DECRET 349/2006, de 5 de setembre, pel qual es regulen les activitats de les empreses prestadores de serveis i representació de les persones consumidores i usuàries davant l'Administració pública en la tramitació i execució de procediments sancionadors.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 349/2006, de 5 de setembre, pel qual es regulen les activitats de les empreses prestadores de serveis i representació de les persones consumidores i usuàries davant l'Administració pública en la tramitació i execució de procediments sancionadors.

L'article 51 de la Constitució espanyola imposa als poders públics l'obligació de protegir amb procediments eficaços els legítims interessos econòmics dels consumidors.

La secció segona del capítol II de la Llei 3/1993, de 5 de març, de l'estatut del consumidor, dóna compliment al manament constitucional imposant al Govern de la Generalitat l'obligació de vetllar per l'aplicació de la legislació vigent amb la finalitat que els consumidors estiguin protegits contra les pràctiques abusives en la contractació.

En els darrers anys han proliferat les empreses que ofereixen a les persones consumidores i usuàries els seus assessorament i representació davant les administracions públiques quan aquestes incoen procediments sancionadors en matèria de circulació de vehicles i quan executen les sancions imposades. Algunes d'aquestes empreses han fet servir pràctiques abusives en els serveis prestats als seus clients, circumstància que ha provocat una quantitat ingent de reclamacions davant les autoritats de consum.

Aquestes circumstàncies i d'altres similars fan convenient regular amb més detall les activitats de les empreses esmentades per tal d'evitar que unes poques empreses portin a terme actuacions fraudulentes davant de les administracions, generant despeses innecessàries a aquestes i malbaratant el dret de defensa de les persones expedientades.

Per això, fent ús de les facultats que tinc conferides, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Treball i Indústria i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Definicions

Als efectes d'aquest Decret es consideren:

.1 Empreses de representació i defensa: totes aquelles persones físiques o jurídiques que, de forma directa o indirecta, ofereixen o presten serveis a les persones consumidores i usuàries a l'àmbit territorial de Catalunya, consistents en representar-los davant qualsevol Administració Pública en la tramitació i execució de procediments sancionadors, redactant escrits per a sortir efectes en aquests organismes públics o assessorar-los en llurs tràmits respecte a entitats o organismes oficials.

.2 Establiments de gestió i representació: lloc on les empreses esmentades al punt anterior tenen el seu domicili principal o desenvolupen la seva activitat i on són ateses les persones consumidores i usuàries interessades en els serveis citats en el paràgraf anterior.

.3 Persones consumidores i usuàries: als efectes d'aquest Decret es consideren persones consumidores o usuàries aquelles persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits fixats a l'article 1.2 de la Llei 3/1993, de 5 de març, de l'Estatut del Consumidor de Catalunya.

Article 2

Àmbit d'aplicació

2.1 Aquest Decret s'aplicarà a totes aquelles empreses i establiments esmentats a l'article 1 radicats a Catalunya o que desenvolupin la seva activitat en territori català.

2.2 Queden exclosos de l'aplicació d'aquest Decret totes aquelles activitats sotmeses a col·legiació obligatòria, sempre i quan les normes deontològiques del col·legi respectiu ofereixin una protecció dels interessos de les persones consumidores i usuàries similar a l'establerta en aquesta normativa.

2.3 En cas que les empreses i establiments sotmesos a la present normativa desenvolupin activitats mixtes, és a dir, en part sotmeses a col·legiació i en part no, quedaran sotmeses a aquesta normativa pel que fa a les activitats no sotmeses a col·legiació obligatòria.

2.4 Queden exclosos de l'aplicació d'aquest Decret les fundacions i associacions sense ànim de lucre, i altres entitats de la mateixa naturalesa que, estant degudament inscrites en els registres oficials de la Generalitat de Catalunya, ofereixin aquest tipus de serveis als seus membres o beneficiaris.

Article 3

Obligacions d'informació de les empreses

3.1 Totes les empreses que ofereixin dins de l'àmbit territorial de Catalunya els serveis descrits a l'apartat 1.1 estaran obligades a indicar el domicili d'un establiment dels definits en l'article 1.2 i el seu telèfon de contacte en qualsevol tipus d'oferta o publicitat que es faci dels serveis regulats en aquest decret.

3.2 En el cas que l'empresa prestadora del servei tingui una adreça electrònica, en aquesta haurà de constar també l'adreça i telèfon de contacte. L'adreça electrònica estarà residenciada en un proveïdor/servidor de correu que ofereixi les adequades garanties de fiabilitat, seguretat i comprovació.

3.3 En tots els casos, en funció del procediment, s'haurà d'acreditar la representació d'acord amb la llei aplicable en cada cas.

Article 4

Condicions dels establiments

4.1 L'establiment o establiments estaran habilitats per tal que les persones consumidores i usuàries que així ho desitgin puguin ser ateses pels representants de les empreses que ofereixin o prestin els serveis relacionats a l'article 1.1.

4.2 Hauran de disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia, així com del cartell anunciador de la seva disponibilitat, d'acord amb el que preveu el Decret 70/2003 de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació/denúncia dels establiments comercials i en l'activitat de prestació de serveis.

4.3 Hauran de disposar d'un cartell...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA