ORDRE TRE/364/2010, de 21 de juny, per la qual es modifica l'Ordre TRE/142/2010, de 8 de març, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de les empreses d'economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals, i s'obre un nou termini de presentació de sol·licituds.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

TRE/364/2010, de 21 de juny, per la qual es modifica l'Ordre TRE/142/2010, de 8 de març, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de les empreses d'economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals, i s'obre un nou termini de presentació de sol·licituds.

Atesa l'Ordre TRE/142/2010, de 8 de març, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de les empreses d'economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals (DOGC núm. 5588, de 16.3.2010), i específicament l'article 1.4, que preveu la limitació de no poder presentar més d'una sol·licitud per a una mateixa línia de les subvencions que es regulen;

Vist que es considera que s'ha d'exceptuar l'aplicació de l'aquesta limitació a la Línia 1, relativa a les subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals, atès el caràcter d'aquesta línia, la finalitat de la qual és la promoció de l'ocupació cooperativa, que no pot ser limitada sense lesionar els principis rectors del moviment cooperatiu;

Per tal de donar publicitat i concurrència a aquest canvi, és procedent obrir un nou termini per a la presentació de sol·licituds per les entitats interessades.

Vist el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Vist l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses, amb els informes previs de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, i en ús de les atribucions que em són conferides,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte modificar l'article 1.4 de l'Ordre TRE/142/2010, de 8 de març, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de les empreses d'economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals, i obrir un nou termini de presentació de sol·licituds per a la Línia 1: subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/es o socis o sòcies de treball en cooperatives i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA