ORDRE AAM/88/2013, de 9 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'adquisició en comú de màquines i equips agrícoles que incorporen noves tecnologies, i es convoquen els corresponents a l'any 2013.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) considera convenient continuar fomentant la compra en comú de maquinària i equips agrícoles que incorporen noves tecnologies. Això és conseqüència de la necessitat de complir els objectius de millorar l’eficiència energètica per aconseguir la quota d’estalvi de carburants assignada al sector agrari, així com la de reduir les emissions contaminants a l’atmosfera i facilitar una òptima racionalització de la seva utilització. Aquestes ajudes també tenen com a objectiu facilitar l’associacionisme agrari, contribuint a l’adquisició de maquinària i equips per part d’associacions d’agricultors, per a l'ús en comú.

Per assegurar la màxima transparència de les mesures adoptades i un seguiment efectiu, d’acord amb el marc jurídic actual, s’ha optat per sotmetre els ajuts d’aquesta Ordre al Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, sobre aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i que modifica el Reglament (CE) 70/2001 (DOUE L-358, de 16.10.2006). Per aquest motiu, l’Administració General de l’Estat ha comunicat a la Comissió Europea el règim d’aquests ajuts, d’acord amb el que preveu l’article 20.1 de l’esmentat Reglament de la Comissió, i li ha estat assignat el número d’ajut XA-74/2010.

Atès que s’ha pogut constatar que per a aquests ajuts les possibles persones beneficiàries disposen dels mitjans tecnològics necessaris per poder realitzar la tramitació electrònica de la sol·licitud dels ajuts, es fa palesa i és factible la tramitació administrativa de la fase de sol·licitud només per mitjans electrònics per a les persones beneficiàries del punt 2.a de l’annex 1 d’aquesta Ordre, de conformitat amb l’article 43.2 de la Llei 26/2010, i l’article 27.6 de la Llei 11/2007.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector agrari mitjançant un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a l’adquisició en comú de màquines i equips agrícoles que incorporen noves tecnologies, les quals es publiquen a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats a l’adquisició en comú de màquines i equips agrícoles que incorporen noves tecnologies, corresponents a l’any 2013, d’acord amb les bases reguladores aprovades a l’article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes, que computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

2.3 Els ajuts d’aquesta Ordre aniran a càrrec de la partida pressupostària AG02 D/770000110/6121/0072 dels pressupostos del DAAM per a l’any 2013, dotada amb un import màxim de 230.000,00 euros.

2.4 L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei d’Ajuts a la Competitivitat Agrària.

2.5 L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds d’ajut és el director o la directora general de Desenvolupament Rural. A aquests efectes es nomena una Comissió de Valoració, que serà l’òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d’ajuts, formada pel subdirector o la subdirectora general de Planificació Rural, el subdirector o la subdirectora general d’Agricultura i el o la cap del Servei de Producció Agrícola.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de quatre mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del director o la directora general de Desenvolupament Rural, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d’un mes a partir de la notificació de la resolució, sense perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per a resoldre i notificar tal com estableix l’apartat anterior.

2.8 Els ajuts concedits es faran públics al web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Article 3

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts objecte d’aquesta convocatòria, el qual consta a l’annex 2 d’aquesta Ordre.

Disposició addicional

Aquests ajuts tenen naturalesa d’ajut d’Estat, per la qual cosa la Comissió Europea pot emetre una decisió per la qual tant la convocatòria i les bases reguladores com les resolucions de concessió es podran veure modificades, si escau, per adaptar-se als termes del pronunciament esmentat.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 9 d’abril de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex 1

Bases reguladores

–1 Objecte dels ajuts

1.1 L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és fomentar l’adquisició en comú de màquines i equips agrícoles nous que incorporin noves tecnologies.

1.2 Als efectes de l’aplicació d’aquesta línia d’ajuts, tenen la consideració de noves tecnologies les màquines i els equips que impliquin un avenç sensible en relació amb els utilitzats actualment amb caràcter general a les explotacions agràries. La innovació ha de comportar, necessàriament, un dels efectes següents:

 1. Reduir el consum energètic.

 2. Millorar els sistemes de producció.

 3. Millorar les condicions ergonòmiques i de seguretat de les operacions mecanitzades.

 4. Conservar la qualitat ambiental.

  1.3 Únicament se subvencionarà l’adquisició de les màquines o els equips inclosos als plans d’innovació tecnològica que estableix el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb la finalitat d’introduir noves tecnologies, les quals es detallen a continuació, amb la numeració corresponent al codi que estableix la norma ISO 3339/0:

 5. Sistematització de les operacions de condicionament del terreny, construcció i manteniment d’obres i instal·lacions de reg o drenatge:

  Anivelladores per làser (02.3.10).

  Col·locadores de drens (02.4.07).

  Motoanivelladores per làser (02.5.03).

 6. Millora de l’eficiència en les operacions de treball del sòl, sembra i plantació:

  Màquines combinades per al treball del sòl (03.2.07).

  Sembradores de sembra directa (filera) (04.1.01).

  Sembradores de sembra directa (monogrà) (04.1.02).

  Sembradores combinades (04.1.05).

  Plantadores guiades per làser (04.2).

  Trasplantadores guiades per làser (04.3).

  Equips de trasplantament d’alimentació automàtica (04.3.01.2).

  Plastitrasplantadores (04.3.03).

  Màquines per al cultiu interlínies.

 7. Millora de l’eficiència de la distribució de fertilitzants orgànics i minerals:

  Escampadors de fems (05.2.01).

  Injectors de purins (fem líquid i semilíquid) (05.2.04).

  Distribuïdors de fertilitzants minerals sòlids (05.3.01).

  Distribuïdors de fertilitzants líquids (05.3.02).

  Equips de fertirrigació automatitzats (05.9).

  Equips per a la preparació i el maneig de barreges de fertilitzants sòlids (05.9).

 8. Introducció de sistemes de mesura i automatització a les instal·lacions de reg:

  Estacions agroclimàtiques.

  Equips de mesura de la humitat del sòl.

  Programadors de reg.

  Sensors i dispositius de mesura i control a les conduccions de reg.

 9. Optimització de les operacions d’atenció i protecció dels cultius contra agents atmosfèrics, plagues, malures i vegetació adventícia:

  Equips de prepodadores (06.1.03.3).

  Tisores de podar elèctriques (06.1.03.1.4).

  Arrengladora de residus d’esporga (06.1.03.4).

  Picadores de residus de collita i d’esporga (06.1.03.5).

  Desbrossadores d’eix vertical (02.2.07).

  Desbrossadores d’eix horitzontal (02.0.08).

  Equips per a la distribució de productes fitosanitaris (06.3.03).

  Equips per mecanitzar el muntatge d’espatlleres de les plantacions (06.4).

  Equips per despampolar la vinya.

  Segadores de marges.

  Màquines per a l’aclarida de la flor.

 10. Mecanització integral de les operacions de recol·lecció, transport i emmagatzematge de farratges, hortalisses, fruita, olives, fruita seca i raïm per a la vinificació:

  Equips de sega i condicionament (07.1.02).

  Rampills fileradors (07.1.04.4).

  Picadores carregadores (07.1.05).

  Embaladores de grans bales paral·lelepipèdiques (07.1.06.3).

  Rotoembaladores (07.1.06.4).

  Embolicadores de bales cilíndriques (07.1.07).

  ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA