DECRET 155/1989, de 23 de juny, d'aprovació definitiva dels programes específics del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 1988, corresponents a les diputacions de Barcelona i de Tarragona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Els articles 2 i 3 del Decret 310/1988, d'11 d'octubre, complementari i de modificació del Decret 23/1988, de 29 de gener, de convocatòria del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 1988, estableixen el procediment a seguir en la formulació i l'aprovació definitiva dels programes específics del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 1988, corresponents a les diputacions catalanes.

La Comissió de Cooperació Local de Catalunya va formular el projecte de programes específics del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 1988, corresponents a les diputacions de Barcelona i de Tarragona, mitjançant acord adoptat en sessió d'11 de maig de 1989.

En l'expedient de formulació dels programes específics esmentats consta que s'han seguit tots els tràmits que disposa la normativa vigent.

Per tot això, d'acord amb el Consell Executiu, i a proposta del Conseller de Governació,

Decreto:

Article únic

S'aproven definitivament els programes específics del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 1988, formulats per la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, que tot seguit es detallen: Pla de cooperació i assistència local per a 1988, de la Diputació de Barcelona. Programa d'obres municipals per a 1988, de la Diputació de Tarragona...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA