DECRET 393/1996, de 12 de desembre, sobre les prestacions econòmiques d'atenció social a la gent gran.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Departament de Benestar Social gestiona diversos programes de prestacions econòmiques d'atenció social a la gent gran, d'acord amb el que disposa el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials. Aquestes prestacions són regulades al Decret 288/1992, de 26 d'octubre, de creació del Programa d'ajuts de suport a l'acolliment residencial a la gent gran, modificat pel Decret 250/1996, de 5 de juliol, i al Decret 254/1992, de 26 d'octubre, de creació del Programa de suport a les famílies amb una persona gran discapacitada.

Ara, després de quatre anys de funcionament dels programes esmentats, cal estendre i clarificar aquest sistema eficient de provisió de serveis i, per tant, cal garantir la continuïtat en el temps de les prestacions econòmiques a aquelles persones que les perceben i ampliar el seu abast per accedir a altres serveis d'atenció especialitzada, que ja s'estan prestant.

En conseqüència, en ús de les facultats que m'atorga la normativa vigent, a proposta del conseller de Benestar Social i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Continuïtat de les prestacions 1.1 Els beneficiaris de les prestacions econòmiques d'atenció social a la gent gran, concedides d'acord amb la normativa vigent i com a alternativa a la prestació del servei, les continuaran percebent en tant que reuneixin els requisits que han justificat la seva concessió. 1.2 El Departament de Benestar Social i l'ICASS efectuaran les actuacions pressupostàries necessàries per tal de fer efectiu el que s'estableix a l'apartat anterior i per tal d'assegurar la continuïtat de les prestacions als seus beneficiaris.

Article 2

Gestió 2.1 L'ICASS gestionarà els serveis i les prestacions econòmiques atorgades d'acord amb la normativa reguladora de les prestacions a la vellesa, tenint en compte la disponibilitat de places o de crèdit pressupostari suficient. 2.2 Les resolucions de concessió de les prestacions especificaran si tenen caràcter temporal i la seva durada. 2.3 El pagament de la prestació s'efectuarà directament a l'entitat o persona prestadora del servei.

Article 3

Exclusions No s'atorgarà cap prestació econòmica quan la contraprestació que correspongui sigui superior al cost fixat per al servei social.

Disposició addicional

S'afegeixen les disposició addicionals següents al Decret 288/1992, de 26 d'octubre, de creació del programa d'ajuts de suport a l'acolliment residencial per a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA