ORDRE AAR/60/2008, de 12 de febrer, per la qual s'estableixen mesures excepcionals i urgents per a la protecció i recuperació del banc natural de petxina lluent (Callista chione) localitzat a la zona compresa des del Masnou fins a Blanes.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAR/60/2008, de 12 de febrer, per la qual s'estableixen mesures excepcionals i urgents per a la protecció i recuperació del banc natural de petxina lluent (Callista chione) localitzat a la zona compresa des del Masnou fins a Blanes.

El marisqueig amb gàbies de la petxina lluent dins del banc natural del Maresme està actualment regulat per l'Ordre de 28 de gener de 1988, per la qual s'estableix un Pla d'Explotació del Banc Natural de Petxina Lluent (Callista chione) localitzat a la zona compresa des del Masnou fins a Blanes (DOGC núm. 952, de 15.2.1988).

En els darrers anys s'ha posat de manifest una disminució preocupant de les captures de petxina lluent del banc natural que va des del Masnou fins a Blanes. El calador de la zona sud del port d'Arenys de Mar, fins fa pocs anys el més productiu del banc natural, ha estat abandonat per manca de productivitat.

Les embarcacions del Maresme que segueixen dedicant-se a aquesta modalitat de marisqueig amb gàbies s'han desplaçat a la zona nord del banc, que està patint en aquests moments un sobreesforç considerable.

Malgrat que s'ha fet palesa una gran implicació dels pescadors/es en una autoregulació de l'esforç que permetia mantenir un volum estable de les pesqueres al temps que aconseguien una estabilització dels preus de venda, els resultats dels estudis científics efectuats durant els anys 2005 i 2006 conclouen que en un breu termini de temps el calador quedarà totalment esgotat i sense possibilitat de recuperació si no es prenen mesures molt serioses de gestió pesquera.

Per tant, cal adoptar mesures excepcionals i urgents per a la protecció i recuperació del banc natural de petxina lluent.

Aquestes mesures s'adopten de conformitat amb el Reglament CE 1198/2006 del Consell, de 27 de juliol, relatiu al Fons Europeu de la Pesca (DOUE núm. 223, de 15.8.2006) i inclou accions com són el tancament temporal del banc natural, la reducció de l'esforç pesquer sobre els bivalves de l'ecosistema i l'establiment d'una talla mínima de captura de la petxina lluent, entre d'altres.

D'acord amb l'anterior, i un cop valorades les aportacions del sector afectat, i en concret, de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona, la Confraria de Pescadors de Mataró, la Confraria de Pescadors d'Arenys de Mar i la Confraria de Pescadors de Blanes, és procedent...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA