DECRET 187/1994, de 26 de juliol, pel qual es regulen i s'adeqüen, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els procediments reglamentaris que afecten el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 108/1995.

L'aprovació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, ha suposat, en general, la introducció d'importants reformes en l'actuació de l'administració pública. Aquest fet determina la necessitat d'adaptar les normes que regulen els procediments administratius de les diferents administracions públiques a la nova legislació.

Aquesta adequació, en compliment del que estableix la disposició addicional 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la nova redacció donada pel Reial decret-llei 14/1993, de 4 d'agost, s'ha d'efectuar en el termini de divuit mesos a partir de l'entrada en vigor de la citada Llei i ha d'abastar les normes reguladores dels diferents procediments administratius, qualsevol que sigui el seu rang, amb menció específica dels efectes estimatoris o desestimatoris que la falta de resolució expressa per part de l'Administració produeix.

Quant als efectes estimatoris que pot produir la falta de resolució per l'Administració de Catalunya, hem de destacar que la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, concretament a l'article 81 va determinar, amb caràcter genèric, l'aplicació del silenci administratiu positiu en determinats supòsits, fet que va implicar una important innovació en l'actuació de l'Administració catalana. Els esmentats supòsits es van concretar en el Decret 100/1991, de 25 de març, pel qual es determinen els supòsits del silenci positiu.

Atès el que estableix l'esmentada disposició addicional, mitjançant el present Decret s'adeqüen procediments administratius i de caràcter reglamentari que afecten el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i es determinen particularment els efectes del silenci en els supòsits de falta de resposta per aquest Departament. Així mateix, a l'annex s'inclou una relació sistematitzada dels procediments esmentats.

Per raó de la complexitat i especialitat d'alguns procediments en matèries de la competència del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que no tenen fixat un termini de resolució en la seva normativa reguladora, s'ha avaluat cada supòsit, ponderant que el silenci no pugui comportar l'adquisició de drets i facultats pels interessats sense que s'hagin complert les garanties enfront de tercers que es deriven del procediment i sense tenir la certesa que reuneixen els requisits imposats per l'ordenament jurídic.

Atès que, d'altra banda, la manca de resolució dins el termini corresponent podria tenir repercussions econòmiques per a la hisenda de la Generalitat o podria incidir en la prestació d'un servei públic o permetre l'adquisició d'una aparença de dret en relació amb el domini públic, es fa necessari precisar els supòsits en què la manca de resolució tindrà efectes desestimatoris.

Així mateix, es considera convenient adaptar el règim de recursos en via administrativa al que preveuen els articles 107 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic per a les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per tot això, de conformitat amb l'informe emès per la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Títol 1 Disposicions de caràcter general

Article 1

Objecte 1.1 Es regulen, per tal d'adequar-los a la Llei 30/1992, els procediments en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i conservació de la natura de la competència del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en els termes que estableix el títol 2 d'aquest Decret. 1.2 S'aprova la relació sistematitzada de procediments en les matèries assenyalades en l'apartat anterior, que s'adjunta com a annex a aquest Decret, en el qual es fixen els terminis de resolució i els efectes estimatoris o desestimatoris dels actes presumptes que puguin recaure.

Article 2

Subvencions En els procediments de concessió de subvencions i ajuts que tramiti el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el termini per resoldre serà el que estableixi la seva normativa reguladora. Sempre que no s'hi especifiqui el contrari, transcorregut aquest termini, o subsidiàriament el de sis mesos des de la fi del termini de recepció de sol·licituds, sense que s'hagi dictat resolució expressa, s'entendran desestimades les sol·licituds corresponents.

Article 3

Règim de recursos El règim de recursos administratius aplicable a les resolucions del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca es regirà per la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Títol 2 Procediments en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i conservació de la natura que es regulen i s'adeqüen d'acord amb la Llei 30/1992

Capítol 1 Procediments de la Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries

Article 4

Alimentació S'afegeix un nou paràgraf a l'article 3 de l'Ordre de 4 d'agost de 1992, per la qual es crea el Registre d'entitats de control i certificació de productes agroalimentaris, amb la redacció següent: "La manca de resolució expressa en el termini de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud d'inscripció tindrà efectes desestimatoris." (Supòsit 1)

Article 5

Alimentació S'afegeix un nou apartat 8.1 bis a l'article 8 del Decret 362/1986, de 18 de desembre, sobre productes alimentaris de qualitat, que queda redactat de la manera següent: "La manca de resolució expressa en el termini de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud de concessió tindrà efectes estimatoris." (Supòsit 2)

Article 6

Alimentació S'afegeix un nou paràgraf a l'article 3 de l'Ordre de 2 de novembre de 1987, per la qual s'estableix el procediment per a la sol·licitud de qualificació com a empresa artesanal alimentària, amb la redacció següent: "La manca de resolució expressa en el termini de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud de qualificació, tindrà efectes estimatoris." (Supòsit 3)

Article 7

Alimentació S'afegeix un nou article 7 bis a l'Ordre de 16 de setembre de 1987, per la qual es creen les cartes d'Artesà Alimentari i de Mestre Artesà Alimentari i se'n regula l'atorgament, amb la redacció següent: "El termini màxim per resoldre les sol·licituds previstes als articles anteriors és de 3 mesos, transcorreguts els quals, sense que s'hagi dictat resolució expressa, s'entendran reconegudes." (Supòsit 4)

Article 8

Alimentació S'afegeix un nou apartat 3 a l'article 2 de la Resolució de 28 de maig de 1987, per la qual s'estableix el procediment per a l'autorització d'almàsseres, amb la redacció següent: "El termini màxim per resoldre sobre la concessió de l'autorització és de 3 mesos, transcorreguts els quals, sense que s'hagi dictat resolució expressa, s'entendrà atorgada l'autorització." (Supòsit 5)

Article 9

Alimentació El termini per a la inscripció en el Registre de mercats en origen regulat en el Decret 2916/1970, de 12 de setembre, sobre ordenació de mercats en origen de productes agraris, així com per a l'aprovació dels mercats en origen de nou establiment, de les ampliacions o perfeccionament dels ja inscrits és de 6 mesos a comptar de la presentació de la sol·licitud. La manca de resolució expressa en el termini esmentat a l'apartat anterior tindrà efectes estimatoris. (Supòsit 6)

Article 10

Agricultura Les autoritzacions per a les plantacions de vinyes previstes en el Reial decret 1193/1991, de 26 de juliol, s'atorgaran en el termini de 3 mesos. La manca de resolució expressa en el termini esmentat tindrà efectes desestimatoris. (Supòsit 7)

Article 11

Agrupacions de defensa vegetal S'afegeix un nou paràgraf a l'article 3 de l'Ordre d'11 d'abril de 1983, per la qual es regulen les agrupacions de defensa vegetal, amb la redacció següent: "La manca de resolució expressa en el termini de 3 mesos des de la presentació de sol·licituds d'aprovació dels estatuts tindrà efectes estimatoris." (Supòsit 8)

Article 12

Animals d'experimentació Les autoritzacions per a la utilització d'animals per a l'experimentació i altres finalitats científiques previstes en el Reial decret 223/1988, de 14 de març, s'atorgaran en el termini d'un mes des de la presentació de les sol·licituds. La manca de resolució expressa en el termini esmentat tindrà efectes desestimatoris. (Supòsit 9)

Article 13

Classificació canals de boví pesat Les autoritzacions als classificadors de canals de boví pesat i l'exempció de classificació als escorxadors regulades per l'Ordre d'11 de novembre de 1991, s'atorgaran en el termini màxim de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud. La manca de resolució expressa en el termini esmentat tindrà efectes desestimatoris. (Supòsit 10)

Article 14

Comercialització El reconeixement de les agrupacions de productors i de les seves unions, regulat en el Reial decret 280/1988, de 18 de març, s'atorgarà en un termini màxim de 3 mesos a partir de la presentació de la sol·licitud. La manca de resolució expressa en l'esmentat termini tindrà efectes desestimatoris. (Supòsit 11)

Article 15

Comercialització El termini per a l'atorgament del reconeixement de les organitzacions de fruites i hortalisses previst en el Reial decret 1101/1986, de 6 de juny, és de 3 mesos. La manca...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA