DECRET 109/1998, de 12 de maig, pel qual el col·legi d'educació infantil i primària Torre Roja, de Sant Pere de Vilamajor, es transforma temporalment en un centre experimental de règim especial.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 109/1998, de 12 de maig, pel qual el col·legi d'educació infantil i primària Torre Roja, de Sant Pere de Vilamajor, es transforma temporalment en un centre experimental de règim especial. La Llei 8/1983, de 18 d'abril, de centres docents experimentals (DOGC núm. 322, de 22.4.1983), defineix els centres experimentals de règim especial (CERE) com a centres dedicats específicament a la investigació i l'experimentació educatives, com a projecte global del centre. El Decret 214/1985, de 6 de juny (DOGC núm. 573, de 9.8.1985), sobre regulació dels centres experimentals, estableix els requisits que han de complir els programes experimentals que han de posar en pràctica els CERE. El col·legi d'educació infantil i primària Torre Roja presenta una proposta organitzativa global de centre que es fonamenta en l'agrupació flexible de l'alumnat atenent el seu nivell d'ensenyament-aprenentatge, en lloc d'agrupar-lo homogèniament per cursos. Aquesta proposta organitzativa comporta la necessitat d'adequar les característiques de funcionament del centre. Aquestes adequacions abasten, a més del rol que assumeix l'alumne, el desplegament curricular, l'organització horària, el professorat i la tipologia i usos dels espais. Per tal d'afavorir el desplegament d'aquesta proposta organitzativa, basada en l'avenç educatiu de cada alumne, s'estableixen organitzacions i dinàmiques que afavoreixen en especial l'autoestima de cada alumne i la participació i la corresponsabilitat de tota la comunitat escolar. En conclusió, aquesta proposta organitzativa potencia una major autonomia personal de cada alumne. Atesa la sol·licitud del centre per tal de transformar-se en centre experimental de règim especial; Vist el funcionament de l'esmentat centre i el programa experimental que presenta per a la implantació del nou sistema educatiu, el qual mereix la consideració positiva per part del Departament d'Ensenyament, és convenient classificar el col·legi d'educació infantil i primària Torre Roja, de Sant Pere de Vilamajor, com a centre experimental de règim especial (CERE), atesa la seva dedicació específica a la innovació i experimentació educatives; En conseqüència, a proposta del conseller d'Ensenyament, d'acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, i amb la deliberació prèvia del Govern, Decreto: Article 1 Es transforma temporalment en un centre experimental de règim especial el col·legi d'educació infantil i primària Torre Roja, de Sant Pere de Vilamajor...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA