ORDRE PRE/375/2005, de 8 de setembre, per la qual s'aproven les bases generals i les bases específiques per a la concessió de beques predoctorals i de col·laboració per a personal investigador, dins l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències aplicades a l'esport, destinades a l'INEFC, al Centre d'Alt Rendiment (CAR) i al Consell ...

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PRE/375/2005, de 8 de setembre, per la qual s'aproven les bases generals i les bases específiques per a la concessió de beques predoctorals i de col·laboració per a personal investigador, dins l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències aplicades a l'esport, destinades a l'INEFC, al Centre d'Alt Rendiment (CAR) i al Consell Català de l'Esport (CCE).

L'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC), conjuntament amb el Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès (CAR) i el Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya estableixen, d'acord amb les directrius generals del Govern, un pla de beques per a la formació de personal investigador en l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències aplicades a l'esport.

Ateses les competències que en matèria d'investigació preveu la Llei 11/1984, de 5 de març, de creació de l'organisme autònom Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya;

Atès el que estableix el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Ordeno:

Article únic
 1. Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases generals reguladores del procediment per a la concessió de beques predoctorals i de col·laboració per a personal investigador, dins l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències aplicades a l'esport, destinades a l'INEFC, al Centre d'Alt Rendiment (CAR) i al Consell Català de l'Esport (CCE) que figuren en l'annex 1 d'aquesta Ordre, com també les bases reguladores específiques aplicables al procediment de concessió de cadascuna de les dues tipologies de beques esmentades, que figuren, respectivament, en els annexes 2 i 3 d'aquesta Ordre.

 2. Les dues tipologies de beques, la concessió de les quals és objecte de regulació per les bases d'aquesta Ordre, es relacionen amb els àmbits següents:

 1. L'activitat física, esport i salut, en especial l'estudi dels efectes que pot generar la pràctica de l'activitat física i l'esport dins la vida quotidiana de la població en general.

 2. Esport i rendiment, amb l'objectiu d'optimitzar el rendiment esportiu amb garanties de salut per als practicants.

 3. Esport i societat, en especial l'estudi de l'esport com a fenomen cultural en una societat plural, mitjançant la integració de diferents cultures, de grups sotmesos a marginació, i el respecte cap a l'entorn i les normes bàsiques de convivència.

 4. Educació física i esport en edat escolar.

  Disposició final

  Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

  Barcelona, 8 de setembre de 2005

  Josep Bargalló Valls

  Conseller primer

  Annex 1

  Bases generals reguladores de les dues tipologies de beques

  .1 Objecte de les beques

  Les beques predoctorals i de col·laboració per a personal investigador, dins l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències aplicades a l'esport, destinats a l'INEFC, al Centre d'Alt Rendiment (CAR) i al Consell Català de l'Esport (CCE), regulades per aquestes bases, tenen per objecte fomentar i promocionar la recerca científica en aquests àmbits.

  .2 Període d'execució de les activitats becades

  El període en què s'han d'executar les activitats objecte de la beca abasta la durada d'un curs acadèmic, llevat que es determini en les respectives convocatòries que la seva execució es durà a terme durant l'any natural corresponent.

  .3 Persones beneficiàries

  Podran resultar beneficiàries de les dues tipologies de beques regulades per aquestes bases les persones físiques que compleixin els requisits següents:

  3.1 Integrar-se en algun dels projectes de recerca avaluats positivament per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), que l'INEFC farà públics abans de l'inici del termini de presentació de sol·licituds de la corresponent convocatòria.

  3.2 Estar en possessió del títol de llicenciat.

  3.3 Els títols obtinguts en centres estrangers o espanyols no oficials hauran de ser convalidats o reconeguts, o bé s'haurà de justificar documentalment que estan admesos a tràmit de convalidació o reconeixement per les autoritats competents. A l'efecte de sol·licitar la beca, es considerarà que el títol està reconegut quan la persona sol·licitant acrediti haver estat admesa a un programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari català.

  3.4 Cada sol·licitant només podrà presentar una sol·licitud.

  3.5 Aquells requisits addicionals que preveuen les bases reguladores específiques que figuren als annexos 2 i 3.

  .4 Entitat col·laboradora

  L'AGAUR actuarà com a entitat col·laboradora en els procediments de concessió d'ambdues tipologies de les beques objecte d'aquesta regulació, i assumirà les funcions acordades amb l'òrgan concedent, especialment pel que fa a la tramitació, gestió, lliurament i distribució dels fons entre les persones beneficiàries.

  .5 Convocatòries

  Correspon al director del organisme autònom INEFC la convocatòria d'ambdues línies de beques, així com la interpretació de les seves bases reguladores. Les convocatòries s'han de publicar al DOGC i han de fer referència a les bases generals i específiques aprovades per aquesta Ordre, i a la resta del contingut mínim que ha de incorporar tota convocatòria de subvencions, de conformitat amb el que disposa l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

  .6 Sol·licituds i documentació a presentar

  6.1 Les sol·licituds es presentaran dins el termini i amb les condicions que estableixi cada convocatòria i hauran d'anar acompanyades de la documentació següent:

 5. Fotocòpia del DNI i del NIF de la persona sol·licitant de la beca.

 6. Quan s'actuï en nom d'altri, fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud i documentació acreditativa de la representació amb què actua.

 7. Currículum acadèmic i currículum professional en l'àmbit objecte de la convocatòria, segons model normalitzat que es facilitarà amb l'imprès de sol·licitud, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits aportats.

 8. Expedient acadèmic amb constància explícita de la mitjana ponderada o certificació acadèmica oficial amb especificació de les qualificacions.

 9. Especificació de l'ajut al qual es vol accedir i justificació de l'interès per dur a terme la formació complementària.

 10. Documents acreditatius de la formació específica requerida, si és el cas.

 11. Declaració responsable del sol·licitant de no estar implicat en cap supòsit de prohibició dels que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  6.2 El model normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a les dependències del centre de l'INEF de Barcelona (av. de l'Estadi, s/n, 08038 Barcelona), en les del centre de l'INEF de Lleida (Partida Caparrella, s/n, 25192 Lleida) i en l'AGAUR (Via Laietana, 28, 2a planta, 08003 Barcelona), i també a la pàgina web de l'INEFC (http://www.inefc.net), de l'AGAUR (http://www.gencat.net/agaur) o del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (http://dursi.gencat.net).

  .7 Determinació dels projectes per adjudicar als becaris

  Dins del marc de recerca i desenvolupament, l'INEFC a través dels centres de Barcelona i Lleida, conjuntament amb el CAR i el Consell Català de l'Esport, ofereixen la participació en els projectes de recerca i desenvolupament, impulsats per les persones responsables acadèmiques de la recerca en els respectius centres. En aquest sentit, les beques que preveuen aquestes bases tenen per objecte la incorporació de les persones beneficiàries en projectes de recerca i desenvolupament que compten amb l'avaluació positiva prèvia gestionada per l'AGAUR, relacionats amb els àmbits de l'educació física i l'esport i les ciències aplicades a l'esport. Aquests projectes de recerca que poden ser objecte de les corresponents beques s'inclouran en les corresponents convocatòries de les mateixes beques.

  .8 Avaluació i selecció

  8.1 Els principis generals aplicats a l'avaluació i selecció de les sol·licituds de totes les convocatòries seran els d'objectivitat, independència i qualitat de les avaluacions.

  D'acord amb els mecanismes i criteris que estableix el marc del Pla de recerca i innovació de Catalunya, es tindrà en compte:

 12. La priorització de l'INEFC.

 13. La nota mitjana de l'expedient acadèmic personal i altres mèrits curriculars.

 14. Qualitat cientificotècnica del projecte de recerca de la tesi pel que fa a les beques predoctorals.

  8.2 La llista de priorització de la comissió de selecció serà única i haurà de contenir els conceptes següents:

 15. Nota mitjana de l'expedient acadèmic del sol·licitant.

 16. Increment de nota segons la política científica de la universitat.

 17. Ordre final, en consonància amb la nota final d'avaluació.

  8.3 La selecció de persones candidates la realitzarà una comissió de selecció, que tindrà en compte, a més dels criteris detallats en aquesta base, l'interès institucional, el repartiment ponderat per centres, grups i àrees i la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA