DECRET 378/1988, de 14 de novembre, sobre modificació del Decret 216/1986, de 26 de maig, sobre programació i adjudicació d'habitatges de promoció pública. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 1110, pàg. 900, de 22.2.1989).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

Per Decret 275/1988, de 12 de setembre, s'atribueix al Departament de Benestar Social la competència en matèria d'adjudicació d'habitatges de promoció pública, si bé la competència en matèria de programació d'aquests habitatges la continua exercint el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, d'acord amb el que disposa el Decret 463/1982, de la Generalitat de Catalunya.

La pròpia norma estableix la necessària coordinació d'ambdós departaments en la programació i l'adjudicació d'habitatges de promoció pública a fi de poder exercir les competències que els són pròpies.

És per tot això que, a proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i del Conseller de Benestar Social i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

1.1 Correspon a la Comissió de Programació d'Habitatges, integrada dins de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya la realització dels programes d'habitatge públic en l'àmbit territorial de Catalunya. Aquesta Comissió estarà formada pels membres següents: El Director General d'Arquitectura i Habitatge o persona en qui delegui, que tindrà el càrrec de President. Dos representants nomenats per l'Institut Català del Sòl. Dos representants nomenats pel Departament de Benestar Social. Un representant de la Direcció General de Programació i Serveis Generals del Departament d'Ensenyament. Cinc alcaldes, en representació dels ajuntaments de Catalunya, que seran designats per l'Honorable Conseller de Política Territorial i Obres Públiques amb criteris de màxima representació de l'estructura municipal de Catalunya, amb consulta prèvia a les organitzacions representatives dels municipis. Els Caps dels Serveis Territorials d'Arquitectura i Habitatge. El Cap del Servei de Promoció de l'Habitatge. Actuarà com a Secretari un funcionari de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, amb categoria de Cap de Servei. 1.2 Correspon a la Comissió d'Adjudicació d'Habitatges de promoció pública integrada en la Direcció General de Serveis Comunitaris del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, l'adjudicació dels habitatges de promoció pública en l'àmbit territorial de Catalunya. Aquesta Comissió estarà formada pels membres següents: El Director General de Serveis Comunitaris o persona en qui delegui, que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA