DECRET 268/2007, d'11 de desembre, de creació del Programa per a la posada en funcionament del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

268/2007, d'11 de desembre, de creació del Programa per a la posada en funcionament del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

La Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya regula, en l'àmbit territorial de Catalunya, el servei públic d'atenció de trucades d'urgència mitjançant el número únic 112. Aquesta Llei, fruit dels treballs duts a terme per una Comissió Interdepartamental formada per representants del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i per representants del Departament de Salut, a partir de l'Acord Marc Interdepartamental signat el 22 de setembre de 2003, representa una gran exigència en l'extensió i millora dels serveis vinculats a les urgències i emergències, i estableix una intensa coordinació entre els distints sistemes d'emergències a Catalunya i una visió de futur d'integració dels mecanismes d'alerta i actuació.

Per a la prestació dels nous serveis, la Llei crea una entitat de dret públic denominada Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, que serà l'eix dels nous plantejaments de gestió. Els equipaments actuals dedicats a aquestes tasques han de ser ampliats i renovats tant en la vessant arquitectònica, com tecnològica i organitzativa. El projecte definit per a la consecució dels objectius establerts en la Llei requereix un esforç de gestió addicional a les tasques habituals del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, que per aquest motiu planteja la creació d'un programa que integri les distintes tasques i responsabilitats de desenvolupament sota una direcció unificada que permeti una àgil gestió de tot el projecte. L'opció per l'establiment d'un programa temporal, vinculat als treballs de desenvolupament i construcció, es fa per poder coordinar millor la gestió dels serveis actuals i la seva evolució immediata amb el nou plantejament. L'objectiu és que el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació enllesteixi aquesta fase impulsora i constructora per transferir a continuació tots els actius al nou òrgan creat per la Llei.

L'eix essencial del projecte consisteix en la posada en funcionament d'un nou centre de coordinació i gestió de trucades de gran dimensió a l'entorn de Barcelona i la potenciació del centre existent a Tarragona. La realització de les obres que componen els equipaments requereix la implantació de nous sistemes tecnològics, nous sistemes d'informació i comunicació, l'habilitació d'espais o la migració de les unitats actualment ubicades a Cerdanyola del Vallès.

La complexitat de les actuacions que cal dur a terme per garantir l'adequada posada en funcionament del Centre fa necessària i justifica la creació del programa i d'una Comissió de desplegament específic amb aquesta finalitat.

Al capdavant del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA