LLEI 16/1997, de 24 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1998. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2562, pàg. 876, de 22.1.1998, en el DOGC núm. 2564, pàg. 1036, de 26.1.1998, en el DOGC núm. 2579, pàg. 2021, de 16.2.1998 i en el DOGC núm. 2595, pàg. 3241, de 10.3.1998).

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Llei
EXTRACTO GRATUITO
Ver página siguiente