DECRET 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, en el seu article 119, atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’activitats marítimes i de pesca marítima i recreativa en aigües interiors, i la competència compartida en matèria d’ordenació del sector pesquer. L’article 171 atribueix també a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de turisme, en la que s’inclou, entre d’altres, la regulació dels drets i els deures específics dels usuaris i els prestadors de serveis turístics.

Des de fa un anys el sector de la pesca, l’aqüicultura i el marisqueig demana la possibilitat de complementar les seves rendes mitjançant l’oferta d’activitats de caràcter turístic, educatiu i cultural. Per altra banda, la nostra societat demana activitats relacionades amb la mar i les tradicions relacionades amb aquest entorn.

La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, en el seu article 5.f) estableix entre les seves finalitats la de fomentar la diversificació econòmica del sector pesquer, i en la disposició final quarta s’estableix que el Govern ha d’impulsar la regulació específica de les activitats de turisme pesquer i aqüícola.

L’exercici de la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals que regula aquest Decret ha de permetre al sector de la pesca, del marisqueig i de l’aqüicultura assolir una diversificació i millora econòmica, la promoció dels seus productes i, alhora, l’apropament a la ciutadania des de diferents perspectives, com ara la cultural, la gastronòmica, la tecnològica o la social. També ha de servir per revaloritzar els productes de la pesca, el marisqueig i l’aqüicultura de Catalunya i els diferents oficis relacionats i promoure la recuperació de la cultura, les tradicions i el patrimoni vinculat a les activitats i als oficis relacionats amb aquestes professions.

Amb l’objecte doncs d’adequar les noves necessitats i demandes del sector i per tal de donar compliment a la disposició final quarta de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítima;

A proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

1.1 Aquest Decret té per objecte regular, com activitats complementàries del sector pesquer, les activitats vinculades totalment o parcialment amb la pesca marítima i l’aqüicultura que permetin millorar o complementar les rendes de les persones que integren el sector pesquer, amb la finalitat d’assolir la diversificació econòmica del sector i la promoció dels seus productes.

1.2 El règim establert en aquest Decret s’entén sens perjudici del compliment de la normativa i de les autoritzacions, llicències i resta d’obligacions requerides per altres administracions o organismes en funció del tipus d’activitat de diversificació que es realitzi i en funció de l’àmbit territorial o espai on es desenvolupi.

Article 2

Finalitats

Les activitats complementàries del sector pesquer a què fa referència l’apartat anterior han d’estar relacionades amb un o més de les següents objectius:

 1. Difondre el patrimoni, les tradicions, els oficis, la gastronomia i la cultura vinculades a l’activitat de la pesca, el marisqueig i l’aqüicultura i l’entorn del sector.

 2. Promoure i revaloritzar els productes de la pesca, el marisqueig i l’aqüicultura, inclosa la compra i la degustació de peix i marisc maridats amb d’altres productes de proximitat.

 3. Divulgar les tècniques pesqueres, els arts i ormejos de pesca i l’evolució social, econòmica i tecnològica del sector.

 4. Facilitar l’adquisició de marxandatge, material educatiu i objectes de record vinculats a l’activitat de la pesca, el marisqueig i l’aqüicultura.

 5. Realitzar immersions amb respirador de superfície (snorkel) en instal·lacions de cultius marins per visionar l’entorn.

 6. Divulgar la contribució de les dones en el sector pesquer, promoure l’acceptació de dones en el marc polític i institucional dels sectors de la pesca i aqüicultura, i promoure les seves iniciatives mitjançant l’adopció d’accions positives en els àmbits que regula aquest Decret.

 7. Difondre les relacions entre la qualitat del medi natural i les activitats humanes.

 8. Qualsevol altra que permeti, la dinamització econòmica i la promoció del sector de la pesca, el marisqueig i l’aqüicultura i els seus productes.

Article 3

Definicions

A efectes d’aquest Decret s’estableixen les definicions següents:

 1. Centre de turisme pesquer i aqüícola: centre que gestiona de manera conjunta les activitats de pesca-turisme i turisme pesquer i aqüícola que es desenvolupen en un determinat entorn.

 2. Demostració de pesca: activitat realitzada amb qualsevol art de pesca que té com a objectiu mostrar el seu funcionament i característiques en el lloc de l’extracció de recursos marins, sense perjudici que de la demostració se’n pugui derivar l’extracció accidental d’una petita quantitat de recursos marins.

 3. Pesca-turisme: activitat complementària de la pesca professional consistent en la pesca extractiva o de demostració a bord d’embarcacions pesqueres per persones professionals del sector, mitjançant contraprestació econòmica, orientades a la valorització i la difusió de les activitats i productes del sector així com dels costums, tradicions, patrimoni i cultura marinera.

 4. Turisme pesquer i aqüícola: activitat complementària de la pesca professional, del marisqueig i l’aqüicultura que es desenvolupa fora d’embarcacions pesqueres, en ports pesquers, instal·lacions d’aqüicultura i zones litorals o continentals relacionades amb la pesca, aqüicultura i el marisqueig, per persones professionals del sector, mitjançant contraprestació econòmica, orientades a la valorització i la difusió de les activitats i productes del sector així com dels costums, tradicions, patrimoni i cultura marinera.

Article 4

Condicions per desenvolupar les activitats de pesca-turisme, turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca

4.1...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA