LLEI 4/2009, del 15 d'abril, de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

Data d'entrada en vigor:24 de abril de 2009
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI

4/2009, del 15 d'abril, de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

El 28 de novembre de 1985 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 23/1985, del 28 de novembre, de creació de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), per mitjà de la qual la Generalitat va voler donar un nou enfocament en establir un model organitzatiu diferent del que s'havia utilitzat fins aleshores en un organisme d'investigació.

El preàmbul de la Llei 23/1985 feia esment al fet que el creixement i la competitivitat econòmica del país estaven cada vegada més relacionats amb la capacitat de generar, d'incorporar i de transferir innovacions tecnològiques. En aquest sentit, propugnava que els organismes de recerca i desenvolupament havien d'esdevenir elements actius en el procés de creació de riquesa i incidir en el sector tecnològic, fer-ne efectives les potencialitats de creació, adaptació i transferència d'innovacions i apropar als diferents sectors les activitats cientificotecnològiques i els resultats de la recerca.

Per a aconseguir aquests objectius calia establir una fórmula jurídica d'organització diferent per a la gestió de la recerca i del desenvolupament tecnològic, i la que es va adoptar en el cas de l'IRTA va ésser la d'empresa pública sotmesa al dret privat.

Han passat més de vint anys des de la seva creació i en aquest temps l'IRTA ha crescut, s'ha diversificat cap a altres àmbits sectorials, ha consolidat el seu model de funcionament i ha esdevingut el referent de la investigació, el desenvolupament i la transferència de tecnologia agroalimentària a Catalunya. Així mateix, l'Institut és un organisme conegut i valorat arreu, que ha consolidat relacions internacionals d'interès amb universitats i centres de recerca de prestigi.

L'IRTA s'ha d'articular en la voluntat de col·laboració estreta amb l'activitat de la indústria agroalimentària, un sector d'una gran importància quantitativa, qualitativa i estratègica en la indústria catalana.

D'altra banda, al llarg d'aquests anys, l'IRTA ha contribuït a establir un conjunt d'acords i vincles de col·laboració amb altres sectors i entitats públiques i privades, especialment amb les universitats de Catalunya. En aquest sentit, l'Institut s'ha adaptat al canvi produït en el sistema universitari català i ha potenciat una molt bona complicitat amb la majoria d'universitats i altres institucions i entitats públiques i privades, el resultat de la qual ha estat un conjunt de centres i estacions experimentals concertats. Aquest conjunt conforma el que avui dia es pot anomenar sistema cooperatiu de recerca, desenvolupament i transferència agroalimentaris (R+D+T) de Catalunya.

Tanmateix, les circumstàncies canvien i els organismes de recerca, desenvolupament i transferència agroalimentaris també han d'intentar adaptar-se als canvis i assolir els nous reptes. Per aquest motiu, vint-i-tres anys després de la creació de l'IRTA, cal establir una nova regulació de l'Institut, que permeti d'abordar les properes dècades amb les garanties suficients per a poder continuar desenvolupant una tasca eficaç, eficient i de qualitat al servei del sector agroalimentari i de la societat en general, tot mantenint i estrenyent la vinculació amb les universitats i, en general, amb els agents del sistema català de ciència i tecnologia més clarament especialitzats en els àmbits d'actuació propis de l'Institut.

Els canvis que introdueix la nova llei de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries són de naturalesa diversa i responen als grans reptes que es plantegen actualment en el sector agrari.

En primer lloc, cal fer compatibles la producció d'aliments segurs i de qualitat amb la protecció adequada del medi ambient, és a dir, cal impulsar l'establiment de sistemes de desenvolupament sostenibles, que incloguin sistemes de producció de qualitat i sistemes protegits basats en tècniques d'ús eficient de l'aigua i de reducció de l'ús de productes fitosanitaris. En aquest sentit, cal adaptar la missió de l'IRTA perquè incorpori en els objectius estratègics i plans d'acció un punt de vista adequat de la sostenibilitat i de la protecció del medi ambient.

Un altre repte és el de la seguretat alimentària. Aquest és un element cabdal per als consumidors finals i per a les diferents administracions, que volen cercar una acció coordinada en aquest àmbit basant-se en el coneixement científic. El concepte de seguretat va indissolublement lligat al de seguiment o traçabilitat dels productes, la qual cosa obliga l'IRTA a orientar-ne les actuacions vers la seguretat i la qualitat dels aliments i, en aquest sentit, portar a terme un seguiment dels productes agraris des de l'origen fins als consumidors finals.

Per a donar resposta als reptes esmentats, calia establir una nova definició de la finalitat i de l'orientació estratègica de l'IRTA, que es formalitza en aquesta llei i que ha d'aproximar l'Institut al sistema català de ciència i tecnologia integrat per les universitats i els altres agents de recerca, desenvolupament i tecnologia, i fomentar i enfortir-ne l'acció coordinada.

Pel que fa a les funcions de recerca de l'IRTA, aquesta llei estableix, d'una manera ben precisa, que l'Institut ha de practicar el que s'anomena investigació orientada, els resultats de la qual han de determinar si després cal aplicar un tipus d'investigació bàsica o una d'aplicada.

Quant a les funcions de transferència tecnològica als productors agropecuaris, d'una manera individual i d'acord amb llurs formes empresarials, aquesta llei estableix que l'IRTA s'ocupi de les activitats més especialitzades en aquest àmbit. Tasques com la realització d'assajos de demostració, l'adaptació de tecnologies i coneixements .que necessiten l'aplicació de simples esquemes experimentals. o els projectes de recerca més complexos exigeixen un coneixement profund del mètode científic i, per tant, una formació investigadora i uns mitjans que fan aconsellable que restin en mans dels investigadors i els especialistes que integren un organisme com l'IRTA. Igualment, i en aquest sentit, els mitjans i les condicions de treball, i també els procediments d'avaluació de l'activitat i de la promoció professional en un organisme com l'Institut, han de seguir les orientacions i les necessitats de l'activitat de recerca, desenvolupament i transferència i els corrents internacionals en la matèria.

La nova llei també introdueix modificacions en els òrgans de govern de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, concretament en el Consell d'Administració. En aquest sentit, actualitza la representació dels departaments que l'integren i en concreta la presidència, la qual ha de recaure en el conseller o consellera del departament competent en matèria d'agricultura i alimentació, i la vicepresidència, que ha d'ocupar el conseller o consellera del departament competent en matèria de recerca i universitats. Així mateix, el Consell d'Administració, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria d'agricultura i alimentació, incorpora representants de la comunitat científica, de l'empresariat i dels sectors professionals amb la voluntat de relacionar-se més i millor amb el conjunt social al qual serveix. Addicionalment, la llei estableix que el nomenament del director o directora general es faci amb la selecció prèvia entre persones d'un perfil determinat d'acord amb la naturalesa i les necessitats de l'IRTA.

Els nous temps exigeixen noves maneres de relació entre el Govern i les empreses públiques. S'ha comprovat l'eficàcia dels contractes programa com a instruments que no sols concreten les relacions de les empreses públiques amb el Govern, sinó que també especifiquen els objectius operatius, els compromisos i els indicadors de gestió de les dites empreses. Per aquest motiu, la nova llei defineix i estableix aquest mecanisme .utilitzat també en els darrers anys a l'IRTA. com a garantia de suficiència financera i preveu la possibilitat de fer-lo extensiu a les unitats i als centres concertats amb l'Institut.

Amb l'expressió centres concertats la nova llei designa els centres mixtos de recerca, desenvolupament i transferència creats o participats per l'IRTA conjuntament amb altres institucions i organismes. Igualment, a més de substantivar un sistema cooperatiu de recerca agroalimentària que ja existeix en l'actualitat, la llei regula els mecanismes perquè els dits centres, creats i sostinguts per mitjà de la col·laboració i la participació de diferents sectors amb l'IRTA, puguin gaudir dels avantatges derivats d'aquesta vinculació. Per aquest motiu, estableix que els centres concertats tinguin accés al mecanisme del contracte programa per mitjà del mateix contracte programa de l'IRTA amb el Govern; que puguin rebre subvencions del Govern a través de l'IRTA; i que es consideri, formalment i a nivell d'imatge, que formen part de l'esmentat sistema, la qual cosa ha de contribuir a l'exercici de les funcions de l'Institut amb l'eficàcia i l'eficiència que exigeix el sector agroalimentari.

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Naturalesa jurídica de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

 1. L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, que ajusta la seva activitat a l'ordenament jurídic privat, sens perjudici de les excepcions que es puguin derivar del que estableix aquesta llei, i té plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions, de conformitat amb l'article 1.b.1 del text refós de la Llei de l'estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre.

 2. L'Institut té plena autonomia orgànica, funcional i de gestió i resta adscrit al departament competent en matèria d'agricultura i alimentació.

Article 2

Règim jurídic

 1. L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries es regeix per les previsions d'aquesta llei, pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut de l'empresa pública catalana, pels estatuts de l'Institut i per les altres lleis i disposicions aplicables.

 2. L'Institut, amb caràcter general, sotmet la seva activitat en les relacions externes a les normes del dret civil, mercantil i laboral que li són aplicables, llevat dels actes que impliquen l'exercici de potestats públiques, que resten subjectes al dret administratiu.

 3. Els actes dictats pels òrgans de l'Institut en l'exercici de les seves potestats administratives tenen la consideració d'actes administratius. El règim d'impugnació dels actes dels seus òrgans es regeix pel que estableixen el Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut de l'empresa pública catalana, i la normativa reguladora del patrimoni de l'Administració de la Generalitat.

Article 3

Finalitat

 1. La finalitat de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, d'acord amb les directrius de les polítiques agroalimentària i de recerca, desenvolupament i transferència (R+D+T) del Govern i del departament competent en matèria d'agricultura i alimentació, és contribuir a la modernització, a la millora i l'impuls de la competitivitat; al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, i també dels directament o indirectament relacionats amb el proveïment d'aliments sans i de qualitat als consumidors finals; a la seguretat alimentària i a la transformació dels aliments, i, en general, a la millora del benestar i la salut de la població.

 2. Per a assolir la finalitat a què fa referència l'apartat 1, l'Institut té els objectius estratègics següents:

 1. Impulsar i portar a terme la recerca i el desenvolupament tecnològic en els àmbits agroalimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, i actuar segons les necessitats dels sectors, recollint-ne les demandes i amb respecte envers l'entorn natural i el benestar animal.

 2. Transferir tecnologia i avenços científics als sectors agroalimentaris i a llurs agents; valorar els avenços tecnològics propis com a via per a contribuir a la modernització, a la millora i l'impuls de la competitivitat i a la sostenibilitat del sector primari i dels sectors relacionats amb la cadena agroalimentària i comercial.

 3. Impulsar la recerca en els àmbits, estratègics i fonamentals pel fet d'ésser recursos limitats i necessaris per al sector, de l'aigua i l'energia aplicats als diferents sectors, i cercar-hi sempre la sostenibilitat, la rendibilitat i l'eficiència.

 4. Cooperar i col·laborar amb el sector privat, sens perjudici de la col·laboració amb el sector públic, per a complementar la coordinació i la vertebració de l'esforç en recerca, desenvolupament i tecnologia.

 5. Impulsar l'estudi i la implantació de noves metodologies alternatives de producció agrària, ramadera, forestal i pesquera que comportin una reducció dels costos de producció i l'augment de la competitivitat i la productivitat.

 6. Cooperar amb les estructures cooperatives i altres formes empresarials, tant de producció com de transformació agropecuàries i agroalimentàries, per a millorar-ne els procediments i els resultats finals.

Article 4

Funcions generals

 1. Les funcions de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries són:

  1. Desenvolupar programes d'investigació en els sectors agroalimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, i d'adaptació de tecnologia aliena a les circumstàncies i les condicions catalanes i, alhora, cercar la creació de tecnologia pròpia més eficient, tant des del punt de vista econòmic com des del mediambiental i de la salut, i la reducció de la dependència tecnològica.

  2. Transferir coneixements i tecnologia al sector agroalimentari, per mitjà d'accions pròpies, que poden incloure l'assessorament especialitzat, les activitats experimentals d'adaptació o les de demostració i transferència, o per mitjà d'acords de cessió o llicència de propietat industrial i intel·lectual o altres de naturalesa anàloga.

  3. Impulsar la creació d'iniciatives i empreses de base tecnològica fruit de l'activitat de recerca del mateix Institut, i constituir, a aquests efectes, tota mena de societats o participar-hi mitjançant la subscripció d'accions o de participacions representatives del capital social.

  4. Prestar serveis en l'àmbit de la recerca, per mitjà de programes d'investigació concertada.

  5. Posar a disposició de les entitats, les agències i les empreses de la Generalitat i del sector públic en general la seva capacitat científica per a contribuir, en la mesura que sigui possible, a assolir els objectius de l'Institut.

  6. Assessorar les empreses i els centres de formació i recerca dels sectors agroalimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, els serveis tècnics de la Generalitat i altres entitats i organismes, i donar-los suport tècnic.

  7. Organitzar i prestar altres serveis de suport tecnològic als sectors agroalimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer.

  8. Organitzar programes de formació científica i tècnica en els àmbits d'actuació de l'Institut, per ell mateix o en col·laboració amb altres entitats i organismes, en particular amb les universitats de Catalunya, les organitzacions professionals agràries i les agrupacions o associacions sectorials, les escoles de capacitació agrària i els centres d'educació secundària que ofereixen cicles formatius de grau superior relacionats amb els sectors agrari, ramader i agroalimentari.

  9. Fomentar les relacions i la col·laboració amb altres institucions del conjunt de la comunitat científica, i també promoure l'organització de reunions científiques i congressos relacionats amb la tecnologia del sector agroalimentari.

  10. Complir qualssevol altres que li siguin atribuïdes o encomanades per llei amb relació al sector agroalimentari.

 2. L'Institut gestiona els serveis públics d'investigació en l'àmbit de les seves competències i, sens perjudici de les que corresponen al departament competent en matèria d'agricultura i alimentació, compleix les funcions relacionades amb la transferència de tecnologia en els àmbits agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, en els termes que estableix el Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut de l'empresa pública catalana.

 3. L'Institut, per a assolir les seves finalitats i els objectius de les línies d'actuació, s'integra en les estructures o plataformes de col·laboració i coordinació que estableix la Generalitat en el marc del sistema públic de ciència i tecnologia i col·labora amb el departament competent en matèria de recerca i universitats, i li dóna suport.

Article 5

Formes d'actuació

 1. Per a complir les seves funcions, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries pot portar a terme les actuacions següents:

  1. Acollir en l'estructura de l'Institut els ens, els organismes i les unitats que el Govern determini a proposta del departament competent en matèria d'agricultura i alimentació.

  2. Constituir o participar en societats mercantils i qualssevol altres ens, públics o privats, amb ànim de lucre o sense, que persegueixin finalitats afins amb els objectius estratègics de l'Institut.

  3. Crear, a les dependències de l'Institut, espais de treball científic i tecnològic per a empreses i cercar, en tot moment, la col·laboració i la sinèrgia amb els parcs científics i tecnològics d'iniciativa universitària i territorial.

  4. Establir convenis i contractes amb persones físiques o jurídiques, públiques o privades, destinats a complir les funcions de l'Institut.

 2. El conjunt de centres amb finalitats de recerca, desenvolupament i transferència en què participa l'Institut constitueix el sistema cooperatiu de recerca i desenvolupament agroalimentaris. Els dits centres es consideren centres concertats amb l'Institut, amb el qual tenen els vincles orgànics, operatius i financers que els respectius òrgans de govern puguin establir. Com a centres concertats, reben suport de l'Institut i poden ésser inclosos en les previsions i els acords del contracte programa amb el Govern. La participació de l'Institut en els diferents òrgans de govern d'aquests centres concertats es duu a terme d'acord amb les decisions del Consell d'Administració de l'Institut.

 3. El desplegament i l'actuació de l'Institut en el territori s'han de fonamentar, d'una banda, en el pes econòmic i social dels diferents subsectors agraris i alimentaris i, de l'altra, en la presència, l'orientació universitària i la infraestructura dels parcs científics i tecnològics especialitzats existents a les diferents demarcacions.

  Capítol II

  Organització

Article 6

Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries són:

 1. El Consell d'Administració.

 2. El president o presidenta.

 3. El director o directora general.

Article 7

El Consell d'Administració

 1. El Consell d'Administració exerceix el govern i l'administració de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

 2. El Consell d'Administració és integrat pels membres següents:

  1. El president o presidenta, càrrec que correspon al president o presidenta de l'Institut.

  2. El vicepresident o vicepresidenta, càrrec que correspon al conseller o consellera del departament competent en matèria de recerca i universitats.

  3. El director o directora general de l'Institut.

  4. Els vocals següents:

  Primer. Dos representants del departament competent en matèria d'agricultura i alimentació.

  Segon. Una persona en representació de cadascun dels departaments competents en matèria de recerca i universitats, d'economia i finances, de salut, de medi ambient i d'indústria.

  Tercer. Una persona elegida pels òrgans de representació del personal de l'Institut.

  Quart. Una persona en representació de cadascuna de les diputacions que participen en el finançament de l'Institut.

  Cinquè. Fins a quatre persones més, proposades pel conseller o consellera del departament competent en matèria d'agricultura i alimentació d'entre persones de reconegut prestigi i trajectòria en els àmbits científic i tècnic, universitari, empresarial, sectorial o professional, una de les quals ho és a proposta de les organitzacions professionals agràries més representatives de Catalunya.

 3. El Govern nomena tots els vocals del Consell d'Administració a proposta del president o presidenta de l'Institut. La durada del mandat dels vocals del Consell d'Administració a què fan referència els punts tercer i cinquè de l'apartat 2.d és de sis anys.

 4. Les funcions de secretaria són exercides per un membre o una membre del personal de l'entitat, designat pel Consell d'Administració, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.

Article 8

Funcions del Consell d'Administració

 1. Corresponen al Consell d'Administració de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, en el marc de l'article 7.1, les funcions següents:

  1. Fixar les directrius d'actuació de l'Institut, d'acord amb el que estableix l'article 3.1.

  2. Informar sobre la proposta de contracte programa i també, si escau, sobre la modificació d'aquesta proposta abans d'ésser tramesa al departament competent en matèria d'agricultura i alimentació.

  3. Formular el programa d'actuació, d'inversions i de finançament, i incloure-hi l'estratègia de captació de recursos, i també la memòria de l'Institut.

  4. Elaborar el pressupost d'explotació i de capital de l'Institut, presentar-ne el balanç i avaluar-ne periòdicament els programes d'actuació i els resultats.

  5. Disposar del patrimoni immobiliari de l'Institut amb facultat per a atorgar qualsevol contracte necessari per a aquesta finalitat.

  6. Fixar la plantilla i el règim retributiu general del personal de l'Institut atenent criteris d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

  7. Determinar els preus i les tarifes de la prestació dels serveis de l'Institut, adaptats al règim d'aprovació que correspongui en cada cas.

  8. Acordar la constitució de societats filials o la participació en societats, exercir-hi el dret de vot i nomenar-ne les persones que les administren, si escau, d'acord amb la normativa aplicable.

  9. Conèixer i autoritzar els convenis que l'Institut ha de concertar amb institucions i administracions públiques.

  10. Aprovar inicialment els estatuts i les normes de funcionament de l'Institut, els quals ha d'aprovar el Govern.

  11. Complir qualsevol altra funció que no s'atribueixi expressament a cap altre òrgan.

 2. El Consell d'Administració pot delegar funcions de representació específiques en qualsevol dels seus membres.

Article 9

Funcionament del Consell d'Administració

 1. El Consell d'Administració es reuneix, com a mínim, dues vegades l'any i totes les que calgui per a assegurar el bon govern de l'Institut. Cal l'assistència de la majoria absoluta dels components perquè la constitució sigui vàlida.

 2. Els acords del Consell d'Administració s'adopten per majoria, llevat dels relatius a les funcions que estableix l'article 8.1.b, d i g, que requereixen majoria absoluta. El president o presidenta té vot de qualitat per a dirimir els empats.

 3. En tot el que no preveuen aquesta llei, els estatuts i les normes de funcionament de l'Institut, és aplicable el règim establert per al funcionament dels òrgans col·legiats, d'acord amb la legislació vigent.

Article 10

El president o presidenta

 1. La presidència de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries correspon al conseller o consellera del departament competent en matèria d'agricultura i alimentació.

 2. Corresponen al president o presidenta de l'Institut les funcions següents:

 1. Exercir la més alta representació de l'Institut, sens perjudici de les delegacions que pugui dur a terme.

 2. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell d'Administració, dirigir-ne les deliberacions i dirimir els empats amb el vot de qualitat.

 3. Dictar les disposicions específiques que calguin per al desplegament dels acords del Consell d'Administració.

 4. Complir les altres funcions que li siguin expressament encomanades o que li pugui delegar el Consell d'Administració entre les que, per raó de llur naturalesa, siguin delegables.

 5. Proposar el nomenament dels vocals del Consell d'Administració, en els termes que estableix l'article 7.3.

Article 11

El director o directora general

 1. El Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria d'agricultura i alimentació, nomena el director o directora general de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries d'entre persones que reuneixin condicions de mèrit i capacitat reconeguda i que tinguin una trajectòria que combini adequadament l'experiència en el vessant científic i en la gestió d'alt nivell en ens públics o privats.

 2. Corresponen al director o directora general de l'Institut les funcions següents:

 1. Exercir la representació ordinària de l'Institut.

 2. Elaborar la proposta de contracte programa i, si escau, proposar-ne la modificació.

 3. Dirigir, gestionar, coordinar, inspeccionar i controlar les unitats, els serveis, les dependències i les instal·lacions de l'Institut.

 4. Executar els acords del Consell d'Administració que no corresponguin al president o presidenta.

 5. Administrar el patrimoni i supervisar l'activitat de negoci de l'Institut, amb facultat de fer i atorgar qualsevol tipus d'actes, operacions, contractes i documents, d'acord amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut de l'empresa pública catalana.

 6. Representar jurídicament l'Institut tant en judici com en l'activitat extrajudicial.

 7. Exercir l'alta direcció del personal de l'Institut.

 8. Gestionar, controlar i inspeccionar les finances i la comptabilitat de l'Institut.

 9. Atorgar poders amb les facultats que detalli, entre les que li corresponen, i donar-ne compte al Consell d'Administració.

 10. Adoptar mesures d'urgència, i donar-ne compte al president o presidenta o al Consell d'Administració, en casos d'emergència o quan no es pugui reunir el Consell.

 11. Complir totes les funcions que el president o presidenta i el Consell d'Administració li deleguin.

Capítol III

El Consell Assessor

Article 12

El Consell Assessor

 1. El Consell Assessor és l'òrgan d'assessorament tècnic de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

 2. Constitueixen el Consell Assessor els membres següents:

  1. El conseller o consellera del departament competent en matèria d'agricultura i alimentació, o la persona que designi d'entre els membres del Consell d'Administració de l'Institut, que n'ocuparà la presidència.

  2. El director o directora general de l'Institut.

  3. Els vocals següents:

  Primer. Una persona en representació de cadascuna de les organitzacions professionals agràries més representatives de Catalunya.

  Segon. Una persona en representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

  Tercer. Una persona en representació de cadascun dels col·legis professionals vinculats al sector agroalimentari.

  Quart. Una persona en representació de la Institució Catalana d'Estudis Agraris (ICEA).

  Cinquè. Una persona en representació de l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació (ACCA).

  Sisè. Una persona en representació de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya.

  Setè. Una persona proposada per cadascuna de les universitats catalanes amb estudis i activitats relacionats amb la finalitat de l'Institut.

  Vuitè. Una persona en representació del Consell Català de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació.

  Novè. Dues persones en representació del sector empresarial, una de les quals proposada pel sector empresarial agrícola.

  Desè. Dos representants dels sindicats de treballadors més representatius de Catalunya.

  Onzè. Fins a quatre persones de reconegut prestigi en el sector agroalimentari o en la recerca i el desenvolupament tecnològics.

  Dotzè. Una persona en representació de cadascun dels grups parlamentaris, de reconegut prestigi en el sector agroalimentari o en l'àmbit de la recerca i el desenvolupament tecnològics, que ha d'elegir el Ple del Parlament.

  Tretzè. Una persona en representació de les confraries de pescadors de Cata-lunya.

  Catorzè. Una persona en representació del sector aqüícola.

 3. Els vocals del Consell Assessor són nomenats i separats del càrrec pel conseller o consellera del departament competent en matèria d'agricultura i alimentació, a proposta de les entitats i les organitzacions representades en el Consell Assessor, llevat de les persones a què fa referència el punt onzè de l'apartat 2.c, que ho són lliurement.

 4. El càrrec de membre del Consell Assessor de l'Institut no és remunerat, sens perjudici del dret a rebre les dietes per l'assistència a les reunions. Aquestes dietes són acordades pel Consell d'Administració i aprovades pel Govern.

 5. El Consell Assessor de l'Institut es reuneix, com a mínim, una vegada l'any i, en sessió extraordinària, si ho proposen dues terceres parts dels membres.

Article 13

Funcions del Consell Assessor

 1. Les funcions del Consell Assessor de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries són:

  1. Assessorar el Consell d'Administració en totes les qüestions relacionades amb les funcions de l'Institut.

  2. Informar sobre qualsevol assumpte que se li consulti en l'àmbit de les competències de l'Institut, inclosos els objectius generals del contracte programa entre l'Institut i el Govern.

  3. Presentar al Consell d'Administració les propostes que consideri convenients per a millorar el funcionament de l'Institut.

  4. Rebre, anualment, informació sobre l'evolució del contracte programa.

 2. El Consell Assessor pot reclamar a la direcció de l'Institut un informe sobre l'avaluació i el seguiment de l'estat d'execució de les propostes que el Consell Assessor hagi pogut presentar al Consell d'Administració per a millorar el funcionament de l'Institut.

  Capítol IV

  Contracte programa

Article 14

Contracte programa

 1. Les relacions de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries amb el departament competent en matèria d'agricultura i alimentació i, en general, amb el Govern s'articulen per mitjà d'un contracte programa pluriennal, que és únic i es canalitza per mitjà de l'esmentat departament. La durada màxima del contracte programa és de sis anys, si la revisió al cap de tres anys és positiva i així ho acorda el departament competent en matèria d'agricultura i alimentació.

 2. L'objecte del contracte programa és establir i especificar els objectius operatius de l'Institut i dels centres concertats, durant el període corresponent; les línies i els compromisos que han d'assolir; les activitats i els serveis que han de dur a terme per encàrrec o a compte dels departaments afectats, i els indicadors de seguiment per a cada objectiu, detallats d'una manera pluriennal.

 3. Les finalitats del contracte programa són:

  1. Articular les relacions i els mecanismes de coordinació entre el departament competent en matèria d'agricultura i alimentació, i en general el Govern, i l'Institut. Aquesta relació es basa en l'adquisició de compromisos per ambdues parts i en la rendició periòdica de comptes.

  2. Establir, de mutu acord, les línies estratègiques i els objectius generals, entre ells el d'emmarcar la col·laboració amb les universitats, sobretot les que s'han especialitzat en l'àmbit agroalimentari o en altres àmbits d'actuació de l'Institut, i amb els centres del sistema català de ciència i tecnologia i establir, també, els mecanismes d'avaluació necessaris per a garantir les finalitats assignades a l'Institut, especialment la de donar resposta a les necessitats de recerca i transferència de tecnologia dels sectors productius agropecuari, alimentari i pesquer.

  3. Dotar l'Institut dels mitjans necessaris per a complir els seus objectius d'acord amb els compromisos adquirits.

  4. Estabilitzar i garantir el finançament per als programes a mitjà termini.

  5. Potenciar i incrementar les activitats que porten a terme els diferents grups i centres de l'Institut.

  6. Contribuir a la gestió eficaç de l'Institut.

 4. El contracte programa ha d'incloure les previsions econòmiques i financeres bàsiques de tot el període, especificades d'una manera pluriennal, a fi de garantir la suficiència financera de l'Institut.

 5. El contracte programa ha d'establir una comissió de seguiment per a, entre altres funcions, avaluar la consecució d'objectius i l'adaptació del finançament corresponent; ha de determinar la composició, les funcions i el funcionament d'aquesta comissió de seguiment, la qual s'ha de constituir durant el mes següent a la data de la signatura; i ha d'establir els mecanismes i especificar els supòsits en què pot ésser modificat.

 6. L'Institut, anualment i d'acord amb les previsions del contracte programa i els ajustaments corresponents, elabora el programa d'actuacions, d'inversions i de finançament, i també la memòria corresponent, el pressupost d'explotació i el balanç, ajustats al Pla general de comptabilitat pública. Les dotacions de capital, contingudes en el pressupost d'explotació, són ampliables en funció dels recursos efectivament obtinguts.

  Capítol V

  Règim econòmic i financer

Article 15

Control de caràcter financer i econòmic

El control financer de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries té per objecte comprovar-ne el funcionament econòmic i financer. Aquest control es porta a terme pel procediment de l'auditoria, la qual s'ha d'efectuar sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

Article 16

Recursos econòmics

L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries compta amb els recursos econòmics següents:

 1. Els rendiments i el producte de l'alienació del patrimoni propi, realitzada d'acord amb la legislació aplicable.

 2. Els crèdits assignats en els pressupostos de la Generalitat i els recursos derivats dels compromisos, de les obligacions de servei públic o dels objectius d'interès social, en els termes que estableix el Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de l'estatut de l'empresa pública catalana, i d'acord amb el contracte programa.

 3. Les aportacions d'altres entitats públiques.

 4. Les subvencions, les donacions i les aportacions de tota mena que altres entitats, organismes públics o privats i particulars facin a favor seu.

 5. Els ingressos procedents dels beneficis produïts per les societats filials o per les societats en les quals participa.

 6. Els ingressos procedents de la prestació dels seus serveis.

 7. Els béns i els drets, materials i immaterials, i els fruits originats per la seva actuació empresarial, industrial o intel·lectual.

 8. Els cànons, les regalies i tota mena de rendes obtingudes de les seves explotacions.

 9. Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits.

 10. Qualsevol altra atribució patrimonial a favor de l'Institut.

Article 17

Pressupost

El pressupost de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries es regeix pel que estableixen el Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; el Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut de l'empresa pública catalana, i les lleis de pressupostos de la Generalitat.

Article 18

Règim patrimonial

 1. El patrimoni de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries és constituït pels béns que li són adscrits directament o per mitjà de les unitats, els organismes i els ens que s'hi adscriuen, els quals conserven la qualificació jurídica originària i l'adscripció dels quals no n'implica la transmissió del domini ni la desafectació. Així mateix, és constituït pels béns i els drets, materials i immaterials, que l'Institut produeixi o adquireixi, els quals passen a formar part del patrimoni propi.

 2. El patrimoni de l'Institut afecte a l'exercici de les seves funcions té la consideració de domini públic com a patrimoni afecte a un servei públic i, com a tal, gaudeix de les exempcions tributàries que corresponen als béns d'aquesta naturalesa.

 3. La gestió del patrimoni de l'Institut s'ha d'ajustar al que disposen el Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut de l'empresa pública catalana, i la normativa reguladora del patrimoni de l'Administració de la Generalitat.

Article 19

Ajuts i subvencions

El sistema d'ajuts i subvencions es regeix pel que estableixen el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, i la normativa estatal aplicable.

Article 20

Contractació

 1. El règim jurídic de la contractació de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries es regeix per la normativa vigent en matèria de contractes del sector públic.

 2. L'Institut té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat i dels ens i entitats vinculats que tinguin la consideració de poders adjudicadors, als efectes del que preveuen els articles 4.1.n i 24.6 de la Llei de l'Estat 30/2007, del 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

 3. Els encàrrecs de gestió que li confereixi l'Administració de la Generalitat i els ens i entitats vinculats que tinguin la consideració de poders adjudicadors s'han de subjectar al règim previst al negoci jurídic corresponent, que, com a mínim, ha d'incloure l'abast de l'encàrrec, la previsió dels costos i el sistema de finançament de l'encàrrec.

 4. L'Institut no pot participar en licitacions públiques de l'Administració de la Generalitat ni dels ens i entitats vinculats, sens perjudici que, en cas d'absència de licitadors, se li pugui encarregar l'execució de l'objecte d'aquestes licitacions.

Article 21

Responsabilitat

L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, i els seus càrrecs i personal, segons s'escaigui, han d'assumir les responsabilitats que en matèria civil, penal, laboral o patrimonial es derivin de llurs actuacions, d'acord amb la normativa aplicable.

Article 22

Recursos humans

 1. El personal de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i el de les empreses filials és contractat i es regeix per la normativa laboral, civil o mercantil que els correspongui segons llur funció. En l'aplicació de les polítiques de recursos humans, l'Institut ha de tenir en compte les recomanacions europees en matèria d'investigació.

 2. El personal funcionari o laboral que procedeix de l'Administració de la Generalitat o d'altres administracions públiques, incloses les universitats, pot prestar serveis a l'Institut, de conformitat amb el que estableix la normativa reguladora de la funció pública de la Generalitat de Catalunya o la normativa sectorial corresponent.

Article 23

Dissolució i liquidació

La dissolució de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries es produeix per llei, la qual ha d'establir el procediment de liquidació i la manera en què els òrgans de l'Institut han de continuar complint llurs funcions fins que la liquidació sigui total.

Disposició addicional

Criteri de paritat

Els departaments de l'Administració de la Generalitat i de les altres administracions, entitats i organitzacions que tenen més d'una persona representant en algun dels òrgans de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries han de fer efectiu el criteri de paritat entre homes i dones en les propostes de nomenament de llurs representants.

Disposició transitòria

Drets i garanties del personal funcionari anterior

El personal funcionari que va passar a integrar l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries en el moment de la creació de l'Institut continua mantenint els drets i les garanties que li foren respectats en aquell moment.

Disposició derogatòria

Resta derogada la Llei 23/1985, del 28 de novembre, de creació de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

Disposicions finals

Primera

Desplegament normatiu

S'autoritza el Govern perquè dicti les disposicions necessàries per a desplegar i executar els preceptes d'aquesta llei, a proposta del departament competent en matèria d'agricultura i alimentació.

Segona

Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 15 d'abril de 2009

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Joaquim Llena i Cortina

Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural