ORDRE SLT/416/2005, de 3 d'octubre, per la qual l'Àrea Bàsica de Salut Castelldefels es desdobla en les àrees bàsiques de salut Castelldefels-1 i Castelldefels-2.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

SLT/416/2005, de 3 d'octubre, per la qual l'Àrea Bàsica de Salut Castelldefels es desdobla en les àrees bàsiques de salut Castelldefels-1 i Castelldefels-2.

En virtut del Decret 84/1985, de 21 de març (DOGC núm. 527, de 10.4.1985), es van aprovar les mesures per a la reforma de l'atenció primària de salut a Catalunya, les quals s'han consolidat mitjançant la publicació de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, que configura l'àrea bàsica de salut com a unitat territorial on es presta l'atenció primària de salut d'accés directe de la població.

D'acord amb això, mitjançant successives ordres del Departament de Salut, s'ha sectoritzat l'atenció primària de salut a Catalunya amb l'establiment d'àrees bàsiques de salut. No obstant això, per raons tècniques i de planificació, actualment es fa aconsellable alterar la delimitació territorial l'Àrea Bàsica de Salut Castelldefels.

Atès que la proposta de modificació de desdoblament de l'Àrea Bàsica de Salut Castelldefels en dues noves àrees bàsiques de salut es va sotmetre a informació pública mitjançant l'Edicte de 26 de novembre de 2003 (DOGC núm. 4024, de 4.12.2003), però no es va incloure en l'Ordre SSS/140/2004, de 19 d'abril (DOGC núm. 4128, de 7.5.2004), perquè era necessària la prèvia posada en funcionament d'un nou centre d'atenció primària en Castelldefels, fet que es produirà l'1 de novembre d'aquest any; en conseqüència, a l'empara de les facultats que m'atorguen l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, i la disposició final 7 del Decret 84/1985, de 21 de març,

Ordeno:

Article 1

Se suprimeix l'Àrea Bàsica de Salut Castelldefels, la delimitació actual de la qual estava establerta en l'Ordre de 30 de gener de 1997 (DOGC núm. 2333, de 18.2.1997).

Article 2

Es creen les àrees bàsiques de salut Castelldefels-1 i Castelldefels-2, amb l'abast i els límits territorials següents:

Àrea Bàsica de Salut Castelldefels-1

Comprendrà l'àmbit territorial del municipi de Castelldefels integrat pels barris de Can Roca, Vista Alegre, Castell i Centre.

Àrea Bàsica de Salut Castelldefels-2

Comprendrà l'àmbit territorial del municipi de Castelldefels integrat pels barris de Montemar, Bellamar, Poal, Baixador, Llumenetes, Pineda, Botigues, Marisol, Can Rabadà i Gran Via Mar, i l'àmbit territorial del nucli de les Botigues de Sitges (pertanyent al municipi de Sitges).

Article 3

D'acord amb el que preveuen l'article...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA