RESOLUCIÓ AAR/3813/2008, d'11 de desembre, per la qual es dóna possessió provisional de les finques de reemplaçament de la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Foradada.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

AAR/3813/2008, d'11 de desembre, per la qual es dóna possessió provisional de les finques de reemplaçament de la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Foradada.

Mitjançant la Resolució AAR/2199/2008, de 7 de juliol, del director general de Desenvolupament Rural (DOGC núm. 5172, de 14.7.2008), es va aprovar l'acord de concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Foradada.

Els recursos d'alçada interposats contra l'esmentada Resolució ja han estat resolts.

D'acord amb el que disposen els articles 219 a 221 del Decret 118/1973, de 12 de gener, pel qual s'aprova el text de la Llei de reforma i desenvolupament agrari;

Vista la proposta de la Subdirecció General d'Infraestructures Rurals,

Resolc:

Article 1

Donar la possessió provisional de les finques de reemplaçament establertes a l'acord de concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Foradada.

Article 2

Aquesta Resolució es publicarà al DOGC, als Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural al Lleida i, durant tres dies hàbils, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Foradada.

De conformitat amb l'article 221 de la Llei de reforma i desenvolupament agrari, durant el termini de trenta dies hàbils comptadors des de l'endemà de la darrera publicació esmentada, els interessats podran presentar davant el conseller del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (c. Camp de Mart, 35, 25004 Lleida) reclamacions, acompanyades del preceptiu dictamen pericial, sobre diferències superiors al 2% entre la cabuda real de les noves finques i la que consta a l'acord de concentració parcel·lària.

Article 3

Aquesta resolució serà d'aplicació des de l'endemà de la seva publicació al DOGC.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA