ORDRE AAM/259/2013, de 18 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrari, alimentari i forestal per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos, i dels ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l'aigua i la biodiversitat, i es convoquen els corresponents a l'any 2013.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D’acord amb el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre, d’ajuts al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2007-2013 (PDR), aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en data 22 de maig de 2007 i per la Comissió Europea, mitjançant la Decisió C(2008) 702 de 15 de febrer de 2008, modificada per la Decisió C(2009) 10340 de 14 de desembre de 2009, per la Decisió C(2010) 8294 final de 30 de novembre de 2010, i per la Decisió C(2012) 8674 final de 26 de novembre de 2012, preveu dins l’Eix 1, mesura 124, ajuts destinats a la cooperació per al desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies en el sector agrícola i alimentari i en el sector forestal.

D'acord amb aquest Reglament, el Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) 2007-2013, des de la mesura 124 de cooperació per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos, preveu ajudar, d'una banda, que el sector agrari i alimentari aprofiti les oportunitats de mercat mitjançant enfocaments amplis i innovadors en la creació de noves tecnologies, productes i processos, donant suport a la redacció de projectes d'R+D+I, liderats per les empreses o cooperatives del sector agrari i agroalimentari, en col·laboració amb centres d'investigació i recerca i universitats.

D'altra banda, la Decisió del Consell 2009/61/CE, que modifica la Decisió 2006/144/CE, sobre les directrius estratègiques comunitàries de desenvolupament rural com a resultat de la revisió mèdica de la PAC, introdueix com a prioritat els nous reptes. Amb aquest objectiu es persegueix incidir de forma directa sobre les prioritats de mitigació del canvi climàtic, l'ús d'energies renovables, la gestió sostenible de l'aigua i la protecció de la biodiversitat, a les quals el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural dedicarà fons addicionals.

D’acord amb el que disposen el Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de normes reguladores de signatura electrònica, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, que desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, en relació amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Atès que s’ha pogut constatar que un nombre considerable de possibles persones beneficiàries disposen dels mitjans tecnològics necessaris per poder realitzar la tramitació electrònica de la sol·licitud d’aquests ajuts, es posa a disposició dels interessats la tramitació administrativa de la fase de sol·licitud per mitjans electrònics.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector agrari i alimentari i al sector forestal mitjançant un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a proposta de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts al sector agrari, alimentari i forestal destinats al plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) i a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l'aigua i la biodiversitat, que es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar, per a l’any 2013, els ajuts al sector agrari, alimentari i forestal destinats al plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) i a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l'aigua i la biodiversitat, d'acord amb les bases reguladores aprovades a l'article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes, que computa des de l’endemà de la publicació de l’Ordre en el Diari Oficial de la G eneralitat de Catalunya .

2.3 Els ajuts que preveu aquesta Ordre, per un import total de 1.920.000,00 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013. L’aportació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), amb naturalesa de crèdit anticipat, va a càrrec de la partida pressupostària AG06D/770000100/5740 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a l’any 2014 dotada amb un import màxim de 480.000,00 euros, la qual cosa suposa el 25% del finançament d’aquests ajuts.

La resta de finançament, 1.440.000,00 euros, anirà a càrrec del fons FEADER, que representa el 75% del finançament d’aquests ajuts. La concessió dels ajuts queda condicionada a l’existència de crèdit suficient i adequat en els pressupostos del DAAM de 2014.

2.4 L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és la Subdirecció General de Transferència i Innovació Agroalimentària.

2.5 L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

A aquests efectes, es nomena una Comissió de valoració, que serà l’òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d’ajuts, formada pel subdirector o la subdirectora general de Transferència i Innovació Agroalimentària, el subdirector o la subdirectora general d'Indústries Agroalimentàries i el subdirector o la subdirectora general d'Agricultura.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà el comprès entre l’1 i el 31 de gener de 2014. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Les persones beneficiàries dels ajuts han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les com a màxim fins al 30 de setembre de 2014.

2.8 Contra la resolució del director o la directora general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com estableix l’apartat anterior.

2.9 Els ajuts concedits a les persones físiques per un import superior a 3.000,00 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics al web http://www.gencat/agricultura/ajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Article 3

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts objecte d’aquesta convocatòria per a aquells sol·licitants que optin per aquesta modalitat de presentació de la sol·licitud, el qual consta a l’annex 2 d’aquesta Ordre.

Disposició addicional

Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d’acord amb les funcions d’organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d’octubre, pel qual es constitueix i es regula l’organització i el funcionament de l’organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 18 d’octubre de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex 1

Bases reguladores

–1 Objecte dels ajuts

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és:

1.1 El plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) de nous productes, processos i tecnologies en el sector agrari, alimentari i forestal, que impliquin innovació.

1.2 La realització de projectes pilot innovadors de nous productes, processos i tecnologies en el sector agrari, alimentari i forestal.

En ambdós casos, els projectes han de ser destinats a mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic i la seva adaptació a aquest, i/o producció i utilització d’energies renovables, i/o foment sobre la gestió sostenible de l’aigua i/o protecció de la biodiversitat.

Concretament les operacions que es podran finançar amb càrrec a aquests ajuts són:

- Projectes innovadors destinats a la millora de l’eficiència energètica.

- Projectes innovadors dirigits a la transformació de biomassa agrícola o forestal per a la producció d’energies renovables.

- Operacions innovadores destinades a mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic i la seva adaptació.

- Operacions innovadores destinades a donar suport al desenvolupament d’energies renovables.

- Operacions innovadores destinades a millorar la gestió de l’aigua.

- Operacions innovadores destinades a conservar la biodiversitat.

–2 Persones beneficiàries

Poden ser persones...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA