DECRET 57/1997, de 4 de març, d'ampliació dels productes sanguinis que preveu el Decret 255/1987, de 4 d'agost, a l'efecte de fixar-ne el preu màxim anual.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Amb l'objectiu de garantir que la donació de sang sigui un acte voluntari i gratuït, el Govern de la Generalitat de Catalunya va autoritzar el Departament de Sanitat i Seguretat Social, mitjançant el Decret 255/1987, de 4 d'agost (DOGC núm. 885, de 2.9.1987), per establir, anualment, un preu màxim per als productes sanguinis que es detallen a l'article 6 de l'Ordre de 29 de setembre de 1986, de desplegament del Programa de donació i transfusió sanguínia (DOGC núm. 751, de 10.10.1986).

Els productes sanguinis esmentats, que són els que poden recaptar, tractar, intercanviar i transfondre els bancs i dipòsits de sang integrats en la xarxa hemoteràpica de Catalunya, van ser ampliats pel Decret 72/1991, de 8 d'abril (DOGC núm. 1432, de 19.4.1991).

Atesa la necessitat d'ampliar el nombre de productes a què fa referència l'Ordre precitada amb els que són d'utilització freqüent i respecte dels quals correspon la fixació del preu màxim;

En virtut del que estableix l'article 62 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Els productes sanguinis que s'indiquen a continuació, en qualsevol operació d'intercanvi i subministrament en què siguin emprats, estan sotmesos a un preu màxim que fixarà anualment, mitjançant una Ordre, el Departament de Sanitat i Seguretat Social, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut:

  1. Concentrat d'hematies parcialment desleucotitzades.

  2. Sang total procedent de donació autòloga.

  3. Productes sotmesos a procediments d'irradiació.

Article 2

Totes les operacions d'intercanvi i subministrament dels productes a què fa referència aquest Decret se subjecten al que preveu el Decret 255/1987, de 4 d'agost.

Article 3

Els bancs i dipòsits de sang integrats en la xarxa hemoteràpica de Catalunya, d'acord amb el nivell que tinguin assignat, poden recaptar, tractar, intercanviar i transfondre els productes que preveu aquest Decret.

Disposicions finals

-1 Es faculta el conseller de Sanitat i Seguretat Social per adoptar les mesures oportunes per al desplegament i l'execució d'aquest Decret.

-2 El present Decret entrarà en vigor l'endemà de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA