ORDRE IUE/3/2010, de 7 de gener, de modificació de l'Ordre IUE/469/2009, de 15 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions i de préstecs directes en condicions preferents per al finançament d'actuacions en el sector de l'automoció, i s'obre la convocatòria per a l'any 2009.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Innovacio, Universitats i Empresa
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

IUE/3/2010, de 7 de gener, de modificació de l'Ordre IUE/469/2009, de 15 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions i de préstecs directes en condicions preferents per al finançament d'actuacions en el sector de l'automoció, i s'obre la convocatòria per a l'any 2009.

L'Ordre IUE/469/2009, de 15 d'octubre (DOGC núm. 5498, de 4.11.2009), va aprovar les bases reguladores de la línia de subvencions i de préstecs directes en condicions preferents per al finançament d'actuacions en el sector de l'automoció.

Els ajuts d'aquesta Ordre van destinats a les empreses que estiguin incloses en el grup 291 de la CCAE-2009 d'acord amb el Decret 137/2008, de 8 de juliol. Es tracta dels fabricants de vehicles de motor.

Des del Govern es considera que fomentant els projectes d'inversió a mitjà i llarg termini que consoliden el lideratge de la indústria del sector de l'automoció a Catalunya, es pot afavorir la seva posició estratègica, i alhora fer front d'una manera més decidida al període de recuperació davant de l'actual situació de recessió econòmica, i caiguda de la demanda.

Atès que es vol incentivar aquelles inversions orientades al desenvolupament de nous models de vehicles, mitjançant l'aplicació de noves tecnologies i processos d'innovació i recerca, i que incorporin criteris de millora mediambiental tant en la seva cadena de valor com en els productes finals i és una realitat que l'execució d'aquestes inversions també s'està portant a terme des de centres tècnics dependents de les empreses fabricants.

D'acord amb el Reglament (CE) núm. 800/2008, de 6 d'agost, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d'exempció per categories) (DOUE L 214, de 9.8.2008).

D'acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres (DOGC núm. 4292, de 31.12.2004), amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003) i amb el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Vist l'informe previ de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, a proposta de la Secretaria d'Indústria i Empresa (en endavant...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA