ORDRE TIC/297/2003, de 17 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a projectes adreçats a la recuperació del patrimoni geològic i miner de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2003 (RPMC-2003) (codi d'ajut Z25).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE TIC/297/2003, de 17 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a projectes adreçats a la recuperació del patrimoni geològic i miner de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2003 (RPMC-2003) (codi d'ajut Z25).

Atès el que representa per a Catalunya difondre el coneixement dels seus recursos minerals i l'activitat minera i social que han generat com a part integrant i molt important de la seva història;

Atès que amb aquestes actuacions es preveu la creació de nous llocs de treball;

Vist el que disposa l'article 3 del Decret 207/2002, d'1 d'agost, de reestructuració de la Direcció General d'Energia i Mines, modificat pel Decret 329/2002, de 19 de novembre;

Vist el que disposa el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya;

Vist el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Convocatòria

S'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes adreçats a la recuperació del patrimoni geològic i miner de Catalunya per a l'any 2003 (RPMC-2003).

Article 2

Bases reguladores

2.1 S'aproven les bases que hauran de regir aquesta convocatòria, les quals figuren a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

2.2 A aquestes bases els és d'aplicació el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Article 3

Aplicació pressupostària

3.1 Els ajuts objecte d'aquesta Ordre s'abonaran amb càrrec a la partida pressupostària 18.09.760.180700/7321.

3.2 L'import màxim destinat a les subvencions objecte de l'Ordre és de 262.025,12 euros.

Article 4

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds i documentació annexa per a la convocatòria de 2003 serà de trenta dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

Article 5

Tramitació i resolució de les subvencions

5.1 Les sol·licituds seran avaluades per la Subdirecció General de Mines de la Direcció General d'Energia i Mines.

5.2 Les subvencions les atorgarà el director general d'Energia i Mines per delegació del conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

5.3 La resolució d'atorgament es notificarà individualment als titulars per correu certificat amb justificant de recepció, i contindrà l'import de la inversió, la quantia de la subvenció concedida i els terminis de realització del projecte. Es podran establir condicions tècniques o econòmiques en atenció a la realització del projecte objecte de la subvenció.

5.4 La resolució dictada exhaureix la via administrativa i s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la notificació, sens perjudici que s'hi pugui interposar potestativament recurs de reposició davant el conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació.

5.5 El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions de concessió de les subvencions és de sis mesos a partir de la finalització del termini d'admissió de sol·licituds per a aquesta convocatòria. Un cop transcorregut aquest termini, si no s'ha produït la notificació esmentada, s'entendrà que la sol·licitud és desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 3 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre, per la qual s'adeqüen els procediments administratius en relació amb el règim de silenci administratiu.

Article 6

Publicitat de les subvencions

S'haurà de donar publicitat als ajuts atorgats exposant-los al tauler d'anuncis de la Direcció General d'Energia i Mines, av. Diagonal, 514, 2a planta, Barcelona. Quan es tracti d'ajuts superiors a 6.000 euros, s'han de publicar a més, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tot indicant-ne el beneficiari, la quantitat concedida, les finalitats de l'ajut i el crèdit pressupostari al qual s'han imputat, d'acord amb el que disposa l'article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002.

Disposició addicional

Es delega en el director general d'Energia i Mines la resolució de concessió d'ajuts sobre les sol·licituds presentades.

Disposicions finals

.1 Per als exercicis següents la convocatòria dels terminis de presentació de sol·licituds i justificació de la despesa s'anunciaran mitjançant una ordre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA