DECRET 79/2007, de 27 de març, sobre adjudicació d'habitatges promoguts per la Generalitat de Catalunya i qualificats de promoció pública, en segones i posteriors adjudicacions.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

79/2007, de 27 de març, sobre adjudicació d'habitatges promoguts per la Generalitat de Catalunya i qualificats de promoció pública, en segones i posteriors adjudicacions.

La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria d'habitatge d'acord amb l'article 137 de la Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. D'altra banda, l'article 48 de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge, estableix que el procediment d'adjudicació d'habitatges de promoció pública s'ha de regular per reglament.

El Decret 166/2006, de 16 de maig, de reestructuració parcial dels departaments de Medi Ambient i Habitatge i Benestar i Família assigna les competències d'adjudicació d'habitatges al Departament de Medi Ambient i Habitatge.

En l'exercici d'aquesta competència, i per tal d'agilitar i simplificar el procediment d'adjudicació dels habitatges qualificats de promoció pública en segones i posteriors transmissions, mantenint la participació dels ajuntaments i demés interessats, s'ha cregut adient modificar el procediment actualment regulat en el capítol 5 del Decret 195/2001, de 10 de juliol, sobre el procediment d'adjudicació d'habitatges promoguts per la Generalitat de Catalunya, la qual cosa es fa mitjançant aquest Decret.

Per tot l'exposat, vista la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'informe de la Comissió de Govern Local, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge,

Decreto:

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte l'establiment del procediment per a les segones i posteriors adjudicacions dels habitatges promoguts per la Generalitat de Catalunya, qualificats de promoció pública, els quals estiguin desocupats i a disposició de l'Institut Català del Sòl o d'ADIGSA per la seva adjudicació.

Article 2

Òrgan competent

L'òrgan competent per a l'inici del procediment d'adjudicació d'habitatges en segones i posteriors adjudicacions i per a la resolució d'adjudicació dels habitatges, és la direcció general del departament competent en matèria d'habitatge que tingui atribuïda la funció.

Article 3

Inici del procediment

3.1 El/La director/a general iniciarà el procediment d'adjudicació mitjançant resolució en la qual s'inclourà, com a mínim:

  1. La ubicació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA