ORDRE EDU/566/2008, de 30 de desembre, per la qual es modifica la base específica 8.2 del programa D previst a l'Ordre EDU/186/2008, de 21 d'abril, i s'estableix un nou termini de justificació de les subvencions.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

EDU/566/2008, de 30 de desembre, per la qual es modifica la base específica 8.2 del programa D previst a l'Ordre EDU/186/2008, de 21 d'abril, i s'estableix un nou termini de justificació de les subvencions.

Mitjançant l'Ordre EDU/186/2008, de 21 d'abril (DOGC núm. 5122, de 30.4.2008), es van aprovar les bases generals de la línia d'ajuts i subvencions destinada a les entitats i associacions, les bases específiques dels programes que la integren i es va obrir la convocatòria pública per a l'any 2008.

L'annex 2 de l'Ordre esmentada va recollir les bases específiques del programa D: subvencions destinades al finançament d'activitats i al funcionament de federacions i confederacions d'associacions de pares d'alumnat, i d'associacions, federacions i confederacions d'associacions d'alumnat de centres educatius no universitaris.

D'acord amb la base 8.2 del programa D, les entitats beneficiàries havien d'acreditar davant la Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa, fins el 30 de setembre de 2008, que havien realitzat les actuacions, que s'havien complert els requisits que determinés la resolució de concessió i que l'import de la subvenció s'havia destinat a l'actuació per a la qual s'havia concedit. En el cas que l'actuació subvencionada finalitzés més tard d'aquesta data, la justificació s'havia de presentar dins dels 10 dies següents a la seva finalització, i en qualsevol cas no més tard del 30 de novembre de 2008. Això no obstant, abans del 30 de setembre de 2008 calia comunicar aquesta eventualitat a la Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa, i indicar la data de finalització de l'actuació.

Atès que la resolució de la convocatòria esmentada s'ha retardat, els terminis previstos per a justificar les subvencions concedides esdevenen d'impossible compliment i en conseqüència cal modificar la base específica 8.2 del programa D i establir un nou termini de justificació de les subvencions.

Per tot això, i d'acord amb el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,

Ordeno:

Modificar la base específica 8.2 del programa D de l'Ordre EDU/186/2008, de 21 d'abril, per la qual s'aproven les bases generals de la línia d'ajuts i subvencions destinada a les entitats i associacions, les bases...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA