DECRET 29/2006, de 28 de febrer, pel qual es crea el Pla director de recerca en ciències de la salut i el seu Consell Assessor.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

29/2006, de 28 de febrer, pel qual es crea el Pla director de recerca en ciències de la salut i el seu Consell Assessor.

La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, així com la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, preveuen que el sistema sanitari ha d'estar orientat a la promoció de la salut i a la prevenció de la malaltia.

L'article 106 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, disposa que les activitats de recerca han de ser fomentades en tot el sistema sanitari com un element fonamental per al seu progrés i estableix que la recerca en biomedicina i en ciències de la salut ha de contribuir a la promoció de la salut de la població. Aquesta recerca ha de considerar especialment la realitat sociosanitària, les causes i mecanismes que la determinen, les maneres i mitjans d'intervenció preventiva i curativa i l'avaluació rigorosa de l'eficàcia, efectivitat i eficiència de les intervencions.

El Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2005-2008, que és l'instrument del Govern de la Generalitat de Catalunya per articular la seva política en científica, estableix com una de les seves línies prioritàries la recerca biomèdica i en ciències de la salut per part del Departament de Salut.

Des d'aquesta perspectiva, ha de ser objectiu del Departament de Salut promoure iniciatives de recerca en salut que siguin científicament rigoroses i socialment útils, com a font d'innovació del sistema sanitari i millora de l'atenció a la salut de les persones.

Per aconseguir aquest objectiu, i en el marc de la competència que la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, atribueix al Departament de Salut en la determinació dels criteris generals de la planificació sanitària, cal disposar d'un instrument de planificació i coordinació que defineixi les línies generals de la recerca en salut del Departament de Salut, en coherència amb les prioritats del Pla de Salut i les directrius que fixi el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i les establertes a nivell de l'Estat, i aquelles que derivin de la política científica europea en l'àmbit de la salut.

Així mateix, el caràcter multidisciplinar de la recerca en salut, l'especificitat dels coneixements científics que requereix i la diversitat de centres, tant públics com privats, on aquesta es realitza fa necessari que aquesta tasca de planificació i coordinació no es dugui a terme de forma aïllada i unilateral, sinó amb la participació de membres representatius de tots els àmbits i sectors que hi són implicats.

Amb aquest finalitat, a l'empara del que preveu l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera de Salut, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Es crea el Pla director de recerca en ciències de la salut com a instrument d'informació, estudi i proposta mitjançant el qual el Departament de Salut determina les línies directrius per impulsar, planificar i coordinar les actuacions a desenvolupar en el camp de la recerca biomèdica i de les ciències de la salut.

Article 2

2.1 El Pla director de recerca en ciències de la salut té per funcions:

  1. Proposar àrees prioritàries d'actuació en el camp...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA