DECRET 102/2005, de 31 de maig, de creació de la Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano i del Consell Assessor del Poble Gitano.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

102/2005, de 31 de maig, de creació de la Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano i del Consell Assessor del Poble Gitano.

En l'Acord per a un govern catalanista i d'esquerres a la Generalitat de Catalunya es recull la voluntat de prioritzar les polítiques d'acció social i s'aposta per la transversalitat de les polítiques socials en serveis socials, ocupació, educació, habitatge i salut. Entre les accions prioritàries es preveu la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, de manera que es garanteixi la inclusió social d'aquells col·lectius i comunitats que pateixen exclusió, fent-ho amb la col·laboració del món local i la iniciativa privada, especialment del sector terciari.

Dins de les línies d'actuació del seu Departament, la consellera de Benestar i Família va anunciar davant la Comissió de Política Social del Parlament de Catalunya, en la sessió de 2 de febrer de 2004, un programa d'atenció a la comunitat gitana que s'emmarca en tres eixos principals: la necessitat d'afirmació, expressió i respecte cultural d'un grup ètnic nacional diferent del majoritari al nostre país; les necessitats lligades a les situacions de pobresa i exclusió, especialment importants en els àmbits de l'habitatge, la inclusió social i laboral i la formació; la necessitat contrastada d'informació i formació per als professionals del camp de l'educació, la sanitat i d'altres respecte a les especials característiques de la comunitat gitana.

El Departament de Benestar i Família va encarregar la realització d'un estudi sobre el poble gitano a Catalunya, atenent un mandat del Parlament. Posteriorment s'iniciaren els treballs preparatoris per a l'elaboració del Pla integral del poble gitano, basant-se en l'estudi esmentat i amb contínues consultes als departaments de la Generalitat implicats i a les entitats del poble gitano.

El que es pretén ara és donar un últim impuls a l'elaboració del Pla integral del poble gitano i que en la confecció d'aquest continuïn com a eixos centrals la transversalitat i la participació mitjançant la creació d'un òrgan interdepartamental i un òrgan de participació.

La Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano ha de facilitar una acció integral, partint d'una visió àmplia i que compti amb tots els àmbits d'actuació i necessitats de la vida diària, ja que només des d'aquesta perspectiva es podran assolir uns bons resultats quant a l'equiparació de la situació del poble gitano amb la resta de la societat majoritària. Igualment permetrà un tractament ampli i consensuat, i la presa de decisions a nivell de coordinació administrativa, de les circumstàncies i necessitats que afectin l'atenció del poble gitano de Catalunya.

El Consell del poble gitano dóna veu i participació de forma oficial i directa als interessos i opinions del poble gitano a través de les entitats gitanes i entitats que treballen amb el poble gitano. Aquesta participació ha estat clau en tot el procés previ d'elaboració i disseny de les accions, sobretot quant a participació gitana. Per tant, també serà un element clau en la implementació del Pla i els seus òrgans de coordinació i gestió per donar resposta a les situacions i circumstàncies del poble gitano.

Per tot això, d'acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la consellera de Benestar i Família, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

L'objecte del present Decret és la creació de la Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano i el Consell Assessor del Poble Gitano, òrgans col·legiats encarregats d'elaborar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA