RESOLUCIÓ GRI/2768/2003, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos i d'aspirants exempts de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana en la convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de lliure accés, per a l'ingrés al cos de diplomatura de la Generalitat de ...

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

GRI/2768/2003, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos i d'aspirants exempts de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana en la convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de lliure accés, per a l'ingrés al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, arquitectes tècnics (núm. de registre de convocatòria 069).

Mitjançant la Resolució GRI/1984/2003, de 12 de juny (DOGC núm. 3916, de 2.7.2003), es van aprovar les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de lliure accés, per a l'ingrés al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, arquitectes tècnics (núm. de registre de convocatòria 069);

Vista la Resolució GRI/2448/2003, de 29 de juliol, sobre les referències normatives de la part específica del temari de les proves selectives (DOGC núm. 3946, de 13.8.2003);

Vista la Resolució GRI/2411/2003, de 23 de juliol (DOGC núm. 3943, de 8.8.2003), per la qual es prorroga el termini d'aprovació i publicació de les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos i d'aspirants exempts de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana del procés selectiu de referència;

Atès el que disposa l'article 22 del Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 144/1994, de 14 de juny;

D'acord amb el que preveu l'article 6.2 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, modificat per l'article 1.4 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, i de conformitat amb el que estableix l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

.1 Aprovar les llistes provisionals que es relacionen a continuació, corresponents a la convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de lliure accés, per a l'ingrés al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, arquitectes tècnics (núm. de registre de convocatòria 069):

Llista d'aspirants admesos i exclosos dels que han presentat la sol·licitud, amb indicació dels motius d'exclusió.

Llista d'aspirants exempts de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana.

.2 Donar publicitat a les llistes a què fa referència l'apartat 1 en els llocs següents:

Oficina de Convocatòries, c. Fontanella, 17, 08010 Barcelona.

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA