ORDRE ARP/346/2003, de 31 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts als titulars de les ramaderies incloses al control de rendiment lleter per a l'avaluació genètica de les espècies bovina, ovina i de cabrum de raça pura per a l'any 2003.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE ARP/346/2003, de 31 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts als titulars de les ramaderies incloses al control de rendiment lleter per a l'avaluació genètica de les espècies bovina, ovina i de cabrum de raça pura per a l'any 2003.

El control lleter oficial té com a finalitat l'avaluació genètica dels reproductors de les espècies de bestiar boví, oví i cabrum d'aptitud lletera mitjançant la comprovació sistemàtica de la quantitat de la llet produïda i la seva qualitat pel que fa al greix, les proteïnes i les cèl·lules somàtiques.

El Reial decret 1213/1997, de 18 de juliol, pel qual es regula el control de rendiments lleters per a l'avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i de cabrum de raça pura per a la reproducció, estableix, a l'article 9, un règim d'ajuts als titulars de les ramaderies incloses als nuclis de control lleter i sotmeses a control de rendiments lleters, i les comunitats autònomes són les responsables de la seva resolució, tramitació i pagament.

Valorada la necessitat d'impulsar les actuacions adreçades a la millora genètica del bestiar abans esmentat, que revertirà en la millora i la tecnificació de les explotacions ramaderes, d'acord amb el que disposa l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en ús de les competències que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Convocar els ajuts destinats als titulars de les ramaderies incloses al control de rendiment lleter per a l'avaluació genètica de les espècies bovina, ovina i de cabrum de raça pura per a l'any 2003.

Article 2

2.1 El termini de sol·licituds finalitzarà el dia 30 de setembre de 2003.

2.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit als sol·licitants serà de quatre mesos comptat a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el supòsit que no s'hagi resolt i notificat en el termini assenyalat al paràgraf anterior, es considerarà...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA