DECRET 328/2001, de 4 de desembre, pel qual s'estableix el procediment aplicable per efectuar els reconeixements periòdics de les instal·lacions de producció, transformació, transport i distribució d'energia elèctrica.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència D'Avaluació de Tecnològia i Recerca Mèdiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

328/2001, de 4 de desembre, pel qual s'estableix el procediment aplicable per efectuar els reconeixements periòdics de les instal·lacions de producció, transformació, transport i distribució d'energia elèctrica.

L'aprovació del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica suposa l'establiment d'un nou marc normatiu en relació amb la regulació del servei elèctric i ha comportat la derogació del Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d'energia.

Dins d'aquest marc té una especial rellevància la regulació del procediment aplicable per efectuar els reconeixements periòdics de les instal·lacions elèctriques.

L'article 10.1.5 de l'Estatut de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya competència per al desenvolupament legislatiu i l'execució en matèria de règim energètic.

La Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 9.16 també ostenta competències en matèria d'instal·lacions de producció, distribució i transport d'energia, quan aquest transport no surti del seu territori i el seu aprofitament no afecti una altra província o comunitat autònoma.

La Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 12.1.2 de l'Estatut, té la competència exclusiva en matèria d'indústria, sens perjudici del que determinin les normes de l'Estat per raons de seguretat.

En aplicació d'aquestes potestats, el present Decret conté una regulació específica per a Catalunya, del procediment aplicable per efectuar els reconeixements periòdics de les instal·lacions elèctriques.

La regulació d'aquesta qüestió suposa l'evolució del procediment actual, ja establert per la Generalitat mitjançant el Decret 191/1993, de 13 de juliol, i que ha comportat una important millora en la qualitat de les instal·lacions elèctriques.

L'experiència en l'aplicació del Decret 191/1993 esmentat i l'evolució tan significativa que s'ha produït en els mitjans informàtics i telemàtics, permeten, sobre la base del nou marc normatiu, fer una regulació completament adaptada a les necessitats de control administratiu dels reconeixements periòdics de les instal·lacions elèctriques.

En aquest sentit, cal destacar algunes innovacions introduïdes en el present Decret especialment significatives, com l'exigència de que els reconeixements es facin per entitat acreditada o per la pròpia empresa titular si s'acredita per realitzar inspeccions, amb la garantia de normalització i control dels procediments d'inspecció que això significa.

També cal ressaltar que la preceptiva certificació de reconeixement es reserva a les instal·lacions sense defectes, prioritzant per tant les actuacions correctores.

En la vessant d'accés a la informació cal esmentar que es preveu que la informació de les instal·lacions i el seguiment dels reconeixements estigui permanentment accessible telemàticament, al Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.

En definitiva es millora la regulació del procediment aplicable a la realització dels reconeixements periòdics de les instal·lacions elèctriques, amb les garanties necessàries per que impulsi la millora de les instal·lacions i la conseqüent millora dels estàndards de qualitat del servei elèctric.

Atès el que s'ha exposat, d'acord amb la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquesta disposició és establir el procediment aplicable per a la realització dels reconeixements periòdics de les instal·lacions elèctriques que han d'efectuar les empreses titulars, instaurar un sistema d'auditoria administrativa respecte al control d'instal·lacions practicat, i ordenar la creació per les empreses titulars de bases de dades amb les informacions necessàries per a conèixer, en tot moment, el nivell de compliment de les obligacions derivades d'aquest Decret per les instal·lacions elèctriques de l'àmbit territorial de Catalunya.

Article 2

Àmbit d'aplicació

Aquest Decret serà d'aplicació a les empreses titulars de les instal·lacions elèctriques de producció, transformació, transport i distribució d'energia elèctrica de l'àmbit territorial de Catalunya.

Capítol 2

Control de la seguretat de les instal·lacions elèctriques

Article 3

Pla general de reconeixements triennal

3.1 El control de la seguretat de les instal·lacions elèctriques de producció de règim ordinari, de transformació, transport i distribució es realitzarà d'acord al procediment descrit en aquest precepte.

Queden excloses les instal·lacions regulades per l'Ordre de 2 de febrer de 1990 de la Generalitat de Catalunya.

3.2 Les empreses titulars d'instal·lacions de producció, transformació, transport i distribució d'energia elèctrica tindran permanentment operatiu un Pla general de reconeixements triennal de les seves instal·lacions.

3.3. Les especificacions de l'esmentat Pla, es faran a partir de la Base de dades de reconeixements periòdics, de les pròpies empreses elèctriques, descrita al capítol 4.

Les previsions de reconeixements d'instal·lacions es faran en base comarcal, procurant-se executar els reconeixements en paral·lel en totes les comarques amb instal·lacions d'una mateixa empresa titular.

L'execució real de les previsions del Pla haurà de ser permanentment actualitzada en la seva Base de dades de reconeixements periòdics, per cada empresa titular.

3.4 Les empreses distribuïdores titulars tindran a disposició dels òrgans del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, en format informàtic o paper el seu Pla general de reconeixements triennal i l'estat d'execució dels reconeixements, permanentment actualitzat.

Així mateix les empreses distribuïdores que donin servei a més de 5000 subministraments, hauran d'adoptar les mesures necessàries perquè, en un termini no superior a un any, després de la publicació d'aquest Decret al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, aquesta informació estigui a disposició del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme on line, via Internet, d'acord amb la normativa vigent.

Article 4

Unitats de reconeixement

Les unitats de reconeixement seran les definides a la Base de dades de reconeixements periòdics descrita al capítol 4.

Article 5

Realització dels reconeixements periòdics

5.1 Qualsevol instal·lació explotada per una empresa titular haurà de figurar, a partir de la seva autorització, en la Base de dades de reconeixements periòdics de l'empresa.

Així mateix tota instal·lació haurà de tenir una certificació de reconeixement d'una antiguitat màxima de tres anys, en la qual s'acrediti per facultatiu o facultativa competent, que la instal·lació és correcta i no té defectes d'acord amb el que especifica l'article 6.

5.2 Les instal·lacions elèctriques noves es posen en servei amb el certificat de direcció i acabament d'instal·lació elèctrica d'alta tensió, d'acord amb el Decret 351/1987, de 23 de novembre, pel qual es determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. Als efectes del present Decret el certificat de direcció i acabament d'instal·lació elèctrica d'alta tensió té validesa com a certificat de reconeixement per un període de sis anys.

5.3 Per estendre les certificacions de reconeixements esmentades caldrà que les empreses titulars efectuïn els corresponents reconeixements periòdics de les instal·lacions.

L'execució material dels reconeixements es farà per organisme d'inspecció acreditat i en possessió ell mateix d'un certificat de qualitat del nivell UNE - EN 45004, o superior, per a l'execució d'inspeccions d'instal·lacions elèctriques d'Alta Tensió.

5.4 El facultatiu o la facultativa...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA