DECRET 351/1989, de 19 de desembre, de reassignació de competències entre departaments de la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de protecció de l'ambient atmosfèric, autoritza el Consell Executiu per reassignar, mitjançant un decret, entre els diferents òrgans de l'Administració de la Generalitat, les atribucions i competències que els corresponen d'acord amb la Llei de protecció de l'ambient atmosfèric i també per dictar les normes necessàries per desplegar-les.

Resulta aconsellable efectuar d'una manera gradual aquesta nova distribució de competències i funcions entre els òrgans de la Generalitat, basada fonamentalment en l'adopció d'un model de gestió unitària en matèria de protecció del medi ambient, per la qual cosa s'ha considerat oportú reassignar inicialment les funcions i competències que han anat exercint els departaments de Governació i Sanitat i Seguretat Social en aquesta matèria.

Per tant, de conformitat amb la Llei 7/1989, de 5 de juny, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

- 1.1 La xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya s'adscriu administrativament al Departament de Política Territorial i Obres Públiques a través de la Direcció General del Medi Ambient. 1.2 Correspon a la Direcció General del Medi Ambient homologar les estacions sensores que, a efectes funcionals, s'integren en aquesta xarxa. La incorporació de nous centres de recepció de dades i dels Centres d'anàlisi a la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica es realitzarà mitjançant una resolució de la Direcció General del Medi Ambient. 1.3 El Departament de Sanitat i Seguretat Social, mitjançant la Direcció General de la Salut Pública, realitzarà la valoració epidemiològica de les dades que li faciliti la Direcció General del Medi Ambient a fi de poder realitzar els estudis evolutius anuals de la contaminació en relació amb la salut pública.

- 2 Correspon al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i al seu titular, respectivament, exercir les competències i funcions atribuïdes al Departament de Governació i al seu titular per la Llei 22/1983, de 21 de novembre i pel Decret 322/1987, de 23 de setembre, dictat per al seu desplegament.

Disposicions finals

- 1 Es faculta els consellers de Governació, Sanitat i Seguretat Social, i Política...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA