RESOLUCIÓ de 15 de maig de 1990, per la qual es fa pública la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al concurs-oposició per a la provisió de places de funcionaris docents dels cossos d'ensenyaments secundaris a Catalunya convocat per l'Ordre de 12 d'abril de 1990.

Secció:Càrrecs i Personal
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Un cop exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, i de conformitat amb el que disposa la base 1.4 de l'Ordre de 12 d'abril de 1990 (DOGC núm. 1280, de 18.4.1990), per la qual es convoquen proves per a la provisió de 576 places de funcionaris docents dels cossos d'ensenyaments secundaris a Catalunya,

He resolt:

- 1 Fer pública la llista provisional, per cossos i assignatures, d'aspirants admesos al concurs-oposició convocat per l'Ordre de 12 d'abril de 1990, per a la provisió de 576 places de funcionaris docents dels cossos d'ensenyaments secundaris a Catalunya, que es detalla a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

- 2 Declarar exclosos provisionalment els aspirants que es detallen a l'annex 2 d'aquesta Resolució, els quals, per tal de no quedar definitivament exclosos, hauran de completar la documentació presentada, d'acord amb l'apartat en el qual figuren, en el termini de deu dies comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, davant la Direcció General de Gestió de Professorat i Centres Docents. Les reclamacions i la documentació que s'aportin es presentaran a les delegacions territorials del Departament d'Ensenyament o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 66 de la Llei de procediment administratiu. En el cas que els interessats no esmenin els defectes que han motivat l'exclusió o no completin la documentació escaient, d'acord amb el que estableix el paràgraf segon de la base 1.4.1 de l'Ordre de convocatòria, s'arxivarà la seva instància sense cap altre tràmit i seran exclosos definitivament de la participació en el concurs-oposició.

- 3 De conformitat amb el que estableixen l'article 21 del Decret 2223/1984, de 19 de desembre (BOE de 21.12.1984) i la base 1.16 de l'Ordre de 12 d'abril de 1990, de convocatòria del concurs-oposició, el compliment de les condicions i dels requisits exigits a la convocatòria s'haurà d'acreditar una vegada publicada la llista d'aprovats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense que la inclusió en la llista d'admesos prejutgi que aquests reuneixen les condicions que exigeix l'Ordre de convocatòria.

- 4 Contra aquesta Resolució els interessats podran formular, en el termini de deu dies a partir de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i davant la Direcció General de Gestió de Professorat i Centres Docents, les reclamacions que creguin oportunes, de conformitat amb el que estableix la base 1.4.2 de l'Ordre de convocatòria, les quals no tindran consideració de recurs, d'acord amb el que disposen els articles 71 i 121 de la Llei de procediment administratiu.

Barcelona, 15 de maig de 1990

Ramon Martínez i Callén

Director general de Gestió de Professorat i Centres Docents

Annex 1 Llista provisional d'admesos

L=lliure E=reserva professors d'educació general bàsica R=reserva persones amb disminucions

Cos de professors numeraris d'EMI

Tecnologia electrònica

L 40602685 Altesa Amils, Pedro-Ramón L 41339297 Andreu Vidiella, Ramon L 77895912 Anglada Borrell, Josep L 18410537 Azuara Blasco, Carlos Miguel L 38047337 Barbera Porcar, José L 40887079 Barrado Rodrigo, José Antonio L 26397427 Barrionuevo Moreno, Lorenzo L 40921361 Benet Sanchez, Francisco L 39322836 Bravo Garcia, José Luis L 36901627 Coderch Fernandez, José M. L 40891031 Garriga Castillo, Juan Antonio L 46213328 Gomez Martinez, Mariano L 37635716 Gonzalez Martin, José Ignacio L 35939013 Jimenez Garcia, Antonio L 40287327 Lopez Agusti, Luis L 26447139 Lopez Lopez, José Ramon L 40514513 Mallol Camprubi, Josep Maurici L 39102392 Monclus Falcons, Àngel L 38425055 Pascual Cabo, Miguel Antonio L 46009429 Perez Garcia, Jesús L 12236145 Perez Peña, Antonio L 77295107 Serra Genis, Javier L 09252369 Tejero Carton, M. Teresa C.

Dibuix

L 39167050 Aguirre Pacheco, Antonio L 40869735 Aliana Nicolau, Roberto L 14881550 Arnaiz Hidalgo, Fernando L 72424924 Arrizabalaga Zabala, César L 38532072 Balaguer Jimenez, Lluís L 39153565 Bertrand Ibañez, Jaime L 39153564 Bertrand Ibañez, Pedro L 37786114 Carbajal Navarro, Eusebio C. L 37722894 Casabella Rolle, Esperanza L 39308775 Closas Pedra, Jordi L 36498108 Compaño Carreras, José M. L 30401060 Crespin Cid, José L 13293460 Cruz Plaza, Juan Carlos L 42953072 Cuerda Quintana, Antonio-Felipe L 40871592 Culleres Mañanet, José Antonio L 28515264 Dominguez Lopez, M. Concepcion L 37641361 Duran Matas, Francisco L 36945661 Egea Gimenez, M. Teresa L 38522673 Espi Perez, Rosa M. L 17216015 Esteban Gran, Eva M. L 36969111 Fiol Canals, M. Montserrat L 36490398 Garcia Pons, Celia L 17992648 Garreta Larroy, M. Rosa L 77625896 Gazquez Martinez, José L 40267201 Gene Ramis, Manuel L 37719960 Gomez Mendez, Fco. Javier L 38558686 Gomez Plazuelo, M. Carmen L 40844017 Gonzalez Estopa, German L 40894503 Gonzalez Fabra, Juan José L 38043398 Illera Martin, Plácido L 36945062 Jimenez Guembe, José L 41077241 Llach Trulla, Gabriel L 39151945 Malgosa Sanahuja, Eduardo E 40416807 Mallen Heras, Miguel L 36511457 Marti Olive, Francisco L 37298955 Millat Olive, F. Javier L 17686916 Navascues Cunchillos, José M. L 38071872 Padilla Boix, M. Ángeles L 46212973 Pasarisa Argelich, Juan L 37702119 Pla Xiberta, Pere L 39849792 Puig Bosch, Salvador L 18921700 Redo Jaques, Rosa M. L 09693604 Rodriguez Bayon, Àngel L 38410208 Rodriguez Bejar, Diego L 35294426 Rodriguez Casal, José Manuel L 42809926 Roman Diez, M. Mercedes L 40868954 Rosello Agusti, Ramon L 40430263 Rost Diaz, Luis L 77901901 Roura Massaneda, Josep L 37251105 Roura Nubiola, Montserrat L 40863794 Rubia Consuegra, Juan Antonio L 40274459 Sola Blasco, Francisco J. L 39137457 Soteras Ribas, Jaume L 40918819 Subirats Villalbi, Miguel Ángel L 40891206 Susagna Bardaji, Jorge José L 40939759 Teixido Formenti, M. Carmen L 46550440 Utrilla Carrera, Francisca L 39635238 Vallve Bellmunt, José M. L 35060818 Vilarrasa Barcelo, Margarita

Llengua i literatura catalanes

L 40927846 Abril Ferrer, M. Carme L 38052340 Agulló Franco, Rosa L 39864671 Alberich Forns, Magdalena L 37267901 Albert Mestres, Víctor L 38473214 Almacellas Salvia, Rosa L 39860868 Anguera Garcia, Rosa M. L 40518962 Angulo Velasco, Rosa M. L 39111005 Arauzo Clape, Jaime L 40432441 Arbat Planells, M. Pilar L 77260959 Arboix Vendrell, Concepción L 40885265 Areste Mora, M. Pilar L 38472749 Arevalo Pelacha, M. Pilar L 77293131 Argemi Assens, M. Helena L 38795592 Ariaca Pons, Felipe L 46670594 Arnau Feixas, Roberto L 40923160 Arques Bo, Olegario L 40303391 Aupi Gifre, Núria L 39866670 Balcells Figueras, M. Dolors L 39845628 Balcells Figueras, Rosa M. L 40930718 Barbera Roiget, M. del Carme L 37374405 Barbero Rubio, Alfred L 40434764 Barcelo Blanch, M. Carme L 36700335 Barenys Perez, M. Isabel L 77735080 Barniol Minoves, M. Carme L 41079911 Barnola Gasch, Marina L 35024721 Barrera Navarro, Paulina L 46670357 Barti Rota, Miquel L 77907397 Bartoli Arbusa, M. Carmen L 46029198 Bartolome Vidal, Margarida L 40886526 Batalla Bellet, M. Dolors L 40522725 Batllosera Ribas, Montserrat L 77733983 Belles Sabata, M. Antonia L 77110699 Bellet Serra, Robert L 35023125 Bernardas Escartin, Laura L 39644804 Blade Segarra, M. Teresa L 39841532 Blasi Cristia, M. Carmen L 39166281 Boada Flotats, Teresa M. L 35088463 Bonmati Guidonet, Rosa L 43625897 Bori Fabregas, Núria L 77910161 Bosch Cuenca, Jorge L 36445527 Brugal Piñol, Josefina L 40311552 Buch Pruja, Joan L 40309910 Buixeda Company, Anna M. L 40232425 Cabruja Font, Denise L 40890205 Camps Piro, Montserrat L 39336877 Canal Cusido, M. Àngels L 40105100 Carbonell Oliveras, Montserrat L 39151185 Cardellach Gimenez, Gemma L 35086930 Carrio Arumi, Elvira L 40316565 Casamitjana Capdevila, Elisabeth L 39335797 Casanova Codina, Montserrat L 39645401 Casanova Dols, M. Carmen L 35076501 Casanovas Ros, Joan L 35104810 Casas Musach, Mireia L 40268767 Casas Tort, M. Teresa L 36924290 Castellanos Almoro, Emma L 40881237 Castello Semente, Anna L 40948869 Chamorro Bernal, Montserrat L 38509552 Cid Barcelo, Ramon L 39025345 Ciuraneta Alberich, Encarnación L 40894746 Claramunt Armengau, M. Ángeles L 77907220 Clopes Fradera, Josep M. L 77076700 Closa Fisa, Paulina L 39858352 Coca Torrell, M. Lourdes L 39280450 Colom Sola, Jaume L 77281642 Colomer Busquets, M. Dolors L 35088317 Colomer Diaz, Miriam L 79295052 Colomer Valls, Joan L 46671293 Coma Anglada, M. Àngels L 35000362 Cordon Rafel, Judit L 78070605 Corrales Reble, Concepció L 40895870 Cortes Burgues, Ester L 39337247 Cos Garcia, David L 39862246 Cros Nogues, M. Rosa L 38768761 Cucurell Ferri, Miquel L 40788155 Cudos Cervero, Adelina L 78070730 Daviu Fortuny, Manuel L 37320290 De Palacio Rodriguez-Solano, Consuelo L 39674714 Diaz Bertran, M. Teresa L 46019870 Domingo Barnils, Arturo L 40248245 Duran Masso, Montserrat L 36911182 Encuentra Gimeno, Genoveva L 40881242 Escola Valls, Àngels L 37674813 Escude Coll, Xavier L 39625177 Espasa Oliver, M. Antonia L 39863434 Espluga Escoda, Núria L 39834602 Estrem Ferran, M. dels Àngels R 40843901 Estruga Moncada, Delia L 40888244 Fa Carne, M. Antonia L 77281015 Farras Samarra, M. Neus L 40894376 Farre Vilalta, Inmaculada L 40879715 Farre Vilalta, M. del Carmen L 46531615 Farrera Casas, Núria L 40303355 Farres Nierga, Jorge L 43400537 Farriols Sender, Esther L 35121974 Fava Agud, Xavier L 40889824 Feixa Altarriba, Josefa L 79300597 Feliu Fortia, Jordi L 40310950 Fernandez Pou, M. L 37268984 Ferragut Muxi, Antoni L 77287384 Ferret Raventos, Montserrat L 38025033 Ferret Saltó, Jordi L 37668039 Foix Sole, M. Dolors L 40972318 Fonoll Aynes, Montserrat L 77089235 Font Grau, Carme L 77999982 Font Pi, Mercè L 78063816 Fontelles Masanes, M. Carmen L 39669162 Forcada Mañe, M. Teresa L 37322095 Fort Margarit, Montserrat L 39338713 Freixa Planas, Josep M. L 38443599 Gala Gomez, Laura L 38766065 Garcia Baena, M. Remei L 46527650 Garcia Cusso, Josep L 46105150 Garcia Palli, Francesc L 46210020 Garcia Segarra, Concepción L 35047748 Garriga Pujol, Núria L 35069021 Gaya Catasús, Jaume L 36540072...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA