LLEI 14/1983, de 14 de juliol, reguladora del procés d'integració a la xarxa de centres docents públics de diverses escoles privades.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
CONTENIDO

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

El dèficit d'escoles públiques existents a Catalunya, molt superior percentualment al de la resta de l'Estat, afavorí al seu moment la creació d'un elevat nombre de centres docents privats de tots els nivells, que amb la seva tasca han cobert aquesta insuficiència global.

Molts d'aquests centres docents privats han acomplert una meritòria labor de catalanització i de renovació pedagògica i, d'altra banda, han manifestat un desig d'esdevenir escola pública.

Entre aquests centres cal esmentar, per la seva especial configuració i trajectòria, els corresponents al Col·lectiu d'Escoles per l'Escola Pública Catalana (CEPEPC), que, igual com altres de reconegut prestigi, van actuar amb caràcter supletori davant la insuficiència d'escola pública catalana. El Parlament de Catalunya va adoptar la Resolució 66/I, per la qual s'instava el Consell Executiu a elaborar i presentar, en un termini de tres mesos, un projecte de llei que permetés de fer en condicions satisfactòries la integració a la xarxa d'escoles públiques de Catalunya de les escoles de reconeguda tradició pedagògica.

La present Llei, reguladora d'aquest procés d'integració postula en aquest sentit un règim de convenis singulars entre el Departament d'Ensenyament, els Ajuntaments i les mateixes escoles interessades capaç d'oferir un tractament singular i específic a cada un dels centres docents, que faci possible el lliure acord entre les parts interessades, en un marc bàsic d'exigències legals. S'estructura així un procediment àgil i realista que sense oblidar les garanties necessàriament exigibles a favor de l'administració educativa ni les prerrogatives que li corresponen quant a la valoració de les sol·licituds d'integració, programació de necessitats i planificació en general, permeti als centres docents interessats, en un ampli marc, la defensa dels seus aspectes singulars, pedagògics i de qualsevol altre mena, transcedents als efectes del conveni.

Part dispositiva

Article 1

La Generalitat de Catalunya, per mitjà del seu Departament d'Ensenyament, pot integrar a la xarxa de centres docents públics, en la forma i amb el procediment establerts en aqusta Llei, els centres docents privats d'educació pre-escolar d'E.G.B. existents actualment de reconeguda labor de catalanització i de renovació pedagògica que, complint els requisits establerts en aquesta Llei, manifestin la voluntat d'integrar-s'hi.

Article 2

-1 La incorporació d'un centre docent privat a la xarxa de centres docents públics es porta a terme seguin dues fases, consistents en:

 1. L'acord i el compromís d'integració entre el Departament d'Ensenyament, l'Ajuntament i el centre docent interessat (amb l'acord previ, en aquest mateix sentit, del professorat i els pares dels alumnes).

 2. L'adquisició de la titularitat del centre docent pel Departament d'Ensenyament i la creació d'aquell com a centre docent públic per decret.

  -2 La integració, d'acord amb la planificació que s'establirà, es pot produir en qualsevol moment. El termini d'integració no pot ésser superior a cinc anys.

  Article 3

  -1 Prèvia convocatòria del Departament d'Ensenyament, els centres docents privats interessats a integrar-se a la xarxa de centres docents públics han de presentar al Departament la sol·licitud corresponent, conjuntament amb la documentació que s'ha d'especificar per reglament. En tots els casos aquesta documentació ha de fer referència a:

 3. La situació jurídica del solar i de l'immoble en què s'instal·la el centre docent.

 4. La situació física de l'immoble i de totes les seves instal·lacions.

 5. La situació econòmica del centre docent.

 6. La memòria de les activitats docents del centre, amb especial esment de les activitats que aquest hagi dut a terme favor de la renovació pedagògica i de la difusió i l'ensenyament del català i en català.

 7. El nombre d'alumnes escolaritzats segons els cursos.

 8. La llista nominal del personal docent i no docent afecte al centre, la situació laboral que hi té i l'estat de les càrregues socials.

 9. La titulació dels membres docents del centre i l'historial de la seva dedicació pedagògica.

  -2 El centre docent que es vulgui integrar a la xarxa d'escoles públiques ha de reunir les condicions legals establertes per la normativa vigent sobre l'escola privada i de preveure la possible forma d'adaptació a les condicions de l'escola pública.

  Article 4

  El Departament d'Ensenyament, a la vista de les sol·licituds i la documentació aportada pels centres docents, ha d'elaborar, previ acord dels Ajuntaments afectats, una relació dels centres que s'han d'integrar, l'ordre de prelació entre aquests centres i el calendari d'integració, d'acord amb la planificació i la programació de necessitats de llocs escolars de cada municipi o cada comarca, considerant les circumstàncies específiques dels centres i atenent l'interès social i les disponibilitats i previsions pressupostàries.

  Article 5

  El compromís d'integració d'un centre docent a la xarxa de centres docents públics es materialitza en un conveni individualitzat, que és aprovat per decret del Consell Executiu. En són parts signants el Departament d'Ensenyament, l'Ajuntament del terme municipal en el qual radica el centre i el titular del centre, el qual ha de comptar prèviament amb l'acord del professorat i dels pares dels alumnes. Cada conveni individualitzat pot incloure totes les clàusules que es considerin convenients. En tots els casos el conveni ha de fer referència a:

 10. Les possibles càrregues i gravàmens del solar i de l'immoble i els deutes de la gestió del centre docent i la forma de cancel·lar-los o pagar-los, establint les garanties corresponents.

 11. Les formes i els termes de l'adquisició del local en què l'escola és instal·lada, amb especificació expressa del preu d'adquisició del solar i de l'immoble referit al moment del pagament, o de la continuïtat de l'arrendament del local, o de la instal·lació de l'escola en un altre immoble públic o privat, sempre a càrrec de l'Administració corresponent segons allò que regeix per als centre docents públics.

 12. La data d'integració del centre docent.

 13. Els sistemes d'indemnització per als possibles acomiadaments del professorat i del personal no docent del centre que no es pugui acollir al que disposa aquesta Llei.

 14. La possible concessió de crèdits addicionals al centre docent mentre no s'haurà produït la total homologació de la seva plantilla amb les que hi ha en els centres docents públics.

 15. El programa d'adaptació i els mecanismes necessaris per adaptar el professorat i els mòduls a la normativa dels centres docents públics.

 16. Els possibles acords en relació amb les despeses de manteniment dels centres docents.

 17. Les clàusules resultòries del conveni.

  Article 6

  -1 La signatura del conveni comporta, amb caràcter general, per a les parts les obligacions següents:

 18. L'Administració ha de garantir la gratuïtat de l'ensenyament.

 19. L'Administració ha de formalitzar contracte administratiu a professors del centre docent en un nombre homologable al dels centres docents públics.

 20. El centre docent s'ha d'incorporar a la normativa del Departament d'Ensenyament referent a l'escola pública sobre alumnat, matrícula i creació i funcionament dels òrgans col·legiats.

 21. Les vacants de professorat que es produeixen han d'ésser cobertes pel Departament d'Ensenyament, d'acord amb la seva pròpia normativa.

 22. El professorat, en el termini màxim de cinc anys comptats a partir de la signatura del conveni, ha de participar en les convocatòries d'accés al cos de funcionaris segons les normes establertes per l'Administració amb aquesta finalitat. Els professors que accedeixin al cos de funcionaris abans de la creació del centre com a centre docent públic continuaran al seu lloc en la situació administrativa que legalment correspongui.

 23. Els centres han de mantenir la seva plantilla tal com era estructurada al començament del curs 1981/82 i adaptar-se progressivament a la plantilla dels centres docents públics.

 24. Els Ajuntaments han d'assumir envers aquests centres docents responsabilitats i competències similars a les que tenen respecte als centres docents públics.

  -2 Durant el temps que va entre la signatura del conveni i la creació del centre com a centre docent públic, el centre es considerarà en règim de conveni.

  Article 7

  Superada satisfactòriament la fase prèvia a la integració segons les clàusules generals i particulars del conveni, la Generalitat adquirirà l'edifici i les instal·lacions del centre docent lliures de tota càrrega o gravamen o, si s'escau, es farà càrrec de l'arrendament en els termes convinguts amb l'Ajuntament respectiu. En el cas de compra, l'Ajuntament del municipi en què radica el centre docent ha d'aportar la part del preu corresponent a la valoració del solar.

  Article 8

  Cada centre docent, un cop acomplert allò que estableix l'article 7, serà creat per decret del Consell Executiu com a centre docent públic.

  Article 9

  Un cop adquirits l'edifici i les instal·lacions escolars, el Departament d'Ensenyament en cedirà la propietat a l'Ajuntament, el qual assumirà, si no ho ha fet en la fase de conveni, les obligacions específiques que corresponen a les corporacions locals respecte als centres docents públics.

  Article 10

  Els professors que en el moment de la creació del centre com a centre docent públic pertanyen al cos de professors d'E.G.B. i els que hi ingressin entre aquesta data i la final del termini de cinc anys establert per l'article 6.1.e) de la present Llei hi continuaran amb caràcter definitiu, però no adquiriran aquesta condició a la localitat.

  Article 11

  -1 Al personal docent del centre que en el termini de cinc anys no haurà accedit al cos de professorat d'E.G.B. li serà aplicada la legislació vigent en matèria de professors interins i contractats.

  -2 La resta del personal docent les funcions del qual corresponguin als ensenyaments enumerats en l'article 16 de la Llei General d'Educació podrà ésser contractat pel Departament d'Ensenyament d'acord amb la titulació i el règim jurídic que correspongui, segons els termes en què aquests ensenyaments es professen en la resta de centres docents públics.

  -3 L'Ajuntament ha d'integrar el personal no docent en els termes que s'acordaran, i en tots els casos ha de respectar les normes que estiguin establertes per a aquest personal a la resta d'escoles públiques de la localitat.

  Disposicions addicionals

  Primera En els centres docents en què, a més dels nivells educatius enunciats en l'article 1, es facin ensenyaments d'altres nivells (F.P. i B.U.P.), es pot mantenir la continuïtat del procés educatiu acollint-se a la condició de centre docent experimental dins la normativa legal existent.

  Segona El Departament d'Ensenyament, abans de passats tres mesos d'haver-se publicat la Llei, ha de fer la convocatòria establerta en l'article 3 perquè els centres docents privats interessats a integrar-se en la xarxa de centres docents públics presentin la sol·licitud.

  Tercera Els préstecs que sol·licitin els Ajuntaments per a l'adquisició dels solars destinats als centres escolars afectats per aquesta Llei són computables en crèdits de regulació especial dins del coeficient d'inversió obligatòria de les caixes d'estalvis amb seu social a Catalunya, d'acord amb la normativa vigent.

  Quarta En els pressupostos de la Generalitat s'han de consignar successivament les partides corresponents per a l'aplicació del que disposa aquesta Llei.

  Disposició final S'autoritza el Consell Executiu perquè dicti les disposicions necessàries per desplegar i aplicar la present Llei.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Barcelona, 14 de juliol de 1983

  Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

  Joan Guitart i Agell Conseller d'Ensenyament