ORDRE ARP/84/2003, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per als programes de carn de vacum de qualitat, i es convoquen els corresponents a l'any 2003.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ARP/84/2003, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per als programes de carn de vacum de qualitat, i es convoquen els corresponents a l'any 2003.

Mitjançant l'Ordre de 10 de febrer de 1998 (DOGC núm. 2584, de 23.2.1998), dictada sobre la base del Reial decret 1738/1997, de 20 de novembre, es van establir ajuts per als programes de carn de vacum de qualitat. El Reial decret 1097/2002, de 25 d'octubre, substitueix l'anterior i estableix ajuts als programes de carn de vacum de qualitat.

Els ajuts estan destinats a recolzar els operadors que apliquen els esmentats programes de qualitat que impliquen a totes i cadascuna de les fases de producció i comercialització de la carn de vacum, des de la granja fins al consumidor final mitjançant la contribució al finançament de part de les despeses que suposen la realització de controls efectuats per entitats externes, especialment en l'aplicació del sistema de l'etiquetatge obligatori que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament (CE) 1760/2000, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juliol, que estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de l'espècie bovina i relatiu a l'etiquetatge de la carn de vacum i dels productes a base de carn de vacum i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 820/97, del Consell.

Per tant, correspon derogar l'Ordre de 10 de febrer de 1998 i dictar-ne una de nova per tal d'instrumentar el procediment aplicable a aquests ajuts que són finançats íntegrament pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació;

En conseqüència, en ús de les atribucions que em són conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts per als programes de carn de vacum de qualitat d'acord amb el que estableix el Reial decret 1097/2002, de 25 d'octubre, pel qual s'estableixen ajuts als programes de carn de vacum de qualitat, les quals es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts per als programes de carn de vacum de qualitat d'acord amb les bases reguladores que s'aproven en aquesta Ordre.

2.2 D'acord amb l'article 7 del Reial decret 1097/2002, de 25 d'octubre, el termini per a la presentació de les sol-licituds s'estableix des de l'endemà de la publicació de l'Ordre de convocatòria al DOGC i fins al 15 de març de cada any.

2.3 Les sol-licituds es resoldran en un termini màxim de sis mesos. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat i notificat resolució expressa, s'entendrà que la sol-licitud ha estat desestimada d'acord amb el que estableix l'article 4 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre, que modifica l'article 81 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

2.4 Els ajuts que estableix aquesta Ordre es financen íntegrament per l'Estat i van a càrrec de la partida pressupostària 1702 D/778170100/7132 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a l'any 2003, per una quantia màxima de 50.000 euros.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre de 10 de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA