RESOLUCIÓ TRE/1757/2009, de 19 de juny, per la qual es convoquen les subvencions del Programa de Qualificació Professional Inicial adreçades prioritàriament a treballadors/ores en situació d'atur per al curs acadèmic 2009-2010.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Servei D'Ocupació de Catalunya
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/1757/2009, de 19 de juny, per la qual es convoquen les subvencions del Programa de Qualificació Professional Inicial adreçades prioritàriament a treballadors/ores en situació d'atur per al curs acadèmic 2009-2010.

L'objectiu d'aquesta convocatòria es proporcionar formació bàsica i professional que permeti una inserció social i laboral satisfactòria així com la continuïtat formativa als joves majors de 16 anys que no han obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, regula en el seu article 30 els programes de qualificació professional inicial adreçats a l'alumnat que no ha obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

El Reial decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s'estableix el calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establerta per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, preveu, en el seu article 12, que en el curs acadèmic 2008-2009 s'han d'implantar els Programes de Qualificació Professional Inicial i s'han de deixar d'aplicar els programes de garantia social.

A fi de facilitar la implementació dels Programes de Qualificació Professional Inicial, es va regular en una mateixa Ordre PRE/308/2008, de 13 de juny, tant el procés d'implantació i d'autorització, que correspon al Departament d'Educació, com el procediment de sol·licituds de subvenció, que correspon al Servei d'Ocupació de Catalunya.

Atès el Reial decret 395/2007, de 23 de març, del subsistema de formació professional per a l'ocupació, i l'Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, per la qual es desplega el Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament;

Atès el que disposa la Llei 15/2008, 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009;

Atès el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 22 de desembre, modificat per la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, i per la Llei 5/2008, de 23 d'abril, de violència masclista;

Per tot això, amb els informes previs del Servei Jurídic i de la Intervenció Delegada, i en ús de les facultats que em són conferides,

Resolc:

Article 1

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte regular i obrir la convocatòria corresponent a l'any 2009 per a la presentació de sol·licituds de subvencions per a la realització d'accions de formació del Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) adreçades prioritàriament a treballadors/ores en situació d'atur per al curs acadèmic 2009-2010.

Són subvencionables en aquest Programa els següents mòduls regulats a l'article 5 de l'Ordre PRE/308/2008, de 13 de juny:

Els mòduls específics (mòdul A).

Els mòduls de caràcter general (mòdul B).

Article 2

Bases reguladores

Són bases reguladores d'aquesta convocatòria:

L'Ordre PRE/308/2008, de 13 de juny, per la qual s'estableix el procediment d'autorització dels Programes de Qualificació Professional Inicial, es regulen les bases de concessió de subvenció d'aquests programes i s'obre la convocatòria per al curs acadèmic 2008-2009 (DOGC núm. 5158, de 23.6.2008).

L'Ordre TRE/395/2008, de 9 de juliol, per la qual es regula el règim de justificació econòmica de les subvencions relatives a la formació d'oferta per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 5171, d'11.7.2008), modificada per l'Ordre TRE/260/2009, de 15 de maig (DOGC núm. 5386, de 25 5.2009).

L'Ordre TRE/349/2008, de 9 de juliol, per la qual es regula el règim d'ajuts i beques a les persones treballadores desocupades i empreses establert en matèria de formació d'oferta (DOGC núm. 5176, de 18.7.2008).

L'Ordre TIN/2965/2008, de 14 d'octubre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2007-2013 (BOE núm. 252, de 18.10.2008).

L'Ordre TIN/788/2009, de 25 de març, per la qual es modifica l'Ordre TIN/2965/2008, de 14 d'octubre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2007-2013 (BOE núm. 79, d'1.4.2009).

Article 3

Entitats beneficiàries

3.1 Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció els centres i les entitats de formació inscrits en el Registre de centres i entitats de formació del Servei d'Ocupació de Catalunya respecte dels quals, prèviament, el Departament d'Educació hagi comunicat que compleixen els requisits per estar autoritzats per impartir un Programa de Qualificació Professional Inicial en el mateix exercici de la convocatòria mitjançant la qual s'atorguen ajuts per impartir-lo. Igualment, caldrà que compleixin els requisits establerts a l'efecte i que presentin la documentació exigida.

En el cas d'entitats locals, quan l'organisme municipal autoritzat per realitzar el PQPI sigui diferent de l'organisme municipal inscrit en el Registre de centres i entitats de formació del SOC, aquest últim podrà sol·licitar la subvenció sempre que s'acrediti documentalment l'acord entre els dos organismes per al desenvolupament conjunt del PQPI, amb el vistiplau de l'entitat local corresponent.

Igualment, caldrà que compleixin els requisits establerts a l'efecte a l'article 12 de l'Ordre PRE/308/2008, de 13 de juny, i que presentin la documentació exigida.

3.2 No podran obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions regulades en aquesta Resolució els centres o entitats de formació en què es presenti alguna de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 4

Obligacions de les entitats beneficiàries

4.1 Els/les beneficiaris/àries de les subvencions d'aquesta convocatòria resten subjectes a les obligacions que estableix l'article 13 de l'Ordre PRE/308/2008, de 13 de juny.

4.2 La pòlissa d'assegurança d'accidents personals prevista en l'apartat r) de l'esmentat article 13 haurà de cobrir, per a cadascun dels alumnes, un capital de 23.432,25 euros en cas de mort, i un capital de 46.864,52 euros en cas d'invalidesa, tots dos derivats del risc d'accident durant el desplaçament, per qualsevol mitjà, i durant l'assistència als cursos de formació, inclosa la realització de pràctiques en empreses.

S'haurà de presentar aquesta pòlissa d'assegurança o certificat d'assegurança d'accidents personals emès per la companyia asseguradora, abans de l'inici del curs. En el moment de la justificació econòmica, caldrà presentar obligatòriament el rebut que n'acrediti el pagament.

Article 5

Destinataris/àries de la formació

5.1 Les accions de formació que es regulen en aquesta Resolució s'adrecen prioritàriament a treballadors/ores no ocupats/ades demandants d'ocupació, sens perjudici de la participació de treballadors/ores en actiu que compleixin amb la resta de condicions del col·lectiu destinatari d'aquest programa (joves entre 16 i 24 anys i sense títol d'ESO).

El col·lectiu destinatari d'aquest programa són els joves menors de 25 anys i majors de 16 anys o que els compleixen durant l'any natural d'inici del programa i que no han obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

5.2 Els/les treballadors/ores desocupats/ades o en actiu que participin en aquestes accions formatives s'han d'haver inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya abans d'iniciar l'acció formativa.

La consideració de treballador/a ocupat/ada o desocupat/ada està determinada per la situació laboral en què es trobi a l'iniciar l'acció formativa.

La participació de treballadors/ores desocupats/des serà almenys del 60% de l'alumnat que iniciï l'acció formativa.

5.3 Les entitats hauran de sol·licitar a l'Oficina de Treball la comprovació de la situació de les persones candidates com a demandants d'ocupació no ocupades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya o de treballadors/ores en actiu, si s'escau, només en els casos en què la xarxa telemàtica del Servei d'Ocupació de Catalunya no reconegui els/les treballadors/ores en actiu o no reconegui com a persones demandants d'ocupació no ocupades l'alumnat en situació d'atur inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya.

Article 6

Aplicació pressupostària i finançament

6.1 L' import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions per a la realització dels PQPI corresponents al curs escolar 2009-2010 és de 6.300.000 euros del pressupost del SOC per a l'any 2009 a càrrec de les partides pressupostàries 6204 052-D/470.0006.04/3341, 6204 052-D/480.0018.01/3341 i 6204 062-D/460.0014.06/3321.

Aquests imports màxims podran ser objecte d'ampliació d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i les necessitats del mercat de treball, mitjançant resolució del/de la director/a del Servei d'Ocupació de Catalunya, que s'haurà de publicar al DOGC.

6.2 Els ajuts concedits són cofinançats en un percentatge del 50% mitjançant el programa operatiu PO 2007ES05UPO001 d'adaptabilitat i ocupació en el marc dels objectius de convergència i competitivitat regional i ocupació d'Espanya.

La distribució territorial del pressupost és la següent:

Demarcació territorial de Barcelona: 80%.

Demarcació territorial de Girona: 3,5%.

Demarcació territorial de Lleida: 4%.

Demarcació territorial de Tarragona: 10,5%.

Demarcació territorial de les Terres de l'Ebre: 2%.

6.3 El director del Servei...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA