ORDRE AAR/151/2008, de 10 d'abril, per la qual es convoca el Premi Josep Llovet i Mont-ros corresponent a l'any 2008.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAR/151/2008, de 10 d'abril, per la qual es convoca el Premi Josep Llovet i Mont-ros corresponent a l'any 2008.

Per tal de donar respostes a les necessitats del sector agroalimentari català, el qual es troba en un moment complex que requereix trobar solucions, cal millorar-ne el coneixement tot impulsant l'estudi i l'anàlisi econòmica i prospectiva del sector agroalimentari i del món rural per tal de donar alternatives i encarar millor el futur.

Mitjançant l'Ordre AAR/282/2007, de 27 de juliol (DOGC núm. 4941, de 6.8.2007), el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural va crear el Premi Josep Llovet i Mont-ros, amb la finalitat d'impulsar l'estudi i l'anàlisi econòmica i prospectiva del sector agroalimentari i del món rural per tal de donar alternatives i millorar-ne el coneixement, fomentant els treballs d'anàlisi econòmica i prospectiva que permetin l'aprofundiment en aquest sector, especialment pel que fa a la seva aplicació pràctica a la realitat catalana.

Valorat positivament el resultat assolit amb la primera convocatòria d'aquest Premi, es considera oportú convocar-lo de nou enguany.

En conseqüència, d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Objecte del premi

L'objecte d'aquest Premi és fomentar l'estudi i l'anàlisi econòmica i prospectiva del sector agroalimentari i del món rural, a fi d'obtenir informació que aporti alternatives de millora i oportunitats de futur, i fomentar, de manera específica, els i les joves estudiants en l'estudi de temàtiques d'economia agroalimentària i rural.

Article 2

Temes de treball

Els temes dels treballs poden versar sobre agricultura, ramaderia, sector agroalimentari o món rural. Els treballs han de permetre aprofundir aquests temes des d'un punt de vista tècnic.

L'objecte d'estudi ha de ser d'interès per al sector agroalimentari català, especialment pel que fa a la seva aplicació a la realitat catalana.

Article 3

Convocatòria

3.1 S'obre la convocatòria pública per a la concessió del Premi Josep Llovet i Mont-ros a treballs d'anàlisi econòmica i prospectiva sobre el sector agroalimentari i el món rural, i es convoca el corresponent a l'any 2008.

3.2 S'estableixen dues modalitats de premi, la primera dotada amb dos premis de 6.000 euros i 3.000 euros, i la segona modalitat dotada amb dos premis, de 1.600 euros i de 1.400 euros.

Article 4

Destinataris

4.1 El Premi està destinat a persones físiques que siguin autores i titulars de tots els drets d'autoria inherents dels treballs originals que es presentin al Premi. El treball pot ser presentat a títol individual o col·lectiu.

4.2 S'estableixen dues modalitats del premi, a les quals hi poden participar:

Modalitat 1: qualsevol persona física.

Modalitat 2: reservat a joves que tinguin menys de vint-i-cinc anys.

Article 5

Candidatures

5.1 La candidatura per prendre part a la convocatòria i la documentació complementària a què fa referència l'article 6 d'aquesta Ordre, s'adreçarà al conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

5.2 La candidatura es presentarà en el formulari normalitzat que a aquest efecte es trobarà a la pàgina web del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA