ORDRE PTO/96/2010, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a actuacions de millora paisatgística de rambles, passeigs i avingudes arbrades dels municipis de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PTO/96/2010, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a actuacions de millora paisatgística de rambles, passeigs i avingudes arbrades dels municipis de Catalunya.

De conformitat amb el que estableix l'article 15.3 de la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Departament competent en matèria de paisatge, ha de potenciar les activitats de les administracions locals que compleixin actuacions de promoció i protecció del paisatge, especialment les que tinguin per objecte la preservació dels seus valors paisatgístics, i ha de donar suport a aquestes activitats.

Disposar d'avingudes arbrades ha estat al llarg dels segles un dels elements que han contribuït a la qualitat i a l'embelliment de les nostres ciutats i viles. A Catalunya, a partir del segle XIX, la implantació d'avingudes arbrades ha esdevingut una de les línies directrius dels nous creixements urbans. La realització d'aquestes avingudes, a més de contribuir a la qualitat ambiental i l'embelliment de la ciutat, afavoreix les relacions entre els seus habitants i millora la valoració per part d'aquests dels espais urbans.

A fi d'assolir una major eficàcia i eficiència en la tramitació dels procediments de subvencions, i amb la voluntat de garantir la continuïtat d'aquesta actuació, s'ha considerat oportú aprovar aquestes noves bases reguladores generals que regiran tots els procediments de subvencions destinades a fomentar actuacions de millora paisatgística de rambles, passeigs i avingudes arbrades dels municipis de Catalunya.

Per això exposat, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a actuacions de millora paisatgística de rambles, passeigs i avingudes arbrades dels municipis de Catalunya, i que es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 24 de febrer de 2010

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Annex

Bases reguladores

.1 Objecte

Aquesta línia de subvencions té per objecte fomentar la realització d'actuacions de millora paisatgística de rambles, passeigs i avingudes arbrades dels municipis de Catalunya.

.2 Actuacions subvencionables

2.1 Les actuacions de millora paisatgística esmentades a la base anterior poden incloure:

La creació, la restauració o la remodelació de rambles, passeigs i avingudes arbrades en els centres o accessos als nuclis urbans.

La creació, la restauració o la remodelació de rambles, passeigs i avingudes arbrades en les perifèries urbanes.

2.2 No són subvencionables les actuacions següents:

Les actuacions el pressupost d'execució de les quals sigui superior a 1 milió d'euros.

Les actuacions que en el moment de publicació de la convocatòria hagin iniciat la realització de les obres.

Les actuacions en parcs, jardins o places, així com la urbanització o remodelació de carrers que no tinguin la consideració de rambles, passeigs o avingudes arbrades.

.3 Beneficiaris

3.1 Poden ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases els ajuntaments de municipis o d'agrupacions de municipis de Catalunya on s'ubiquin les rambles, els passeigs i les avingudes en les quals s'hagin de realitzar les actuacions subvencionables a què fa referència la base 2 i que no hagin resultat beneficiaris de cap subvenció atorgada per aquest Departament per a la mateixa actuació.

3.2 Les entitats esmentades al punt anterior han de complir, en tot cas, els requisits següents:

 1. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 2. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l'Administració general de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

  .4 Despeses subvencionables i import de les subvencions.

  4.1 Es consideren despeses subvencionables les que tinguin una relació directa amb l'actuació subvencionada i es duguin a terme abans que acabi el termini de justificació que, a aquest efecte, s'inclourà en la convocatòria.

  Només serà subvencionable l'IVA que gravi el valor de les despeses, en cas que el beneficiari de la subvenció tingui la consideració de consumidor final.

  4.2 Cada convocatòria fixarà la posició pressupostària a la qual s'han d'imputar les subvencions, i determinarà la quantia màxima per a aquesta línia.

  4.3 L'import de cadascuna de les subvencions concretes es determinarà a la convocatòria corresponent, i en cap cas pot superar el cost total de les actuacions per a les quals se sol·licita.

  .5 Compatibilitat de les subvencions.

  La percepció de les subvencions concedides és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres fonts, públiques o privades, sempre que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, no se superi el cost total de l'activitat subvencionada.

  .6 Sol·licituds i documentació

  6.1 Les sol·licituds han de ser aprovades per l'òrgan competent de l'ajuntament i han de ser formalitzades per l'alcalde.

  6.2 Les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, es presentaran al Registre telemàtic disponible de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en els termes que estableix la normativa vigent.

  El formulari de sol·licitud i l'ofici de tramesa, així com la informació sobre aquest tràmit, estaran a disposició dels ajuntaments a l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, web http://www.eacat.cat.

  La impossibilitat tècnica o d'altra índole no eximeix la persona sol·licitant, en cap cas, de l'obligació de trametre la documentació dins el termini establert en la convocatòria.

  6.3 El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 7, serà el que, a aquest efecte, estableixi la convocatòria corresponent.

  Les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA