ORDRE ARP/40/2004, de 26 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts per a la gestió dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya, corresponents a l'any 2004.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ARP/40/2004, de 26 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts per a la gestió dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya, corresponents a l'any 2004.

El Reial decret 1472/2000, de 4 d'agost, constitueix la normativa bàsica específica d'aplicació a l'Estat espanyol del Reglament CE 1227/2000, de la Comissió, de 31 de maig, sobre regulació del potencial de producció vitícola.

Mitjançant l'Ordre de 6 de setembre de 2000 (DOGC núm. 3224, de 19.9.2000), modificada perl'Ordre ARP/23/2002, de 28 de gener (DOGC núm. 3570, de 7.2.2002), s'estableixen les normes i els procediments de regulació del potencial vitícola a Catalunya.

L'Ordre ARP/42/2003, de 30 de gener (DOGC núm. 3817, de 7.2.2003), estableix la regulació de la gestió dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya.

Després de tres campanyes d'aplicació dels ajuts per la reestructuració i/o reconversió de la vinya, regulats tant a la normativa comunitària com estatal i de Catalunya, i sens perjudici de l'aplicabilitat directa del que aquesta normativa disposa, cal establir procediments complementaris de gestió d'aquests ajuts de reestructuració i/o reconversió de la vinya en l'àmbit vitícola de Catalunya.

En conseqüència, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

1.1 Convocar els ajuts per a la gestió dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya, corresponents a l'any 2004, d'acord amb les normes i els procediments que estableix l'Ordre ARP/42/2003, de 30 de gener.

1.2 La declaració de mesures iniciades durant la campanya 2003-2004 d'acord amb l'article 4 de l'Ordre ARP/42/2003, de 30 de gener, se substitueix per la informació que es troba inclosa als plans presentats en suport informàtic DPV (declaració de parcel·les de vinya) fins a la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds que estableix la present Ordre.

1.3 El termini de presentació de sol·licituds es fixa des de l'1 de març de 2004 fins al 22 de març de 2004.

1.4 Els titulars dels plans que durant la campanya 2003-2004 presentin una sol·licitud d'ajut per mesures finalitzades o una sol·licitud de bestreta, hauran de presentar la declaració única agrària 2004.

Article 2

2.1 La resolució dels expedients dels ajuts convocats mitjançant aquesta Ordre correspondrà al director general de Desenvolupament Rural.

2.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit al...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA