EDICTE de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, sobre cessament del secretari interventor.

Secció:Administració Local
Emissor:Ajuntaments
Rang de Llei:Edicte
 
EXTRACTO GRATUITO

D’acord amb l’article 59.5, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es notifica al Sr. Francesc Colomé Escurriola, un cop intentada la pràctica de la notificació en el seu últim domicili conegut per aquest Ajuntament sense que aquesta s’hagi estat possible, que:

L’alcalde, en data 18 de gener de 2012 ha dictat el decret núm. 4, que transcrit literalment diu:

“ANTECEDENTS

Per resolució núm. 44/2011, de data 08/06/2011, aquesta Alcaldia va acceptar la renúncia a la plaça de FHCE, subescala de Secretaria – Intervenció, efectuada per la Sra. Mª de las Mercedes Colomé Escurriola, amb DNI 52.601.339-V, i en el mateix acte se la va cessar de les seves funcions.

En la mateixa data, mitjançant Decret núm. 45 de data 8 de juny de 2011, va ser nomenat Secretari – Interventor accidental el Sr. Francesc Colomé Escurriola, Tècnic d’Administració General, funcionari d’aquest Ajuntament.

ATESOS

Atesa la resolució núm. 44/2011, de data 08/06/2011, va ser notificada vàlidament a la Sra. Mª de las Mercedes Colomé Escurriola.

Atès que la Sra. Mª de las Mercedes Colomé Escurriola no va comparèixer des d’aquella data a l’Ajuntament per cap concepte, havent transcorregut més de 7 mesos.

Atès que durant aquest temps ha exercit amb caràcter accidental el Sr. Francesc Colomé Escurriola, actualment de baixa IT.

Atesa la necessitat urgent d’accelerar i agilitzar els expedients acumulats a la Secretaria municipal per tal de donar compliment a la normativa.

VISTOS

Vist que l’Ajuntament compta entre el personal de la seva plantilla base, una funcionària del grup A2, que pot assumir temporalment les tasques pròpies de Secretaria- Intervenció, tot esperant que la referida vacant de FHCE sigui coberta en propers concursos unitaris.

Atenent al que és disposat per la legislació de règim local operativa, bàsicament determinada pels següents referents normatius:

- arts 3 i 33 RD 1732/1994, de 29 de juliol.

- arts 17 Llei 30/92 de 26 nov. RJAPRAC.

- arts 53 i ss. DL 2/2003 de 28 abril, LMRLC.

RESOLC:

1er.- Assignar des del dia d’avui, 18/01/2012, les tasques de Secretaria –Intervenció accidental de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, temporalment, fins a la resolució de concurs unitari de FHCE efectuat pel MAP, a la Sra. Núria Torrents Mata, amb DNI 46632999Q, funcionaria d’aquesta Corporació, amb la categoria de Tècnic Mig de Comptabilitat i de Recursos Humans, segons relació de llocs de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA