DECRET 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la Programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d'implantació d'ensenyaments. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 2494, pàg. 11630, de 13.10.1997).