ORDRE TRE/142/2010, de 8 de març, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de les empreses d'economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

TRE/142/2010, de 8 de març, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de les empreses d'economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals.

Exposició de motius

L'article 45.5 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat, com a poder públic, ha de fomentar l'acció de les cooperatives i les societats laborals i ha d'estimular les iniciatives de l'economia social en els termes resultants del número 3 de l'article 124 de l'Estatut.

La Generalitat reconeix la importància del moviment cooperatiu per al desenvolupament de Catalunya, i, per això, i també en compliment del que disposa l'article 129 de la Constitució espanyola, ha d'adoptar les mesures que calguin i fomentar la consolidació i vertebració social i econòmica de les cooperatives i del moviment cooperatiu, així com de les societats laborals integrants de l'economia cooperativa.

Per desenvolupar aquestes mesures, d'acord amb l'article 124 de l'Estatut, li correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de cooperatives, la regulació i el foment del moviment cooperatiu, l'ensenyament i la formació cooperatius i la fixació dels criteris, la regulació de les condicions, l'execució i el control dels ajuts públics al món cooperatiu.

L'article 27.1 del Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, estableix que les funcions de la Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses són l'ordenació i la gestió de les funcions en matèria d'economia cooperativa, la coordinació amb l'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives, així com l'impuls, la promoció, el foment i la creació d'empreses amb finalitat d'autoocupació.

Fruit de l'anàlisi i l'avaluació de les subvencions desenvolupades a través de l'anterior Ordre TRE/199/2009, de 8 d'abril, s'ha considerat necessari introduir millores i aportacions recollides des del món cooperatiu, procedir a la derogació de l'Ordre TRE/199/2009, de 8 d'abril i publicar les presents bases reguladores.

Es mantenen les principals línies de subvencions i objectius de l'Ordre anterior: donar impuls a la creació de noves empreses; donar suport a la consolidació de cooperatives i societats laborals; fomentar els projectes d'intercooperació; prestar suport a la tasca de les federacions; col·laborar amb el sistema local i les seves plataformes de desenvolupament econòmic i creació d'empreses, i promoure programes de foment i difusió de l'economia cooperativa.

D'altra banda, l'article 45.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu que les administracions impulsaran l'aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per al desenvolupament de l'activitat i l'exercici de les seves competències.

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, a l'article 6.1 reconeix el dret de la ciutadania a relacionar-se amb les administracions públiques utilitzant mitjans electrònics per a l'exercici dels drets previstos a l'article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com per obtenir informacions, realitzar consultes i al·legacions i formular sol·licituds.

D'acord amb el Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i atès que les entitats sol·licitants de les subvencions que regula la present Ordre tenen garantit l'accés i la disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris, s'estableix l'obligació d'utilitzar només mitjans electrònics en el procediment de concessió de les subvencions.

Atès el cofinançament del Fons Social Europeu a les subvencions dels programes previstos en aquesta Ordre, i vist que se'ls aplica el Reglament (CE) 1081/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1748/1999 (DOUE núm. L210/12, de 31.7.2006); el Reglament (CE) 1083/2006, del Consell, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, i es deroga el Reglament (CE) 1260/1999 (DOUE núm. L210/25, de 31.7.2006); el Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, pel qual es fixen normes de desplegament per al Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE L 371/1, de 27.12.2006), el Reglament (CE) núm. 800/2008, de la Comissió, de 6 d'agost de 2008, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat i l'Ordre TIN/2965/2008, de 14 d'octubre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació de 2007-2013, modificada per l'Ordre TIN/788/2009, de 25 de març;

Atès que en data 28 de desembre de 2006 es va publicar el Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió de 15 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis (DOUE L379/5, de 28.12.2006);

Atès que en data 22 de gener de 2009 es va publicar la Comunicació de la Comissió .Marc temporal aplicable a les mesures d'ajut estatal per facilitat l'accés al finançament en l'actual context de crisi econòmica i financera (DOUE C16/1, de 22.1.2009) l'aplicació de la qual a l'Estat espanyol va ser aprovada mitjançant la Decisió (CE) núm. 307/2009, de 8.6.2009;

Vista l'Ordre TAS/3501/2005, de 7 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de l'ocupació i millora de la competitivitat en les cooperatives i societats laborals (BOE núm. 270, d'11.11.2005);

Vistos el capítol 9 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), desplegada pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.7.2006);

Vist l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb els informes previs de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada i a proposta de la Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses, d'acord amb les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Capítol I

Disposicions comunes

Article 1

Objecte, àmbit d'aplicació i tipus de subvencions

1.1 Aquesta Ordre té per objecte fixar les bases reguladores de concessió de subvencions del Departament de Treball per al desenvolupament de les empreses d'economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals.

1.2 S'estableixen les línies de subvenció següents:

  1. Línia 1: subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/res o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals (article 33).

  2. Línia 2: subvencions als projectes empresarials de cooperatives i societats laborals de nova creació (article 40).

  3. Línia 3: subvencions als projectes empresarials d'enfortiment i intercooperació destines a cooperatives i societats laborals (article 48 ).

  4. Línia 4: subvencions a les entitats representatives de l'economia cooperativa (article 56).

  5. Línia 5: subvencions per a la promoció, difusió i investigació de l'economia cooperativa (article 62).

1.3 És incompatible que un mateix sol·licitant pugui presentar simultàniament sol·licitud de subvenció per a la línia 2 (article 40) i per a la línia 3 (article 48).

1.4 Un mateix sol·licitant no pot presentar més d'una sol·licitud per a una mateixa línia de subvenció. L'incompliment d'aquest límit implicarà la inadmissió de la/les sol·licitud/s que s'hagin presentat en últim lloc. Si els projectes tenen la mateixa data de presentació, no s'admetrà la/les sol·licitud/s registrades en últim lloc.

Article 2

Definicions

2.1 Empresa d'economia cooperativa.

Cooperatives i societats laborals.

2.2 Empresa d'economia cooperativa de nova creació.

A l'efecte d'aquesta Ordre es consideren de nova creació les cooperatives i societats laborals que no tinguin més de dos anys d'antiguitat en el moment de la data de publicació de la convocatòria, a comptar de la data d'inscripció al Registre general de cooperatives corresponent o, en el cas de societats laborals, al Registre mercantil corresponent.

2.3 Pla d'empresa.

Document escrit on es detalla el projecte empresarial, d'acord amb unes pautes de reflexió i coherència. Als efectes d'aquesta Ordre, el pla d'empresa presentat per les cooperatives i societats laborals ha d'incloure els apartats definits en el model normalitzat disponible a la pàgina web del Departament de Treball.

2.4 Pla de participació.

Document que conté una descripció de la dinàmica de participació societària...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA