LLEI 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI

11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa.

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Sumari

Preàmbul

Títol preliminar

Títol I. Supressió d'organismes i entitats

Capítol I. Laboratori General d'Assaigs i Investigació

Capítol II. Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil

Títol II. Organització de l'Administració

Capítol I. Àmbit de la salut

Secció primera. Modificació de la Llei 15/1990, del 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya

Secció segona. Modificació de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives

Secció tercera. Modificació de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut

Secció quarta. Modificació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública

Capítol II. Àmbit del territori

Secció primera. Modificació de la Llei 15/2001, del 14 de novembre, de meteorologia

Secció segona. Modificació de la Llei 28/2002, del 30 de desembre, de creació de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran

Secció tercera. Modificació del text refós de la Llei de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, aprovat pel Decret legislatiu 1/2003

Secció quarta. Modificació de la Llei 13/2009, del 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Secció cinquena. Modificació de la Llei 14/2009, del 22 de juliol, d'aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries

Capítol III. Àmbit de la cultura

Secció primera. Modificació de la Llei 4/1993, del 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya

Secció segona. Canvi de denominació de l'Institut Català de les Indústries Culturals

Secció tercera. Modificació de la Llei 20/2000, del 29 de desembre, de l'Institut Català de les Indústries Culturals

Secció quarta. Modificació de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Secció cinquena. Modificació de la Llei 20/1987, del 12 de novembre, de creació de l'Entitat Autònoma Institució de les Lletres Catalanes

Secció sisena. Modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres

Capítol IV. Altres àmbits

Secció primera. Modificació de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió

Secció segona. Modificació de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Secció tercera. Modificació de la Llei 10/1989, del 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de Montserrat

Secció quarta. Modificació de la Llei 13/2007, del 31 d'octubre, del Memorial Democràtic

Secció cinquena. Modificació de la Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau

Secció sisena. Modificació de la Llei 5/1986, del 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat

Secció setena. Modificació de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya

Secció vuitena. Modificació de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d'universitats de Catalunya

Secció novena. Modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació

Secció desena. Modificació de la Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra

Secció onzena. Modificació de la Llei 10/2007, del 30 de juliol, de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Secció dotzena. Canvi de denominació de l'Institut Català de l'Adopció

Secció tretzena. Modificació de la Llei 13/1997, del 19 de novembre, de creació de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Secció catorzena. Modificació de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

Secció quinzena. Modificació de la Llei 9/1991, del 3 de maig, de l'Institut Català de l'Energia

Secció setzena. Modificació de la Llei 1/2007, del 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals

Secció dissetena. Modificació de la Llei 23/2009, del 23 de desembre, del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció

Secció divuitena. Canvi de denominació de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut

Secció dinovena. Modificació del Decret llei 4/2010, del 3 d'agost, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya

Secció vintena. Modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres

Títol III. Consell Català de l'Empresa i Agència de Suport a l'Empresa Catalana

Capítol I. Consell Català de l'Empresa

Capítol II. Agència de Suport a l'Empresa Catalana

Disposicions addicionals

Primera. Subrogació dels drets i les obligacions del Laboratori General d'Assaigs i Investigació i l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil

Segona. Adscripció de mitjans a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries

Tercera. Estatuts de l'Institut Català de les Empreses Culturals

Quarta. Composició del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Cinquena. Denominació de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana

Disposicions transitòries

Primera. Patrimoni i pressupost del Laboratori General d'Assaigs i Investigació

Segona. Patrimoni i pressupost de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil

Tercera. Junta de Govern i Consell Assessor de la Institució de les Lletres Catalanes

Quarta. Personal del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i la Institució de les Lletres Catalanes

Cinquena. Aplicació de l'article 4.r de la Llei 6/2008

Disposicions derogatòries

Primera. Derogació de normes amb rang de llei

Segona. Derogació de normes amb rang reglamentari

Disposicions finals

Primera. Rang normatiu de la regulació de determinats òrgans administratius

Segona. Adaptació dels Estatuts de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries

Tercera. Adaptació dels Estatuts de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana

Quarta. Mesures de dissolució d'organismes

Cinquena. Aprovació del Reglament de règim interior de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre

Sisena. Presentació d'un projecte de llei de modificació de la Llei 20/2000

Setena. Entrada en vigor

Preàmbul

L'agilitació dels tràmits i dels processos propis de l'activitat administrativa i l'avenç en la reordenació i la racionalització administrativa del sector públic de Catalunya es configuren com dos dels eixos principals de l'acció de govern per a aconseguir una administració àgil i sostenible al servei dels ciutadans i dels objectius de desenvolupament econòmic i social. En coherència amb la voluntat expressada en el Pla de govern 2011-2014, cal una administració pública que respongui amb més eficàcia i agilitat a les necessitats i els requeriments de ciutadans i empreses per a no generar a uns i altres costos innecessaris o desproporcionats.

Aquesta llei dóna resposta als objectius expressats i aborda una primera fase de la reestructuració de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic a partir de diverses mesures, totes amb el denominador comú de la racionalització de les estructures i la reducció de costos.

S'estructura en quatre títols. El títol preliminar determina l'objecte i les finalitats de la llei. Els títols I i II tenen caràcter general i inclouen, d'una banda, supressions d'organismes i entitats i, d'altra banda, preceptes d'organització i reordenació del sector públic amb una àmplia modificació de les lleis que el regulen. En canvi, el títol III està específicament destinat al Consell Català de l'Empresa i a l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana.

En el títol I, sota la rúbrica de "Supressió d'organismes i entitats", s'estableix la dissolució de dues entitats de l'àmbit industrial (el Laboratori General d'Assaigs i Investigació i l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil), les funcions de les quals són assumides directament pel departament competent en matèria d'indústria.

Ja dins del títol II, i sota la rúbrica general d'"Organització de l'Administració", s'inclou una reordenació administrativa molt àmplia, orgànica i funcional, que afecta diversos òrgans i entitats. S'estructura en quatre grans capítols. Els tres primers es dediquen a àmbits sectorials específics (salut, territori i cultura) i el quart agrupa regulacions referents a organismes i entitats diversos. El gruix principal de la regulació l'ocupen els preceptes relatius a la composició i organització d'òrgans col·legiats de direcció, govern o participació d'entitats del sector públic i els preceptes sobre la composició d'altres òrgans dependents d'alguns organismes. L'eix vertebrador ve definit per l'objectiu d'aclarir i simplificar les estructures respectives i, ensems, de facilitar-ne l'adaptació a l'evolució de l'organització administrativa. Les entitats afectades abasten un ampli espectre de la planta administrativa: Servei Català de la Salut, Servei Meteorològic de Catalunya, Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, Agència de l'Habitatge de Catalunya, Aeroports de Catalunya, Patronat de la Muntanya de Montserrat, Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Institut Català de l'Energia i Consell de Relacions Laborals. En aquesta mateixa línia, cal destacar les reduccions significatives del nombre de membres d'altres òrgans de govern de determinades entitats, com el Memorial Democràtic o l'Institut Català Internacional per la Pau.

D'altra banda, el títol II incorpora disposicions que amplien les funcions d'altres organismes (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries, Agència Tributària de Catalunya, Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció), llur concreció i reordenació (Institut Català de la Salut, Agència de Salut Pública de Catalunya, Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut, Centre d'Iniciatives per a la Reinserció), llur règim d'autonomia, organització i funcionament (Centre d'Estudis d'Opinió) i les funcions, l'organització i el règim jurídic de l'Institut Català de les Empreses Culturals, que és la nova denominació de l'Institut Català de les Indústries Culturals.

També en l'àmbit cultural, cal destacar la regulació del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i de la Institució de les Lletres Catalanes. Pel que fa al primer, com a entitat que té per objecte assessorar en l'àmbit de la política cultural i vetllar pel suport i la promoció de la creació artística, se'n regulen les funcions i la composició. Pel que fa a la Institució de les Lletres Catalanes, se'n regulen fonamentalment l'objecte, les funcions i l'organització.

Addicionalment als preceptes de dissolució i supressió d'entitats i organismes inclosos en el títol I, el títol II dissol les societats Viatges de Muntanya, SA, i Remodelacions Urbanes, SA, i estableix l'assumpció de llurs funcions per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català del Sòl, respectivament.

Fora de l'àmbit estrictament organitzatiu, però amb repercussió en l'esfera organitzativa, cal fer esment també de modificacions incloses en els capítols corresponents que afecten les lleis del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya –per a regular l'enllaç al Registre de planejament urbanístic de Catalunya i promoure la difusió del dret vigent a Catalunya–, d'universitats –per a facilitar el desplegament de l'espai europeu d'educació superior–, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra –per a regular aspectes vinculats al procés selectiu dels aspirants i a la situació administrativa dels funcionaris que vulguin participar com a candidats en eleccions d'òrgans públics representatius–, d'educació de Catalunya –sobre l'aprovació dels estatuts de l'Institut Superior de les Arts–, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya –sobre l'aprovació dels estatuts de l'Agència de Migracions de Catalunya– i d'accés a l'assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut –per a precisar els titulars del dret a l'assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut, amb l'objectiu de garantir l'equitat i la sostenibilitat del sistema sanitari de cobertura pública.

Finalment, el títol III crea el Consell Català de l'Empresa i incorpora la regulació completa de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana, que és l'organisme que executa les polítiques del Govern en els àmbits de la innovació, la transferència tecnològica, la internacionalització, el foment i la captació d'inversions i el millorament continuat de la productivitat de l'empresa, i que és objecte de difusió per mitjà de la marca ACC1Ó. En aquest sentit, la regulació inclou, en primer lloc, la definició de les finalitats, la naturalesa, el règim jurídic i les funcions específiques de l'Agència. Així mateix, incorpora la regulació dels òrgans de govern de l'Agència, que són el Consell Rector, el Consell d'Administració i la Presidència, i de l'òrgan de gestió, que és el conseller delegat o consellera delegada. L'estatut jurídic de l'Agència es completa amb la inclusió dels preceptes pertinents sobre personal, contractació, recursos econòmics, pressupost, patrimoni, comptabilitat i control econòmic i de gestió. És especialment remarcable la regulació del sistema de relacions de l'Agència amb el departament al qual és adscrita, que s'articula per mitjà d'un contracte de gestió pluriennal.

La Llei es completa, en primer terme, amb cinc disposicions addicionals, que estableixen, en primer lloc, la subrogació per part de l'Administració de la Generalitat, mitjançant el departament competent en matèria d'indústria, dels drets i obligacions del Laboratori General d'Assaigs i Investigació i de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil, que es dissolen. De la mateixa manera, s'estableix, dins l'àmbit sanitari, l'adscripció de mitjans a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries. En matèria cultural, s'inclouen disposicions sobre la vigència dels estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals i sobre la composició del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

En les cinc disposicions transitòries, hi figuren preceptes sobre l'adscripció, al departament competent en matèria d'indústria, del patrimoni i el pressupost propis del Laboratori General d'Assaigs i Investigació i de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil. Així mateix, s'hi inclouen disposicions de dret transitori sobre la posada en pràctica progressiva del paquet de mesures adoptades en l'àmbit cultural: mesures sobre el manteniment de la composició dels òrgans de la Institució de les Lletres Catalanes, sobre el personal funcionari i laboral del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i de la Institució de les Lletres Catalanes, i sobre el termini per a la creació d'un instrument interactiu d'informació d'ajuts que ha de promoure el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Les disposicions derogatòries inclouen la derogació expressa de les normes amb rang de llei i amb rang reglamentari afectades.

El text de la Llei es tanca amb set disposicions finals. La primera estableix el manteniment de la vigència amb rang reglamentari de determinades disposicions legals que regulen diversos òrgans administratius i habilita el Govern per a determinar les unitats directives o els òrgans administratius que han de complir funcions que eren atribuïdes per normes amb rang de llei, tot això amb l'objectiu de facilitar l'adaptació d'aquests òrgans al necessari dinamisme del model organitzatiu de l'Administració. D'altra banda, s'inclouen diversos mandats al Govern perquè adapti els estatuts de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries i de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana, perquè aprovi el Reglament de règim interior de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, perquè presenti un projecte de llei de modificació de la Llei 20/2000 per a evitar la coincidència de funcions entre l'Institut Català de les Empreses Culturals i l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i perquè adopti mesures per a dissoldre o fusionar els organismes a què fa referència el títol I. Finalment, la darrera disposició final estableix l'entrada en vigor de la Llei l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , atesa la necessitat que sigui plenament efectiva d'una manera immediata, llevat del precepte relatiu a l'enllaç al Registre de planejament urbanístic de Catalunya, l'entrada en vigor del quals resta diferida.

En conjunt, les mesures que estableix aquesta llei comporten una simplificació i un aprimament reals de l'Administració i del sector públic vinculat o dependent, de manera paral·lela a un procés de racionalització de les estructures de direcció i millorament dels mecanismes de gestió que, com s'ha avançat, entronca clarament amb els objectius traçats pel Pla de govern 2011-2014.

Títol preliminar

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquesta llei és la reestructuració organitzativa i la reordenació de funcions dins el sector públic de Catalunya per tal d'agilitar els tràmits i els procediments propis de l'activitat administrativa.

Article 2

Finalitats

Les finalitats d'aquesta llei són:

 1. Aclarir i simplificar les estructures administratives i facilitar-ne l'adaptació a l'evolució de l'organització administrativa.

 2. Promoure una Administració que respongui amb més eficàcia, eficiència i agilitat a les necessitats i els requeriments dels ciutadans i les empreses i que no els generi costos innecessaris o desproporcionats.

 3. Aconseguir una Administració àgil i sostenible al servei dels objectius de desenvolupament econòmic i social de Catalunya.

Títol I

Supressió d'organismes i entitats

Capítol I

Laboratori General d'Assaigs i Investigació

Article 3

Dissolució del Laboratori General d'Assaigs i Investigació

Es dissol el Laboratori General d'Assaigs i Investigació (LGAI) i s'extingeix la seva personalitat jurídica.

Article 4

Funcions del Laboratori General d'Assaigs i Investigació

Les funcions que l'ordenament jurídic atribueix al Laboratori General d'Assaigs i Investigació són assumides pel departament competent en matèria d'indústria.

Capítol II

Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil

Article 5

Dissolució de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil

Es dissol l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (Idiada) i s'extingeix la seva personalitat jurídica.

Article 6

Funcions de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil

Les funcions que l'ordenament jurídic atribueix a l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil són assumides pel departament competent en matèria d'indústria.

Títol II

Organització de l'Administració

Capítol I

Àmbit de la Salut

Secció primera

Modificació de la Llei 15/1990, del 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Cata-lunya

Article 7

Modificació de l'article 13 de la Llei 15/1990

Es modifica l'apartat 1 de l'article 13 de la Llei 15/1990, que resta redactat de la manera següent:

"1. El Consell de Direcció, òrgan superior de govern i direcció del Servei Català de la Salut, és format per:

"a) El conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, que n'és el president o presidenta i, com a tal, en té la representació institucional.

"b) El secretari o secretària general del departament competent en matèria de salut, que n'és el vicepresident primer o vicepresidenta primera.

"c) El director o directora del Servei Català de la Salut, que n'és el vicepresident segon o vicepresidenta segona.

"d) Vint-i-sis vocals, amb la distribució següent:

"Primer. Un vocal o una vocal en representació del departament competent en matèria d'economia.

"Segon. Cinc vocals en representació del departament competent en matèria de salut.

"Tercer. Els presidents dels consells de direcció de les regions sanitàries.

"Quart. El conseller o consellera competent en matèria de salut del Consell General d'Aran.

"Cinquè. Dos vocals en representació dels consells comarcals.

"Sisè. Dos vocals en representació dels ajuntaments.

"Setè Dos vocals en representació de les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya.

"Vuitè. Dos vocals en representació de les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya.

"Novè. Dos vocals en representació de les corporacions professionals sanitàries de Catalunya.

"Desè. Dos vocals en representació de les associacions de consumidors, usuaris i malalts.

"Els vocals del Consell de Direcció són nomenats i separats del càrrec pel conseller o consellera competent en matèria de salut, a proposta de cada una de les representacions que el componen. Els vocals que representen els consells comarcals i els ajuntaments han d'ésser designats, a parts iguals, per les entitats associatives d'ens locals de Catalunya.

El nomenament dels vocals del Consell de Direcció es fa per un període màxim de quatre anys, sens perjudici que els vocals puguin ésser reelegits successivament, sempre que gaudeixin de la representació requerida.

Article 8

Modificació de l'article 30 de la Llei 15/1990

Es modifica l'apartat 1 de l'article 30 de la Llei 15/1990, que resta redactat de la manera següent:

"1. El consell de salut de la regió sanitària és l'òrgan de participació comunitària en les demarcacions territorials del Servei Català de la Salut i es compon dels membres següents:

"a) Quatre representants de l'Administració de la Generalitat, un dels quals n'és el president o presidenta.

"b) Dos representants dels consells comarcals de la regió.

"c) Dos representants dels ajuntaments de la regió.

"d) Dos representants de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit territorial de la regió.

"e) Dos representants de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit territorial de la regió.

"f) Dos representants de les associacions de consumidors i usuaris més representatives en l'àmbit territorial de la regió.

"g) Dos representants de les corporacions professionals sanitàries de Cata-lunya.

El secretari o secretària del consell de salut de la regió sanitària és un dels seus membres.

Article 9

Modificació de l'article 34.1 de la Llei 15/1990

Es modifica l'apartat 1 de l'article 34 de la Llei 15/1990, que resta redactat de la manera següent:

1. El consell de direcció, òrgan de govern del sector sanitari, és format pel nombre de representants del departament competent en matèria de salut i el nombre de representants dels ajuntaments i dels consells comarcals del territori del sector corresponent que determini en cada cas, per mitjà d'una ordre, el conseller o consellera del dit departament, amb consulta prèvia als ens locals del sector sanitari, atenent les característiques geogràfiques, socioeconòmiques, demogràfiques, laborals, epidemiològiques, culturals, climàtiques, de vies i mitjans de comunicació, i de dotació de recursos sanitaris de l'àmbit del sector corresponent. La presidència del consell de direcció correspon a qui designi el conseller o consellera del departament competent en matèria de salut d'entre els representants d'aquest departament en el consell de direcció. La representació del departament competent en matèria de salut, incloent-hi la presidència, ha d'ésser del 60%, i la representació dels ajuntaments i dels consells comarcals del territori del sector corresponent ha d'ésser del 40%. Es poden establir mecanismes de vot ponderat, que han de respectar els percentatges assenyalats.

Article 10

Modificació de l'article 34.2 de la Llei 15/1990

Es modifica l'apartat 2 de l'article 34 de la Llei 15/1990, que resta redactat de la manera següent:

2. El director o directora del sector sanitari assisteix al consell de direcció amb veu però sense vot, si no n'és membre. Si n'és membre, hi assisteix amb veu i vot.

Article 11

Modificació de l'article 37 de la Llei 15/1990

Es modifica l'apartat 3 de l'article 37 de la Llei 15/1990, que resta redactat de la manera següent:

3. Per al compliment de les seves funcions, el director o directora del sector sanitari disposa de les unitats funcionals que, per mitjà d'una ordre, determini el conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, que ha de consultar prèviament el consell de direcció del sector sanitari.

Article 12

Modificació de l'article 38 de la Llei 15/1990

Es modifica l'article 38 de la Llei 15/1990, que resta redactat de la manera següent:

"Article 38

"El consell de salut del sector sanitari

El consell de salut del sector sanitari és l'òrgan de participació ciutadana per a l'assessorament, la consulta i el seguiment de l'activitat del sector, i és integrat per representants del departament competent en matèria de salut i de les organitzacions sindicals, empresarials, de veïns, d'usuaris, de professionals i de familiars de malalts més representatives del territori corresponent. El consell de salut és presidit pel president o presidenta del consell de direcció del sector sanitari. La composició del consell de salut s'ha de determinar, en cada cas, per ordre del conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, a proposta del consell de direcció del sector sanitari.

Article 13

Derogació de l'article 39 de la Llei 15/1990

Es deroga l'article 39 de la Llei 15/1990.

Article 14

Modificació de l'article 40 de la Llei 15/1990

Es modifica l'article 40 de la Llei 15/1990, que resta redactat de la manera següent:

"Article 40

"Règim de funcionament

"1. El consell de salut del sector sanitari s'ha de reunir, com a mínim, una vegada cada sis mesos, i quan ho acordi el seu president o presidenta, el qual ha de fer la convocatòria corresponent, amb la indicació dels assumptes a tractar, sia a iniciativa pròpia, sia a sol·licitud d'una quarta part dels membres del consell de salut.

"2. Les resolucions o els acords del consell de salut del sector sanitari s'han d'adoptar per majoria simple dels membres presents. El president o presidenta n'ha de dirimir els empats, si s'escauen.

"3. El consell de salut del sector sanitari ha d'aprovar el seu reglament de funcionament intern, el qual ha d'ésser autoritzat pel departament competent en matèria de salut.

4. El consell de salut del sector sanitari pot crear les comissions específiques i els grups de treball que consideri necessaris per a complir adequadament les seves comeses.

Article 15

Modificació de l'article 50 de la Llei 15/1990

Es modifica la lletra d de l'apartat 1 de l'article 50 de la Llei 15/1990, que resta redactada de la manera següent:

d) Tots els béns i els drets dels consorcis, les societats, incloses les mercantils de capital majoritàriament públic, i les fundacions públiques que siguin adscrits d'acord amb els terminis que fixa aquesta llei, sens perjudici que l'ús i la gestió s'encomanin a un tercer.

Article 16

Addició d'una disposició addicional, la setzena, a la Llei 15/1990

S'afegeix una disposició addicional, la setzena, a la Llei 15/1990, amb el text següent:

"Disposició addicional setzena. Funcions de representació territorial del departament competent en matèria de salut

Els gerents de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut, sens perjudici de les funcions que els atribueix l'article 29, poden assumir, si així ho determina el Govern per mitjà d'un decret, les funcions de representació territorial del departament competent en matèria de salut. En aquest supòsit, els correspon la funció de coordinació, en l'àmbit territorial corresponent, del conjunt de l'activitat del departament competent en matèria de salut i dels ens que en depenen i dels òrgans territorials de direcció i gestió en què aquests ens s'estructuren, sens perjudici del règim de govern i d'autonomia funcional propis de cada ens.

Article 17

Addició d'una disposició addicional, la dissetena, a la Llei 15/1990

S'afegeix una disposició addicional, la dissetena, a la Llei 15/1990, amb el text següent:

"Disposició addicional dissetena. Participació en comissions específiques

"1. A més dels òrgans de participació que estableix aquesta llei, la participació en el sistema sanitari català s'exerceix també per mitjà de comissions específiques, si escau.

2. Les comissions específiques es constitueixen, amb caràcter temporal o permanent, per resolució del director o directora del Servei Català de la Salut, per a l'estudi, el debat i la formulació de propostes sobre temes específics que interessin al Servei Català de la Salut en l'exercici de les seves funcions. Integren aquestes comissions, amb l'àmbit territorial o funcional que escaigui en cada cas, les organitzacions, els consells, les societats, les associacions i les entitats proveïdores de serveis de salut que es determinin tenint en compte la matèria.

Article 18

Addició d'una disposició addicional, la divuitena, a la Llei 15/1990

S'afegeix una disposició addicional, la divuitena, a la Llei 15/1990, amb el text següent:

"Disposició addicional divuitena. Legitimació per a entendre desestimada la sol·licitud

"1. En els procediments administratius per a l'autorització prèvia per a la creació, la modificació, l'ampliació, el trasllat i el tancament de centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris i per a l'acreditació de centres hospitalaris, sens perjudici de l'obligació de l'Administració de dictar la resolució expressa pertinent, el venciment del termini de tres mesos sense que s'hagi notificat la resolució expressa legitima la persona interessada per a entendre desestimada per silenci administratiu la seva sol·licitud.

"2. En els procediments administratius d'autorització de centres sanitaris extractors i trasplantadors d'òrgans, d'autorització de centres sanitaris per a la realització de trasplantaments de progenitors hematopoètics, d'acreditació de centres i establiments on es fan pràctiques abortives, d'emissió de la certificació tecnicosanitària d'ambulàncies, d'autorització de tractament amb opiacis, sens perjudici de l'obligació de l'Administració de dictar la resolució expressa pertinent, el venciment del termini de tres mesos sense que s'hagi notificat la resolució expressa legitima la persona interessada per a entendre desestimada per silenci administratiu la seva sol·licitud.

"3. En els procediments administratius de certificació de criteris de qualitat de les unitats assistencials de radiodiagnòstic, radioteràpia i medicina nuclear, sens perjudici de l'obligació de l'Administració de dictar la resolució expressa pertinent, el venciment del termini de sis mesos sense que s'hagi notificat la resolució expressa legitima la persona interessada per a entendre desestimada per silenci administratiu la seva sol·licitud.

"4. En els procediments administratius de reconeixement de l'interès sanitari d'actes de caràcter científic, sens perjudici de l'obligació de l'Administració de dictar la resolució expressa pertinent, el venciment del termini de dos mesos sense que s'hagi notificat la resolució expressa legitima la persona interessada per a entendre desestimada per silenci administratiu la seva sol·licitud.

5. En els procediments administratius d'autorització per a construir i ampliar cementiris, sens perjudici de l'obligació de l'Administració de dictar la resolució expressa pertinent, el venciment del termini de sis mesos sense que s'hagi notificat la resolució expressa legitima la persona interessada per a entendre desestimada per silenci administratiu la seva sol·licitud.

Secció segona

Modificació de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives

Article 19

Canvi de denominació de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques

L'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, creat per la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, passa a denominar-se Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries. Les referències a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, en la dita llei i en les altres normes, s'entenen fetes a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries.

Article 20

Modificació de l'article 43.1.e de la Llei 31/2002

Es modifica la lletra e de l'apartat 1 de l'article 43 de la Llei 31/2002, que resta redactada de la manera següent:

e) Dur a terme les tasques de control, avaluació i inspecció necessàries per a vetllar pel compliment de les garanties de seguretat i de qualitat dels centres i serveis assistencials, sanitaris i sociosanitaris, i de les prestacions del sistema sanitari de responsabilitat pública, i també investigar possibles anomalies del sistema sanitari.

Article 21

Addició d'una lletra a l'article 43.1 de la Llei 31/2002

S'afegeix una lletra, la f, a l'apartat 1 de l'article 43 de la Llei 31/2002, amb el text següent:

f) Qualsevol altra que, en l'àmbit de les funcions inspectores d'avaluació mèdica o de les d'activitat de control sanitari, li encarregui el departament competent en matèria de salut.

Secció tercera

Modificació de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut

Article 22

Derogació d'una lletra de l'article 8.2 de la Llei 8/2007

Es deroga la lletra i de l'apartat 2 de l'article 8 de la Llei 8/2007.

Article 23

Modificació de l'article 8.2.j de la Llei 8/2007

Es modifica la lletra j de l'apartat 2 de l'article 8 de la Llei 8/2007, que resta redactada de la manera següent:

j) Ratificar els acords o els convenis de col·laboració amb altres entitats, signats pel director o directora gerent de l'Institut Català de la Salut, de contingut econòmic superior a 250.000 euros.

Article 24

Derogació de la lletra k i modificació de la lletra l de l'article 8.2 de la Llei 8/2007

 1. Es deroga la lletra k de l'apartat 2 de l'article 8 de la Llei 8/2007.

 2. Es modifica la lletra l de l'apartat 2 de l'article 8 de la Llei 8/2007, que resta redactada de la manera següent:

l) Autoritzar les modificacions de crèdits pressupostaris de contingut econòmic superior a 250.000 euros amb subjecció a la legislació de finances públiques de la Generalitat i a les successives lleis anuals de pressupostos.

Article 25

Modificació de les lletres n i o de l'article 8.2 de la Llei 8/2007

 1. Es modifica la lletra n de l'apartat 2 de l'article 8 de la Llei 8/2007, que resta redactada de la manera següent:

  n) Aprovar els plans d'inversions relatius a la construcció i la remodelació dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut Català de la Salut de contingut econòmic superior a un milió d'euros.

 2. Es modifica la lletra o de l'apartat 2 de l'article 8 de la Llei 8/2007, que resta redactada de la manera següent:

  o) Ratificar les adquisicions de nous equipaments mèdics i d'altres tipus, d'acord amb la política general de planificació territorial de serveis fixada pel departament competent en matèria de salut i amb els límits establerts en la dotació del capítol VI del pressupost de l'Institut, sempre que no es tracti d'una adquisició per reposició i que el cost de l'equip superi els 250.000 euros.

Article 26

Addició d'una lletra a l'article 8.2 de la Llei 8/2007

S'afegeix una lletra, la w, a l'apartat 2 de l'article 8 de la Llei 8/2007, amb el text següent:

w) Aprovar el pla d'ordenació de recursos humans, amb negociació prèvia en la mesa sectorial de negociació de sanitat, de conformitat amb l'article 80.2.g de la Llei 55/2003, del 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

Article 27

Modificació de l'article 8.3 de la Llei 8/2007

Es modifica l'apartat 3 de l'article 8 de la Llei 8/2007, que resta redactat de la manera següent:

3. El Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut pot delegar en la Comissió Executiva les funcions que estableix l'apartat 2, llevat de les que estableixen les lletres a, c, d, f i w.

Article 28

Modificació de l'article 12.3 de la Llei 8/2007

Es modifica l'apartat 3 de l'article 12 de la Llei 8/2007, que resta redactat de la manera següent:

"3. La creació per part de l'Institut Català de la Salut de consorcis i d'entitats en qualsevol forma admesa en dret, llevat d'ens de dret públic i d'organismes autònoms, i també la participació en consorcis i entitats ja existents, requereixen l'acord d'una majoria absoluta dels membres del Consell d'Administració previ a l'autorització del Govern, si escau".

Article 29

Derogació de dos apartats de l'article 12 de la Llei 8/2007

Es deroguen els apartats 4 i 5 de l'article 12 de la Llei 8/2007.

Article 30

Modificació de l'article 15 de la Llei 8/2007

Es modifica l'article 15 de la Llei 8/2007, que resta redactat de la manera següent:

"Article 15

"Prestació de serveis a càrrec d'un tercer obligat al pagament

"1. L'Institut Català de la Salut ha de reclamar, a l'empara de l'article 83 de Llei general de sanitat, el pagament de la taxa o el preu públic pertinent, en virtut de les normes legals o reglamentàries, de les d'assegurances públiques o privades o de les de responsabilitat per lesió o malaltia causades a les persones assistides per l'Institut Català de la Salut, sempre que hi hagi un tercer obligat al pagament. En el cas de convenis o concerts amb tercers obligats al pagament, se'ls ha de reclamar l'import de l'assistència prestada d'acord amb els termes del conveni o concert corresponent.

2. L'activitat dels centres i els serveis de l'Institut Català de la Salut s'ha d'adreçar a tota la població que té dret a l'assistència sanitària d'acord amb la Llei 21/2010, del 7 de juliol, d'accés a l'assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut, sens perjudici del que estableixen els articles 16 i 83 de la Llei general de sanitat.

Article 31

Modificació de l'article 22 de la Llei 8/2007

Es modifica l'article 22 de la Llei 8/2007, que resta redactat de la manera següent:

"Article 22

"Patrimoni

"Constitueixen el patrimoni de l'Institut Català de la Salut:

"a) Els béns i els drets de què és titular, els que hagi adquirit i els que adquireixi o rebi per qualsevol títol.

"b) Els béns i els drets de qualsevol naturalesa afectes als serveis de l'Institut Català de la Salut, la titularitat demanial dels quals li sigui cedida per la Generalitat o pel Servei Català de la Salut.

c) Els béns i els drets de qualsevol naturalesa que li siguin adscrits per la Generalitat o pel Servei Català de la Salut.

Article 32

Derogació de la disposició transitòria segona de la Llei 8/2007

Es deroga la disposició transitòria segona de la Llei 8/2007.

Secció quarta

Modificació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública

Article 33

Modificació de l'article 19 de la Llei 18/2009

Es modifica l'apartat 2 de l'article 19 de la Llei 18/2009, que resta redactat de la manera següent:

2. L'òrgan central de participació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya és el Consell de Participació. Al territori, la participació en l'Agència s'articula per mitjà de les estructures de participació territorial que el Govern estableixi per decret.

Article 34

Modificació de l'article 26 de la Llei 18/2009

Es modifica l'apartat 1 de l'article 26 de la Llei 18/2009, que resta redactat de la manera següent:

1. El Consell de Participació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i els òrgans de participació territorial que es despleguin d'acord amb l'article 19.2 són òrgans de participació activa que exerceixen funcions de participació ciutadana, assessorament, consulta i seguiment sobre qüestions relacionades amb la salut pública i la salut en general a fi de cooperar en la consecució dels objectius que els són propis.

Article 35

Modificació de l'article 29 de la Llei 18/2009

Es modifica l'apartat 3 de l'article 29 de la Llei 18/2009, que resta redactat de la manera següent:

3. El director o directora del servei regional és un dels representants del departament competent en matèria de salut en el consell de direcció dels sectors sanitaris de la seva regió, òrgan en el qual defensa les polítiques de salut pública, d'acord amb les directrius del departament competent en matèria de salut.

Article 36

Modificació de l'article 32 de la Llei 18/2009

Es modifica l'apartat 4 de l'article 32 de la Llei 18/2009, que resta redactat de la manera següent:

4. Els actes i les resolucions dictats pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut i les resolucions dels recursos d'alçada dictades pel director o directora de l'Agència de Salut Pública de Catalunya exhaureixen la via administrativa. Contra aquests actes i resolucions es pot recórrer en els supòsits i en els termes que estableix la legislació sobre procediment administratiu.

Article 37

Modificació de l'article 51 de la Llei 18/2009

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 51 de la Llei 18/2009, que resten redactats de la manera següent:

"1. Es crea la xarxa de laboratoris de salut pública, integrada per la xarxa de laboratoris de salut ambiental i alimentària d'utilització pública i per altres laboratoris, de diferents camps analítics i de titularitat pública o privada, amb l'objectiu d'atendre les necessitats d'anàlisis en matèria de salut pública i assegurar la qualitat dels serveis.

2. S'han d'establir per reglament els requisits i el procediment d'inclusió i exclusió de la xarxa de laboratoris de salut pública.

Article 38

Modificació de l'article 55 de la Llei 18/2009

 1. Es modifica la lletra b de l'apartat 1 de l'article 55 de la Llei 18/2009, que resta redactada de la manera següent:

  b) Establir l'exigència de registres, autoritzacions, comunicacions prèvies o declaracions responsables a instal·lacions, establiments, serveis i indústries, productes i activitats, amb subjecció a les condicions que estableix l'article 61 i, en tot cas, d'acord amb la normativa sectorial.

 2. Es modifica la lletra g de l'apartat 1 de l'article 55 de la Llei 18/2009, que resta redactada de la manera següent:

  g) Acordar la clausura o el tancament de les instal·lacions, els establiments, els serveis o les indústries que no tinguin les autoritzacions sanitàries o que no compleixin les obligacions de comunicació prèvia o de declaració responsable, d'acord amb la normativa sectorial aplicable.

Article 39

Modificació de l'article 60 de la Llei 18/2009

Es modifica l'opció segona de la lletra b de l'apartat 4 de l'article 60 de la Llei 18/2009, que resta redactada de la manera següent:

Segona. La persona interessada ha de justificar que ha tramès la seva mostra a un establiment acreditat perquè un facultatiu o facultativa designat pel laboratori en faci l'anàlisi contradictòria, utilitzant les mateixes tècniques emprades en l'anàlisi inicial. El resultat analític i, si s'escau, el dictamen tècnic complementari s'han de trametre a l'Administració en el termini d'un mes a partir de la sol·licitud d'anàlisi contradictòria. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s'hagi presentat el resultat analític i, si s'escau, el dictamen complementari, s'entén que la persona interessada accepta el resultat de l'anàlisi inicial.

Article 40

Modificació de l'article 61 de la Llei 18/2009

Es modifica l'apartat 1 de l'article 61 de la Llei 18/2009, que resta redactat de la manera següent:

"1. Les instal·lacions, els establiments, els serveis i les indústries en què es duguin a terme activitats que puguin tenir incidència en la salut pública estan subjectes al tràmit d'autorització sanitària de funcionament prèvia si la normativa sectorial aplicable ho estableix. S'han de regular per reglament el contingut de l'autorització sanitària corresponent i els criteris i els requisits per a atorgar-la.

L'autoritat sanitària pot establir, d'acord amb la normativa sectorial aplicable, l'obligació de presentar una declaració responsable o una comunicació prèvia a l'inici de l'activitat per a les instal·lacions, els establiments, els serveis i les indústries que duguin a terme activitats que poden tenir incidència en la salut. S'han de regular per reglament el règim de comunicació prèvia o declaració responsable i els requisits per a accedir a l'activitat i per a exercir-la.

Article 41

Modificació de l'article 69 de la Llei 18/2009

Es modifica la lletra d de l'article 69 de la Llei 18/2009, que resta redactada de la manera següent:

"d) Fer funcionar instal·lacions, establiments, serveis i indústries o exercir activitats sense l'autorització sanitària pertinent o, si escau, fer una producció per damunt dels límits que estableix l'autorització sanitària corresponent, i també fer una modificació no autoritzada per l'autoritat competent de les condicions tècniques o estructurals expresses sobre les quals es va atorgar l'autorització corresponent.

Així mateix, fer funcionar instal·lacions, establiments, serveis i indústries o exercir activitats incomplint el que estableix la normativa sectorial aplicable pel que fa a les obligacions de comunicació prèvia o de declaració responsable, si la infracció no és lleu perquè no té una repercussió directa en la salut pública.

Article 42

Derogació de la disposició addicional tercera de la Llei 18/2009

Es deroga la disposició addicional tercera de la Llei 18/2009.

Capítol II

Àmbit del territori

Secció primera

Modificació de la Llei 15/2001, del 14 de novembre, de meteorologia

Article 43

Modificació de l'article 8 de la Llei 15/2001

Es modifiquen les lletres c i d de l'apartat 2 de l'article 8 de la Llei 15/2001, que resten redactades de la manera següent:

"c) Fins a un màxim de quatre membres determinats pel Govern en representació de la Generalitat.

d) Dos membres en qualitat de representants dels ens locals, designats per llurs organitzacions representatives.

Secció segona

Modificació de la Llei 28/2002, del 30 de desembre, de creació de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran

Article 44

Modificació de l'article 5 de la Llei 28/2002

Es modifiquen les lletres e, f, g i h de l'apartat 2 de l'article 5 de la Llei 28/2002, que resten redactades de la manera següent:

"e) Una persona en representació de cada grup parlamentari.

"f) Fins a un màxim de cinc membres determinats pel Govern en representació de la Generalitat.

"g) Dos representants per cadascun dels consells comarcals i dos més pel Consell General d'Aran.

h) Dos representants de la societat civil de l'Alt Pirineu i Aran, proposats pel Consell Assessor d'entre els membres que la hi representen.

Secció tercera

Modificació del Text refós de la Llei de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, aprovat pel Decret legislatiu 1/2003

Article 45

Modificació de l'article 5 del Text refós de la Llei de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre

 1. Es modifiquen les lletres e, f, g i h de l'apartat 1 de l'article 5 del text refós de la Llei de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, que resten redactades de la manera següent:

  "e) Una persona en representació de cada grup parlamentari.

  "f) Fins a un màxim de cinc membres determinats pel Govern en representació de la Generalitat.

  "g) Dos representants per cadascun dels consells comarcals.

  h) Dos representants de la societat civil, proposats pel Consell Assessor d'entre els membres que la hi representen.

 2. Es deroga la lletra i de l'apartat 1 de l'article 5 del text refós de la Llei de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre.

  Secció quarta

  Modificació de la Llei 13/2009, del 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Article 46

Modificació de l'article 6 de la Llei 13/2009

Es modifica la lletra c de l'apartat 1 de l'article 6 de la Llei 13/2009, que resta redactada de la manera següent:

c) Les persones que determini el Govern en representació de la Generalitat i de les entitats l'activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de l'Agència.

Secció cinquena

Modificació de la Llei 14/2009, del 22 de juliol, d'aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries

Article 47

Modificació de l'article 14 de la Llei 14/2009

Es modifica l'apartat 3 de l'article 14 de la Llei 14/2009, que resta redactat de la manera següent:

3. L'òrgan d'administració d'Aeroports de Catalunya és el director o directora.

Article 48

Modificació de l'article 16 de la Llei 14/2009

Es modifica l'article 16 de la Llei 14/2009, que resta redactat de la manera següent:

"Article 16

"Consell d'Administració

"1. El Consell d'Administració d'Aeroports de Catalunya és l'òrgan de direcció i control d'Aeroports de Catalunya i està constituït pels membres següents:

"a) El president o presidenta.

"b) El vicepresident o vicepresidenta.

"c) El director o directora.

"d) Els consellers.

"2. El càrrec de president o presidenta del Consell d'Administració correspon al president o presidenta d'Aeroports de Catalunya, de conformitat amb el que estableix l'article 15.2.

"3. El vicepresident o vicepresidenta del Consell d'Administració és designat pel Consell d'entre els seus membres, substitueix el president o presidenta en cas de vacant, absència o malaltia, i compleix les funcions que li delegui.

"4. El director o directora és nomenat i duu a terme la gestió ordinària d'Aeroports de Catalunya en els termes que estableix l'article 18.

"5. Un secretari o secretària, que designa el president o presidenta d'entre el personal de l'ens o del departament de l'Administració de la Generalitat al qual és adscrit, assisteix a les reunions del Consell d'Administració amb veu però sense vot.

"6. Els consellers del Consell d'Administració, que no poden ésser més de tretze, són nomenats i separats pel Govern, a proposta del conseller o consellera competent en matèria aeroportuària, i exerceixen el càrrec durant un període de cinc anys llevat que hagin estat designats per raó de llur càrrec. Els consellers s'han de designar atenent criteris professionals i de representativitat, prioritzant els experts en els àmbits aeronàutic, aeroespacial i de gestió aeroportuària, i els experts vinculats al món local i als sectors del transport, del turisme i de la promoció econòmica.

"7. Els membres del Consell d'Administració estan subjectes al règim d'incompatibilitats que estableix la normativa que els sigui aplicable per raó del càrrec que ocupen.

"8. En la composició del Consell d'Administració s'ha de tendir a la participació paritària de dones i homes.

9. El règim d'acords i el funcionament del Consell d'Administració es regeixen pel que estableixen la normativa aplicable als òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat i el reglament de règim intern.

Article 49

Modificació de l'article 17 de la Llei 14/2009

Es modifica la lletra p de l'apartat 1 de l'article 17 de la Llei 14/2009, que resta redactada de la manera següent:

p) Proposar el nomenament i la separació del director o directora.

Article 50

Modificació de l'article 18 de la Llei 14/2009

Es modifica l'article 18 de la Llei 14/2009, que resta redactat de la manera següent:

"Article 18

"Director o directora

"1. El director o directora d'Aeroports de Catalunya és nomenat pel Govern d'entre els membres del Consell d'Administració, s'encarrega de la gestió ordinària de l'entitat i executa les directrius aprovades pel Consell d'Administració.

"2. Corresponen al director o directora d'Aeroports de Catalunya les funcions següents:

"a) Gestionar i dirigir l'entitat en els aspectes administratius i tècnics.

"b) Vetllar pel compliment de les directrius de funcionament de l'entitat que estableixi el Consell d'Administració.

"c) Executar els acords que aprovi el Consell d'Administració.

"d) Impulsar i presentar al Consell d'Administració, conjuntament amb el president o presidenta, els projectes i les propostes sobre els assumptes que requereixen el pronunciament del Consell d'Administració.

"e) Actuar com a òrgan de contractació de l'ens i, en conseqüència, adjudicar els contractes sobre els quals el Consell d'Administració ha informat prèviament, excepte en els supòsits en què, d'acord amb el que estableix l'article 17.2, no sigui necessari.

"f) Dirigir, coordinar, gestionar, inspeccionar i controlar les instal·lacions i els serveis de l'entitat.

"g) Contractar el personal de l'entitat i exercir-ne la direcció superior.

"h) Complir totes les funcions que el Consell d'Administració o el president o presidenta li deleguin.

i) Complir qualsevol altra funció que aquesta llei no atribueixi a un altre òrgan.

Article 51

Modificació de l'article 19 de la Llei 14/2009

Es modifica l'apartat 2 de l'article 19 de la Llei 14/2009, que resta redactat de la manera següent:

2. El Consell Social d'Aeroports de Catalunya és integrat pel president o presidenta i el vicepresident o vicepresidenta de l'ens, pel director o directora del Consell d'Administració i per un nombre de vocals que designa el Govern entre els representants de la Generalitat, de les administracions locals i de les entitats l'activitat de les quals estigui relacionada amb les competències d'Aeroports de Catalunya.

Capítol III

Àmbit de la cultura

Secció primera

Modificació de la Llei 4/1993, del 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya

Article 52

Modificació de l'article 15 de la Llei 4/1993

Es modifica el primer paràgraf de l'article 15 de la Llei 4/1993, que resta redactat de la manera següent:

El director o directora de la Biblioteca de Catalunya, que és nomenat per decret, té les funcions següents:

Secció segona

Canvi de denominació de l'Institut Català de les Indústries Culturals

Article 53

Canvi de denominació de l'Institut Català de les Indústries Culturals

L'Institut Català de les Indústries Culturals passa a denominar-se Institut Català de les Empreses Culturals. Totes les referències que la legislació vigent fa a l'Institut Català de les Indústries Culturals s'han d'entendre fetes a l'Institut Català de les Empreses Culturals.

Secció tercera

Modificació de la Llei 20/2000, del 29 de desembre, de l'Institut Català de les Indústries Culturals

Article 54

Modificació de l'article 2 de la Llei 20/2000

Es modifica l'article 2 de la Llei 20/2000, que resta redactat de la manera següent:

"Article 2

"Objecte

"1. L'Institut Català de les Empreses Culturals té per objecte impulsar la creativitat artística i la producció, la distribució i la difusió de continguts culturals, mitjançant el desenvolupament de les empreses culturals, i també fomentar el consum cultural i l'ampliació de mercats per a la cultura catalana.

2. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per empreses culturals les persones físiques o jurídiques dedicades a l'activitat econòmica dels continguts culturals en qualsevol mena de suport, i també les dedicades a la producció, distribució o comercialització d'espectacles en viu.

Article 55

Modificació de l'article 3 de la Llei 20/2000

Es modifica l'article 3 de la Llei 20/2000, que resta redactat de la manera següent:

"Article 3

"Funcions

"1. Les funcions de l'Institut Català de les Empreses Culturals són les següents:

"a) Impulsar el desenvolupament del talent cultural i de les empreses i entitats que el despleguen, donant suport a la creació i a llur producció i difusió.

"b) Interactuar amb els sectors i agents vinculats a la creació cultural i a les empreses culturals establint i gestionant programes orientats a la prestació de suport tècnic i al foment de l'activitat econòmica i ocupacional en l'àmbit de la cultura.

"c) Impulsar la col·laboració entre les empreses i els creadors artístics i culturals.

"d) Fomentar el desenvolupament de les empreses culturals i ajudar les noves a implantar-se.

"e) Promoure el talent, la innovació i la recerca d'ofertes de qualitat de noves estètiques i nous llenguatges.

"f) Promoure la creació, la producció i la distribució en l'àmbit de les tecnologies digitals.

"g) Impulsar el consum cultural intern promovent circuits nacionals i col·laborar en l'exportació de productes culturals en circuits estatals i internacionals, especialment dels expressats en llengua catalana o occitana aranesa, impulsant la presència d'empreses i creadors culturals a l'exterior.

"h) Col·laborar amb les entitats sense ànim de lucre que promouen el desenvolupament de les empreses culturals i de la creació artística i cultural, i donar suport a llurs iniciatives.

"i) Facilitar les relacions entre les empreses culturals i les administracions públiques.

"j) Fer estudis estructurals i prospeccions sobre les empreses culturals.

"k) Difondre la informació relativa als ajuts i els serveis que els organismes de qualsevol àmbit territorial destinen a la creació artística i cultural i a les empreses culturals.

"l) Fomentar les accions formatives d'interès per al desenvolupament de les empreses culturals.

"m) Promoure i executar qualsevol altra activitat dirigida a desenvolupar la creació artística i cultural i les empreses culturals.

"n) Vetllar pel compliment de la normativa de promoció de la llengua i la cultura catalanes i de la llengua i la cultura occitanes araneses.

"o) Vetllar per les relacions entre la cultura, el desenvolupament econòmic i el foment de l'ocupació.

"2. L'Institut Català de les Empreses Culturals, per a complir les seves funcions, pot:

"a) Establir convenis amb entitats públiques i privades, especialment amb les que puguin coadjuvar a la consecució dels objectius de l'Institut. Amb l'aprovació prèvia del Govern, l'Institut pot participar en consorcis amb altres entitats públiques o amb entitats privades sense finalitat de lucre.

"b) Constituir societats mercantils, o participar-hi, amb l'obtenció prèvia de les autoritzacions legalment establertes, per a dur a terme qualsevol activitat econòmica relacionada amb les funcions que estableix aquesta llei.

"c) Participar en operacions de capital risc i en entitats d'aquesta naturalesa.

"d) Concedir ajuts a les empreses culturals i facilitar-los l'accés a línies especials de crèdit.

"e) Establir formes de col·laboració amb els ens locals, l'Administració de la Generalitat i altres administracions amb relació al talent i les empreses de la cultura.

"f) Coproduir productes culturals de tot tipus amb entitats públiques o privades.

3. L'Institut Català de les Empreses Culturals, en aplicació de les accions de foment que estableix l'apartat 2.d, s'ha de subjectar a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat i s'ha d'ajustar a la normativa de la Unió Europea en matèria d'ajuts públics a empreses, i també al marc legal vigent a Catalunya en matèria de llengua.

Article 56

Modificació de l'article 5 de la Llei 20/2000

Es modifiquen les lletres c i d de l'apartat 1 de l'article 5 de la Llei 20/2000, que resten redactades de la manera següent:

"c) Hi ha d'haver vocalies en representació, com a mínim, dels departaments competents en matèria de cultura, llengua, indústria, comerç, economia, noves tecnologies i radiodifusió i televisió; de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; de les entitats representatives dels ens locals, i d'organitzacions representatives dels diversos sectors de la creació i de les empreses culturals.

d) La representació dels sectors de la creació i de les empreses culturals no pot ésser inferior a dues cinquenes parts dels membres del Consell.

Article 57

Modificació de l'article 6.1 de la Llei 20/2000

Es modifica la lletra b de l'apartat 1 de l'article 6 de la Llei 20/2000, que resta redactada de la manera següent:

b) Hi ha d'haver vuit vocalies en representació dels departaments de l'Administració de la Generalitat, una vocalia en representació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i tres vocalies en representació dels diversos sectors de la creació i de les empreses culturals.

Article 58

Addició d'un apartat a l'article 6 de la Llei 20/2000

S'afegeix un apartat, el 3, a l'article 6 de la Llei 20/2000, amb el text següent:

"3. Corresponen a la presidència del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, a més de les funcions pròpies de la presidència d'un òrgan col·legiat, les següents:

"a) Fer les convocatòries públiques d'ajuts, d'acord amb les bases reguladores aprovades pel Consell d'Administració.

"b) Resoldre els ajuts de l'Institut, a proposta del director o directora.

Aquestes funcions es poden delegar en el director o directora.

Article 59

Modificació de l'article 7 de la Llei 20/2000

Es modifica l'article 7 de la Llei 20/2000, que resta redactat de la manera següent:

"Article 7

"El director o directora

"1. El director o directora de l'Institut Català de les Empreses Culturals és nomenat pel conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura, després d'escoltar el Consell General.

"2. El director o directora de l'Institut Català de les Empreses Culturals té les funcions següents:

"a) Executar els acords del Consell d'Administració i subscriure els convenis necessaris per a executar-los.

"b) Dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis de l'Institut.

"c) Exercir la direcció del personal.

"d) Representar judicialment i extrajudicialment l'Institut en les actuacions pròpies de la seva administració.

"e) Elevar la proposta de resolució dels procediments de concessió dels ajuts de l'Institut a la presidència del Consell d'Administració.

f) Exercir qualsevol altra funció necessària per a la direcció de l'administració de l'Institut i les que li deleguin el Consell d'Administració i la presidència del Consell d'Administració.

Article 60

Addició d'un article a la Llei 20/2000

S'afegeix un article, l'11, a la Llei 20/2000, amb el text següent:

"Article 11

"Pla director

El departament competent en matèria de cultura i l'Institut Català de les Empreses Culturals han d'establir un pla director que ha d'incloure, com a mínim, la definició anual dels objectius, la previsió de resultats i els instruments de seguiment i control i d'avaluació a què l'activitat de l'entitat s'ha de sotmetre durant la vigència del contracte.

Article 61

Addició d'una disposició addicional a la Llei 20/2000

S'afegeix una disposició addicional, la tercera, a la Llei 20/2000, amb el text següent:

"Tercera. Règim de recursos

Contra els actes subjectes a dret administratiu dels òrgans de l'Institut Català de les Empreses Culturals es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura.

Secció quarta

Modificació de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Article 62

Modificació de l'article 3 de la Llei 6/2008

Es modifica l'article 3 de la Llei 6/2008, que resta redactat de la manera següent:

"Article 3

"Objecte

"El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts té per objecte assessorar el Govern en el conjunt de la política cultural, vetllar pel suport a la creació artística i per la promoció d'aquesta, i fer-ne l'avaluació, i concretament ha de:

"a) Vetllar pel desenvolupament de l'activitat cultural.

"b) Col·laborar en l'ordenament de la política cultural pel que fa a la creació artística.

"c) Intervenir, de manera decisiva, en la política de suport a la creació artística i cultural i de promoció d'aquesta creació, d'acord amb el que estableix l'article 4.i i l.

d) Organitzar un sistema d'auditoria cultural dels equipaments i les subvencions públics que tingui en compte la promoció de la cultura i el seu retorn social.

Article 63

Modificació de l'article 4 de la Llei 6/2008

Es modifica l'article 4 de la Llei 6/2008, que resta redactat de la manera següent:

"Article 4

"Funcions

"Les funcions del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts són:

"a) Elaborar l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts de Cata-lunya.

"b) Seguir i avaluar les accions de difusió, promoció i foment de l'activitat cultural a Catalunya.

"c) Afavorir i impulsar el diàleg entre el món de la creació dels sectors culturals i artístics i l'Administració de la Generalitat i, si escau, exercir la intermediació.

"d) Informar el Govern i el Parlament sobre l'estat de l'educació en la cultura i, especialment, de l'ensenyament de les professions vinculades a la cultura.

"e) Participar amb el departament competent en matèria de cultura en la definició de les línies estratègiques i els objectius nacionals.

"f) Emetre informes preceptius sobre els avantprojectes de llei que incideixin en temes de política cultural.

"g) Elaborar dictàmens i formular recomanacions en matèria de cultura i política cultural a iniciativa pròpia o a instància dels departaments de l'Administració de la Generalitat o d'organismes dependents del Govern o del Parlament. En tots els casos, la creació d'organismes o equipaments culturals de caràcter nacional de l'àmbit de la creació artística ha d'ésser objecte d'un informe preceptiu.

"h) Emetre informes preceptius sobre el nomenament dels responsables dels equipaments culturals dedicats específicament a la creació artística que correspongui al Govern.

"i) Dissenyar, d'acord amb el programa marc de cultura del Govern i el contracte programa del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, les línies d'actuació de suport a creadors i entitats respecte a la promoció, el foment, la difusió i la projecció de la creació artística.

"j) Avaluar els contractes programa que regeixen les relacions entre el departament competent en matèria de cultura i els equipaments culturals dels quals l'Administració de la Generalitat és titular o en els quals participa.

"k) Elaborar les auditories culturals dels equipaments culturals de titularitat de l'Administració de Generalitat i de les entitats públiques o privades que li ho encomanin, i també fer una auditoria biennal sobre la repercussió cultural de les subvencions concedides i fer-la pública.

"l) Concedir els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

"m) Establir vincles de col·laboració amb els òrgans assessors i de participació sectorial del departament competent en matèria de cultura.

"n) Vetllar per la presència i la protecció de les llengües pròpies de Catalunya i de l'Aran en l'àmbit de la creació artística.

"o) Vetllar per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit de la creació artística i cultural.

"p) Participar, per mitjà d'un informe preceptiu i prioritari, en els projectes de bases i en totes les convocatòries d'ajuts a la creació cultural, les quals han d'ésser de concurrència pública. En els casos excepcionals en què no se segueixi el criteri d'aquest informe, l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ho ha de justificar adequadament.

"q) Participar en les comissions de valoració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural que avaluïn els ajuts a la promoció, difusió i projecció de la creació artística, els quals han de seguir el procediment de concurrència competitiva.

"r) Promoure, en coordinació amb el departament competent en cultura, la creació d'un instrument interactiu que concentri la informació sobre els ajuts i les altres iniciatives de suport de les administracions públiques i de les institucions privades que s'hi vulguin afegir, amb l'objectiu final de promoure'n la màxima coordinació quant a calendaris, objectius i criteris, tot preservant llur autonomia per a decidir sobre les bases o adjudicar els ajuts.

s) Qualsevol altra que li encarregui el departament competent en matèria de cultura.

Article 64

Derogació d'una lletra de l'article 5 de la Llei 6/2008

Es deroga la lletra e de l'article 5 de la Llei 6/2008.

Article 65

Modificació de l'article 6 de la Llei 6/2008

Es modifica l'apartat 2 de l'article 6 de la Llei 6/2008, que resta redactat de la manera següent:

2. El Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és integrat per set membres, nomenats pel Parlament d'entre persones amb experiència i de prestigi reconegut en l'àmbit cultural i artístic. S'ha de vetllar perquè el Plenari reculli la pluralitat pel que fa a les disciplines artístiques.

Article 66

Modificació de l'article 13 de la Llei 6/2008

Es modifica l'article 13 de la Llei 6/2008, que resta redactat de la manera següent:

"Article 13

"Participació en els òrgans de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

"La participació a què fa referència l'article 4.q s'ha d'establir d'acord amb el que disposin els estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i s'ha de concretar amb la proposta de nomenament, per part del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, de:

"a) Un representant o una representant al Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

b) Un nombre de representants en les comissions de valoració dels ajuts a la promoció, difusió i projecció de la creació artística que ha d'ésser, com a mínim, del 50 % del total de membres de la comissió. Aquests representants han d'ésser externs a l'Administració de la Generalitat.

Article 67

Derogació de l'article 15 de la Llei 6/2008

Es deroga l'article 15 de la Llei 6/2008.

Secció cinquena

Modificació de la Llei 20/1987, del 12 de novembre, de creació de l'entitat autònoma Institució de les Lletres Catalanes

Article 68

Modificació de l'article 2 de la Llei 20/1987

Es modifica l'article 2 de la Llei 20/1987, que resta redactat de la manera següent:

"Article 2

"Objecte

"1. La Institució de les Lletres Catalanes té per objecte promoure la presència pública de la literatura, treballar per a garantir el prestigi social dels escriptors catalans i exercir d'agent col·lectiu de les lletres catalanes davant la societat.

"2. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per lletres catalanes el conjunt de la producció literària en llengua catalana en qualsevol gènere i difosa per qualsevol mitjà.

"3. Per a acomplir el seu objecte, la Institució de les Lletres Catalanes ha de vetllar pel compliment dels objectius següents:

"a) Promoure la literatura i fomentar la lectura en general.

"b) Protegir i difondre el patrimoni literari català.

"c) Impulsar el reconeixement social de les lletres catalanes i donar la màxima projecció pública als escriptors catalans.

d) Donar suport als escriptors en llengua catalana i a les associacions del sector.

Article 69

Modificació de l'article 3 de la Llei 20/1987

Es modifica l'article 3 de la Llei 20/1987, que resta redactat de la manera següent:

"Article 3

"Funcions

"1. La Institució de les Lletres Catalanes té les funcions següents:

"a) Promoure el prestigi del sistema literari català en cooperació amb els agents públics i privats que actuen en el camp de les lletres catalanes o l'acció dels quals hi té alguna incidència.

"b) Promoure la presència pública, el coneixement i la difusió de la literatura catalana, la clàssica i l'actual, dins del seu àmbit lingüístic, en tots els sectors i estaments de la societat i per tots els mitjans de difusió possibles.

"c) Participar en les accions de foment de la lectura i d'accés a la literatura que impulsin els organismes de la Generalitat i col·laborar amb altres organismes públics i en les iniciatives privades en aquest àmbit.

"d) Promoure l'espai d'intercanvi i la relació entre els escriptors en llengua catalana de tot el domini lingüístic i amb els escriptors en altres llengües.

"e) Promoure la transmissió de la tradició literària catalana i la difusió del patrimoni literari català, i els estudis literaris en català i sobre la literatura catalana.

"f) Promoure, en col·laboració amb els organismes corresponents, la presència de la literatura i la dels escriptors catalans en el sistema educatiu i en els mitjans de comunicació públics i privats.

"g) Participar, per mitjà d'un informe preceptiu i prioritari, en els projectes de bases i en totes les convocatòries d'ajuts al foment del fet literari, les quals han de tenir caràcter de pública concurrència. En els casos excepcionals en què no se segueixi el criteri d'aquest informe, l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ho ha de justificar adequadament.

"h) Participar en les comissions de valoració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural que avaluïn els ajuts a la promoció de les lletres catalanes, els quals han de seguir el procediment de concurrència competitiva.

"i) Elaborar i fer pública una auditoria biennal sobre la repercussió cultural i el retorn social de les subvencions concedides en l'àmbit de la promoció de les lletres catalanes.

"j) Presentar anualment al conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura i una vegada cada legislatura, com a mínim, davant el Parlament un dictamen sobre la presència pública de la literatura i el reconeixement social de les lletres catalanes.

"k) Aprovar el seu reglament de règim interior.

"l) Impulsar qualsevol altra iniciativa tendent al compliment de les funcions que té atribuïdes.

"m) Qualsevol altra de naturalesa anàloga que li encarregui el departament competent en matèria de cultura.

"2. La participació a què fa referència l'apartat 1.h s'ha d'establir d'acord amb el que disposin els estatuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i s'ha de concretar mitjançant la proposta de nomenament, per part de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes, de:

"a) Un representant o una representant al Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

b) Un nombre de representants en les comissions de valoració dels ajuts a la promoció de les lletres catalanes que ha d'ésser, com a mínim, del 50% del total de membres de la comissió. Aquests representants han d'ésser externs a l'Administració de la Generalitat.

Article 70

Modificació de l'article 4 de la Llei 20/1987

Es modifica l'article 4 de la Llei 20/1987, que resta redactat de la manera següent:

"Article 4

"Òrgans de govern

"La Institució de les Lletres Catalanes és regida pels òrgans següents:

"a) La Junta de Govern.

"b) El degà o degana.

"c) El director o directora.

d) El Consell Assessor.

Article 71

Modificació de l'article 5 de la Llei 20/1987

Es modifica l'article 5 de la Llei 20/1987, que resta redactat de la manera següent:

"Article 5

"Junta de Govern

"1. La Junta de Govern és l'òrgan superior de la Institució de les Lletres Catalanes. Li corresponen les màximes facultats de direcció de la Institució.

"2. La Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes és integrada per setze membres, segons la composició que es determini per reglament, d'acord amb els criteris següents:

"a) La presideix el degà o degana de la Institució.

"b) N'exerceix la vicepresidència el director o directora de la Institució.

"c) Hi ha d'haver set vocalies en representació dels departaments de l'Administració de la Generalitat o d'entitats públiques que hi estiguin adscrites o vinculades, nomenades pel conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura, a proposta, si escau, del departament corresponent.

"d) Hi ha d'haver set vocalies en representació del Consell Assessor, nomenades, d'entre els seus membres, pel conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura, a proposta del Consell Assessor.

"e) El secretari o secretària, que assisteix a les reunions de la Junta amb veu però sense vot, ha d'ésser designat pel director o directora d'entre el personal de la Institució.

3. Poden assistir a les reunions de la Junta de Govern experts en les matèries concretes que s'hi tractin per tal de prestar assessorament tècnic.

Article 72

Modificació de l'article 6 de la Llei 20/1987

Es modifica l'article 6 de la Llei 20/1987, que resta redactat de la manera següent:

"Article 6

"Funcions de la Junta de Govern

"Són funcions de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes:

"a) Aprovar les línies bàsiques d'actuació de la Institució.

"b) Aprovar la proposta de contracte programa que s'ha de formalitzar amb el departament competent en matèria de cultura.

"c) Aprovar l'avantprojecte de pressupost anual i elevar-lo al conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura.

"d) Aprovar els comptes anuals i la liquidació del pressupost de l'exercici precedent.

"e) Aprovar el programa d'actuació, d'inversions i de finançament de l'exercici següent, d'acord amb el contracte programa.

"f) Aprovar el reglament de règim interior, un cop escoltat el Consell Assessor.

"g) Supervisar la gestió del director o directora.

"h) Proposar la contractació de personal i aprovar la plantilla de personal.

"i) Aprovar els preus dels serveis que presta la Institució.

"j) Aprovar els contractes d'un import superior al 5% del pressupost de la Institució i els que impliquen una despesa pluriennal de caràcter no recurrent, sens perjudici de l'aprovació pel Govern.

k) Qualsevol altra funció atribuïda per reglament.

Article 73 Modificació de l'article 7 de la Llei 20/1987

Es modifica l'article 7 de la Llei 20/1987, que resta redactat de la manera següent:

"Article 7

"Degà o degana

"1. El degà o degana de la Institució de les Lletres Catalanes ha d'ésser un escriptor o escriptora de reconegut prestigi nomenat pel president o presidenta de la Generalitat a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura, un cop escoltat el Consell Assessor.

"2. Són funcions del degà o degana de la Institució de les Lletres Catalanes:

"a) Exercir l'alta representació de la Institució.

"b) Convocar, presidir i moderar les reunions de la Junta de Govern i dirimir, amb el seu vot de qualitat, els empats que es produeixin en les votacions.

"c) Autoritzar amb la seva signatura les actes de les reunions de la Junta de Govern.

3. El degà o degana és nomenat per un període de tres anys.

Article 74

Modificació de l'article 9 de la Llei 20/1987

Es modifica l'article 9 de la Llei 20/1987, que resta redactat de la manera següent:

"Article 9

"Consell Assessor

"El Consell Assessor de la Institució de les Lletres Catalanes és integrat per un màxim de trenta membres, segons la composició que es determini per reglament, d'acord amb els criteris següents:

"a) El presideix el conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura.

"b) N'exerceix la vicepresidència el degà o degana.

"c) Hi ha d'haver vocalies en representació de les associacions d'escriptors, fins a un màxim de deu, i d'altres entitats culturals del sector de les lletres, fins a un màxim de cinc.

"d) Hi ha d'haver vocalies en representació del sector editorial i del llibre, dels mitjans de comunicació i d'altres sectors professionals rellevants per a la difusió de les lletres, fins a un màxim de nou.

"e) En són membres el darrer degà o degana i tres personalitats eminents del sector de les lletres catalanes, nomenades pel conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura a proposta del Consell Assessor, per un període de tres anys renovable per tres més.

f) Hi actua com a secretari o secretària, amb veu però sense vot, la mateixa persona que ho fa a la Junta de Govern.

Article 75

Modificació de l'article 10 de la Llei 20/1987

Es modifica l'article 10 de la Llei 20/1987, que resta redactat de la manera següent:

"Article 10

"Funcions del Consell Assessor

"El Consell Assessor és l'òrgan consultiu de la Institució de les Lletres Catalanes i té les funcions següents:

"a) Emetre la seva opinió sobre les qüestions que li són sotmeses pel degà o degana, pel director o directora i per la Junta de Govern. El Consell Assessor ha d'ésser escoltat preceptivament abans de l'aprovació del programa d'actuació, d'inversions i de finançament i del reglament de règim interior, i també abans del nomenament del degà o degana i del director o directora.

b) Proposar les accions que consideri convenients per a complir millor els objectius de la Institució.

Article 76

Modificació de l'article 11 de la Llei 20/1987

Es modifica l'article 11 de la Llei 20/1987, que resta redactat de la manera següent:

"Article 11

"Director o directora

"1. El director o directora de la Institució de les Lletres Catalanes és nomenat pel Govern a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura, un cop escoltat el Consell Assessor.

"2. El director o directora és el responsable màxim de la gestió ordinària de la Institució de les Lletres Catalanes i té les funcions següents:

"a) Proposar les línies bàsiques d'actuació de la Institució i el programa d'actuació, d'inversions i de finançament, d'acord amb el contracte programa.

"b) Elaborar l'avantprojecte de pressupostos i la proposta de comptes anuals, de liquidació del pressupost i de la plantilla de personal.

"c) Executar els acords de la Junta de Govern.

"d) Dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis de la Institució.

"e) Exercir l'administració dels béns i els fons que la Institució té adscrits.

"f) Aprovar les despeses i ordenar els pagaments.

"g) Exercir la direcció del personal.

"h) Representar judicialment i extrajudicialment la Institució en les actuacions pròpies de la seva administració.

"i) Subscriure convenis, concerts i contractes públics o privats i vigilar-ne el compliment i l'execució.

j) Qualsevol altra que sigui necessària per a la direcció de la Institució i les que li delegui la Junta de Govern.

Article 77

Addició d'un article a la Llei 20/1987

S'afegeix un article, el 14, a la Llei 20/1987, amb el text següent:

"Article 14

"Contracte programa

"1. El departament competent en matèria de cultura i la Institució de les Lletres Catalanes han d'establir un contracte programa que inclogui, com a mínim:

"a) Els objectius estratègics i operatius de la Institució.

"b) El pla d'actuació.

"c) Les aportacions de l'Administració de la Generalitat, els mecanismes de vinculació d'aquests recursos al compliment dels objectius i el sistema per a avaluar aquest compliment.

"d) Les funcions i la composició d'una comissió de seguiment de l'execució del contracte.

"e) El pla financer.

"f) Qualsevol altre aspecte que determini la normativa.

"2. La vigència del contracte programa entre el departament competent en matèria de cultura i la Institució de les Lletres Catalanes no pot ésser inferior a tres exercicis.

3. El contracte programa entre el departament competent en matèria de cultura i la Institució de les Lletres Catalanes s'ha d'ajustar als objectius i les prioritats que estableix el programa marc de cultura a què fa referència la disposició addicional de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Secció sisena

Modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres

Article 78

Modificació de l'article 79 de la Llei 7/2011

Es modifica l'article 79 de la Llei 7/2011, que resta redactat de la manera següent:

"Article 79

"Funcions

"Corresponen a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural les funcions següents:

"a) Aprovar les bases reguladores i les convocatòries d'ajuts en matèria cultural, a proposta del departament al qual és adscrita o de les entitats competents per raó de la matèria.

b) Tramitar i resoldre els procediments de concessió d'ajuts en matèria cultural.

Article 79

Modificació de l'article 81 de la Llei 7/2011

Es modifica la lletra a de l'apartat 2 de l'article 81 de la Llei 7/2011, que resta redactada de la manera següent:

a) Aprovar les bases reguladores i les convocatòries d'ajuts, i atorgar els ajuts.

Article 80

Modificació de la disposició transitòria quarta de la Llei 7/2011

Es modifica l'apartat 2 de la disposició transitòria quarta de la Llei 7/2011, que resta redactat de la manera següent:

2. L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural s'ha de constituir en el moment en què es dicti el decret que n'aprovi els estatuts. L'Institut Català de les Empreses Culturals manté les funcions d'aprovar les bases i les convocatòries d'ajuts i de gestionar els ajuts durant els primers dos anys des de la constitució de l'Oficina.

Article 81

Modificació de la disposició transitòria cinquena de la Llei 7/2011

Es modifica l'apartat 2 de la disposició transitòria cinquena de la Llei 7/2011, que resta redactat de la manera següent:

2. Els procediments administratius relatius a ajuts que el Departament de Cultura o les entitats adscrites, llevat de l'Institut Català de les Empreses Culturals, estiguin tramitant en el moment de la constitució de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural passen a ésser tramitats per l'Oficina.

Capítol IV

Altres àmbits

Secció primera

Modificació de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió

Article 82

Modificació de l'article 7 de la Llei 6/2007

Es modifica l'apartat 1 de l'article 7 de la Llei 6/2007, que resta redactat de la manera següent:

1. El Govern, a proposta del conseller o consellera del departament al qual és adscrit el Centre d'Estudis d'Opinió, nomena i separa lliurement, entre persones de prestigi reconegut, el director o directora del Centre.

Article 83

Modificació de l'article 14 de la Llei 6/2007

Es modifica l'apartat 2 de l'article 14 de la Llei 6/2007, que resta redactat de la manera següent:

2. El conseller o consellera del departament al qual és adscrit el Centre d'Estudis d'Opinió pot acordar de sotmetre el Centre als sistemes d'informació corporatius en matèria de personal i d'economia i finances.

Article 84

Modificació de l'article 18 de la Llei 6/2007

Es modifica l'apartat 1 de l'article 18 de la Llei 6/2007, que resta redactat de la manera següent:

1. El director o directora del Centre d'Estudis d'Opinió, en un termini de vint dies hàbils des de la data d'acabament del treball de camp, ha de lliurar al conseller o consellera del departament al qual és adscrit el Centre els estudis d'opinió inclosos en el pla de treball anual del Centre als quals fa referència l'article 17. El conseller o consellera, dins les vint-i-quatre hores següents, els ha de trametre simultàniament al president o presidenta de la Generalitat i al president o presidenta del Parlament, el qual els ha de trametre als grups parlamentaris.

Article 85

Modificació de l'article 19 de la Llei 6/2007

Es modifica l'article 19 de la Llei 6/2007, que resta redactat de la manera següent:

"1. Els departaments de la Generalitat i els organismes i les entitats que en depenen o hi estan vinculats a què fa referència l'article 3.c, d'acord amb les funcions que els són pròpies, poden elaborar directament o indirectament estudis d'opinió que tinguin com a objecte únic analitzar les actituds i les opinions de la societat de Catalunya, avaluar les polítiques o fer el seguiment dels serveis, o qualsevol altre objecte que sigui rellevant per a l'acció de govern de cada departament, organisme i entitat, sens perjudici de l'exclusivitat del Centre d'Estudis d'Opinió pel que fa a tots els estudis de caràcter polític.

"2. Cada departament, d'acord amb les funcions que li són pròpies, pot elaborar un pla de treball anual amb relació als estudis a què fa referència l'apartat 1, que inclogui les propostes dels organismes i les entitats que en depenen o hi estan vinculats a què fa referència l'article 3.c. El dit pla ha de contenir la identificació dels estudis, la forma d'adjudicació i el nivell de difusió. Se n'ha de donar compte al Consell Rector.

"3. El Centre d'Estudis d'Opinió homologa les empreses que poden fer els estudis d'opinió d'interès de la Generalitat, d'acord amb la normativa aplicable en matèria de contractació pública. L'expedient d'homologació ha de contenir un informe tècnic positiu del Consell Rector. Aquesta homologació és vinculant per als departaments i per als organismes i les entitats que en depenen o hi estan vinculats a què fa referència l'article 3.c i que tenen la condició de poders adjudicadors, per un termini màxim de tres anys. Les altres entitats de dret públic vinculades a l'Administració de la Generalitat o dependents d'aquesta, les institucions i empreses públiques de la Generalitat, les entitats locals, les universitats públiques i les altres administracions i entitats públiques situades a Catalunya es poden adherir voluntàriament a l'homologació.

"4. Els departaments i els organismes i les entitats que depenen de la Generalitat o hi estan vinculats a què fa referència l'article 3.c que elaboren o promouen els estudis a què fa referència l'apartat 1 han de presentar al Centre d'Estudis d'Opinió, abans de fer-los, unes propostes que continguin la identificació dels estudis, la forma d'adjudicació i el grau de difusió. El Centre ha de donar el vistiplau a les propostes, si escau, en el termini que es fixi per reglament, d'acord amb els continguts tècnics corresponents, les ha de supervisar i ha de prestar assistència tècnica per a elaborar els estudis d'opinió.

5. El departament, organisme o entitat promotor de l'estudi d'opinió, dins els tres mesos següents a la data de finalització del treball de camp, n'ha de trametre una còpia íntegra, que inclourà la documentació que es determini per reglament, al Centre d'Estudis d'Opinió perquè aquest la incorpori al Registre d'Estudis d'Opinió.

Article 86

Modificació de l'article 20 de la Llei 6/2007

Es modifica l'apartat 3 de l'article 20 de la Llei 6/2007, que resta redactat de la manera següent:

"3. Els empleats públics i els agents encarregats de recollir informació per a estudis d'opinió han de llegir la declaració següent, de viva veu, a les persones a qui demanen informació:

'Les informacions que us demanem són per a l'elaboració d'un estudi d'opinió oficial.

'L'administració o el personal de l'administració que utilitzin aquesta informació estan obligats per llei a garantir-vos l'anonimat i el secret estadístic i a complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

'Teniu dret a no respondre totes les preguntes.'

Article 87

Modificació de l'article 22.2 de la Llei 6/2007

Es modifica l'apartat 2 de l'article 22 de la Llei 6/2007, que resta redactat de la manera següent:

2. Són objecte d'inscripció en el Registre d'Estudis d'Opinió les dades procedents dels estudis elaborats o promoguts pel Centre d'Estudis d'Opinió o pels departaments i els organismes i entitats que depenen de la Generalitat o hi estan vinculats a què fa referència l'article 3.c, després de l'elaboració tècnica dels dits estudis.

Article 88

Modificació de l'article 22.4 de la Llei 6/2007

Es modifica l'apartat 4 de l'article 22 de la Llei 6/2007, que resta redactat de la manera següent:

4. Poden accedir al Registre d'Estudis d'Opinió totes les persones físiques o jurídiques que ho sol·licitin, sempre que compleixin els requisits i segueixin els procediments establerts per reglament. El director o directora del Centre d'Estudis d'Opinió ha de fixar el termini per a accedir a les dades que conté el Registre, i n'ha de donar compte al Consell Rector. Aquest termini, per als estudis a què fa referència l'article 2.a, en cap cas no pot ésser superior a un mes a comptar de l'acabament del treball de camp. Per als estudis a què fa referència l'article 2.b promoguts pel Centre, el termini no pot ésser superior a tres mesos a comptar de l'acabament del treball de camp; per als promoguts pels departaments i pels organismes i entitats que depenen de la Generalitat o hi estan vinculats a què fa referència l'article 3.c, no pot ésser superior a deu mesos a comptar de l'acabament del treball de camp, tenint en compte que s'han de fer arribar al Centre en el termini que fixa l'article 19.5.

Secció segona

Modificació de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Article 89

Addició d'una disposició addicional, la quarta, a la Llei 2/2007

S'afegeix una disposició addicional, la quarta, a la Llei 2/2007, amb el text següent:

"Quarta. Enllaç al Registre de planejament urbanístic de Catalunya

La publicació dels acords d'aprovació definitiva dels instruments de planejament urbanístic que, d'acord amb la legislació aplicable, s'hagi d'efectuar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , a efectes de llur executivitat, ha d'incloure, com a annex a l'edicte corresponent, el text de les normes urbanístiques i ha de proporcionar un enllaç al Registre de planejament urbanístic de Catalunya que permeti la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen el pla, amb plena garantia de llur autenticitat i integritat.

Article 90

Addició d'una disposició addicional, la cinquena, a la Llei 2/2007

S'afegeix una disposició addicional, la cinquena, a la Llei 2/2007, amb el text següent:

"Cinquena. Difusió del dret vigent a Catalunya

"1. Per mitjà de la base de dades del DOGC, s'alimenta un portal web anomenat Portal Jurídic de Catalunya, per mitjà del qual es fa la difusió del dret vigent a Catalunya.

2. El portal web incorpora totes les normes publicades en el DOGC amb rang de llei i amb rang reglamentari, tant en la versió oficial publicada en el DOGC com en la versió consolidada.

Secció tercera

Modificació de la Llei 10/1989, del 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de Montserrat

Article 91

Modificació de l'article 13 de la Llei 10/1989

Es modifica la lletra a de l'article 13 de la Llei 10/1989, que resta redactada de la manera següent:

a) Els consellers dels departaments competents en les matèries de turisme, cultura, territori, seguretat i medi natural.

Article 92

Modificació de l'article 15 de la Llei 10/1989

Es modifica la lletra b de l'article 15 de la Llei 10/1989, que resta redactada de la manera següent:

b) Cinc persones en representació de la Generalitat designades, respectivament, pels consellers dels departaments competents en les matèries de turisme, cultura, territori, seguretat i medi natural.

Secció quarta

Modificació de la Llei 13/2007, del 31 d'octubre, del Memorial Democràtic

Article 93

Modificació de l'article 6 de la Llei 13/2007

Es modifica l'apartat 2 de l'article 6 de la Llei 13/2007, que resta redactat de la manera següent:

"2. La Junta de Govern és integrada pel conseller o consellera del departament al qual és adscrit el Memorial Democràtic, que n'ocupa la presidència, i pels onze membres següents:

"a) Tres membres designats pel Govern, a proposta del departament competent en matèria de memòria democràtica.

"b) Un membre proposat per cadascun dels grups parlamentaris, designat pel Parlament, entre professionals de prestigi reconegut en la matèria pròpia d'aquesta llei.

"c) El director o directora del Museu d'Història de Catalunya.

"d) El director o directora de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

"e) El director o directora del Memorial Democràtic.

"f) El president o presidenta de l'Institut Català de les Dones.

"Assisteixen a les reunions de la Junta de Govern, amb veu però sense vot, un representant o una representant del Consell Assessor i un representant o una representant del Consell de Participació.

En la composició de la Junta de Govern s'ha de procurar garantir la presència equilibrada de dones i homes.

Article 94

Modificació de l'article 12 de la Llei 13/2007

Es modifica l'apartat 4 de l'article 12 de la Llei 13/2007, que resta redactat de la manera següent:

4. El Consell de Participació és integrat per un nombre d'entre quaranta i cinquanta membres. Els estatuts del Memorial Democràtic han d'establir les funcions del Consell de Participació i els criteris de selecció dels seus membres d'acord amb els principis de major representació, equilibri territorial i respecte a la diversitat i a la igualtat de gèneres.

Secció cinquena

Modificació de la Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau

Article 95

Modificació de l'article 6 de la Llei 14/2007

Es modifica l'article 6 de la Llei 14/2007, que resta redactat de la manera següent:

"Article 6

"La Junta de Govern

"La Junta de Govern és el màxim òrgan de govern, de direcció i d'administració de l'Institut Català Internacional per la Pau. És constituïda per deu membres, que són els següents:

"a) Set membres elegits pel Parlament.

b) Tres membres designats pel Govern.

Article 96

Modificació de l'article 7 de la Llei 14/2007

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 7 de la Llei 14/2007, que resten redactats de la manera següent:

"1. Els membres de la Junta de Govern que han d'ésser elegits pel Ple del Parlament han de tenir el suport, com a mínim, de tres grups parlamentaris, per una majoria de dos terços. Els membres són proposats pel Consell Català de Foment de la Pau d'entre persones de prestigi àmpliament reconegut, expertes en aspectes relacionats amb la pau o vinculades a la societat civil organitzada en aquest àmbit, amb experiència professional en la recerca, el dret internacional públic, les relacions internacionals, la resolució no violenta de conflictes, el foment de la pau i el respecte a la democràcia i els drets humans, amb garanties plenes d'independència, i seleccionats amb criteris d'equitat de gènere i de diversitat territorial.

2. El Consell Català de Foment de la Pau ha de proposar entre deu i quinze persones per a l'elecció dels membres de la Junta de Govern, entre les quals el Ple del Parlament ha d'elegir els set membres de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau.

Article 97

Modificació de l'article 8 de la Llei 14/2007

Es modifiquen els apartats 4 i 5 de l'article 8 de la Llei 14/2007, que resten redactats de la manera següent:

"4. Assisteixen a les sessions de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau, amb veu però sense vot, el director o directora de l'Institut i un representant o una representant de l'assemblea del personal de l'Institut. Fa les funcions de secretari o secretària la persona designada pel director o directora d'entre el personal de l'Institut o al servei del departament de la Generalitat competent en matèria de foment de la pau.

5. La Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau es regeix per les normes de funcionament dels òrgans col·legiats, establertes per la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en tot allò que no regulin expressament aquesta llei o el reglament orgànic.

Article 98

Modificació de l'article 11 de la Llei 14/2007

Es modifica l'apartat 1 de l'article 11 de la Llei 14/2007, que resta redactat de la manera següent:

"1. El Consell Assessor Internacional de l'Institut Català Internacional per la Pau és constituït per deu membres, dels quals almenys la meitat no han de tenir la condició de ciutadà o ciutadana de Catalunya. Són designats per la Junta de Govern, havent consultat el Consell Català de Foment de la Pau, amb els criteris següents:

"a) Cinc membres elegits entre professionals i personal acadèmic amb experiència internacional en l'àmbit de la recerca, l'acció per la pau i la resolució no violenta dels conflictes.

b) Cinc membres elegits entre persones de prestigi i de reconeixement social com a promotores de la pau, el desarmament i la resolució no violenta dels conflictes.

Article 99

Addició d'una disposició transitòria a la Llei 14/2007

S'afegeix una disposició transitòria, la segona, a la Llei 14/2007, amb el text següent:

"Disposició transitòria segona. Règim aplicable a la primera renovació parcial de la Junta de Govern i del Consell Assessor Internacional de l'Institut Català Internacional per la Pau

En la primera renovació parcial dels membres de la Junta de Govern i del Consell Assessor Internacional de l'Institut Català Internacional per la Pau, elegits pel Ple del Parlament, s'ha de tenir en compte la modificació del nombre de membres, respectant-ne la nova composició i mantenint la proporcionalitat pel que fa a llurs procedències.

Secció sisena

Modificació de la Llei 5/1986, del 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat

Article 100

Modificació de l'article 3 de la Llei 5/1986

Es modifica l'article 3 de la Llei 5/1986, que resta redactat de la manera següent:

"Article 3

"Consell d'Administració

"1. Els òrgans rectors de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat són el Consell d'Administració i el conseller delegat o consellera delegada.

"2. El Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat exerceix les funcions directives i és format pel president o presidenta, que és el secretari o secretària general del departament competent en matèria de joc, pel conseller delegat o consellera delegada, que exerceix les funcions executives i que és la persona titular de l'òrgan que té atribuïdes les competències en matèria de joc, per cinc vocals com a màxim designats pel Govern i pel secretari o secretària, designat pel mateix Consell d'Administració. En tot cas, hi han d'ésser representats els departaments d'Economia i Coneixement i de Benestar Social i Família.

"3. Les funcions del Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, del seu president o presidenta i del conseller delegat o consellera delegada i llur règim jurídic es determinen per decret.

4. Sota les directrius del conseller delegat o consellera delegada, hi actua el director o directora de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, a qui corresponen les funcions de gestió ordinària de l'Entitat que es determinin per reglament. El director o directora no té la condició d'alt càrrec, és nomenat pel conseller o consellera del departament competent en matèria de joc a proposta del Consell d'Administració i assisteix a les sessions d'aquest amb veu però sense vot.

Secció setena

Modificació de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Cata-lunya

Article 101

Modificació de l'article 2 de la Llei 7/2007

Es modifica l'apartat 1 de l'article 2 de la Llei 7/2007, que resta redactat de la manera següent:

"1. Corresponen a l'Agència Tributària de Catalunya les funcions següents:

"a) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs propis de la Generalitat i els tributs estatals cedits totalment a la Generalitat, d'acord amb el que disposa l'article 204 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

"b) Gestionar la recaptació per la via executiva dels ingressos de dret públic no tributaris de l'Administració de la Generalitat i dels ens que conformen el sector públic de la Generalitat.

"c) Formar part del consorci o ens equivalent a què fa referència l'article 204.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

"d) Portar a terme la relació amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i els òrgans amb funcions equivalents d'altres administracions públiques, respecte a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs estatals cedits totalment o parcialment a la Generalitat, incloent-hi l'obtenció de dades i informació.

"e) Elaborar estudis en els àmbits d'actuació de l'Agència i, en concret, respecte a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació tant dels tributs propis com dels cedits totalment o parcialment. Aquesta funció s'entén sens perjudici de la que correspon a altres òrgans de la Generalitat en l'àmbit de les competències respectives.

f) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per llei o per conveni administratiu.

Secció vuitena

Modificació de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d'universitats de Catalunya

Article 102

Addició d'una disposició addicional a la Llei 1/2003

S'afegeix una disposició addicional, la tretzena, a la Llei 1/2003, amb el text següent:

"Tretzena. Desplegament de l'espai europeu d'educació superior

Per a millorar el desplegament de l'espai europeu d'educació superior, cada universitat ha d'establir la manera com el personal acadèmic i els investigadors en formació poden participar en les activitats acadèmiques dirigides, d'acord amb la normativa vigent.

Secció novena

Modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació

Article 103

Modificació de la disposició transitòria vuitena de la Llei 12/2009

Es modifica la disposició transitòria vuitena de la Llei 12/2009, que resta redactada de la manera següent:

"Vuitena

"Aprovació dels estatuts de l'Institut Superior de les Arts

El Govern ha d'aprovar, abans del finiment del termini de desplegament d'aquesta llei, els estatuts de l'Institut Superior de les Arts i ha de publicar la relació circumstanciada dels centres superiors que s'hi adscriuen inicialment, amb les característiques, si escau, de cada adscripció.

Secció desena

Modificació de la Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de la policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra

Article 104

Modificació de l'article 22 de la Llei 10/1994

 1. Es modifica l'apartat 5 de l'article 22 de la Llei 10/1994, que resta redactat de la manera següent:

  5. Els aspirants que superin les proves selectives són nomenats aspirants alumnes a l'efecte de la realització del curs selectiu i, un cop superat el curs, són nomenats aspirants en pràctiques durant el període de pràctiques que fixi la convocatòria. Durant les fases del curs selectiu i del període de pràctiques, els aspirants tenen la consideració de funcionaris en pràctiques i tenen dret a la cotització corresponent a la Seguretat Social a efectes de drets passius i d'assistència sanitària. També com a aspirants alumnes i com a aspirants en pràctiques, tenen dret a les retribucions que per a cada cas s'estableixin. El nomenament com a funcionari o funcionària de carrera únicament es pot efectuar un cop superat el període de pràctiques, d'acord amb el que estableix la convocatòria corresponent.

 2. Es modifica l'apartat 7 de l'article 22 de la Llei 10/1994, que resta redactat de la manera següent:

  7. No obstant el que disposa l'apartat 6, i sempre que s'hagi superat el curs selectiu, en el cas que l'exclusió mèdica de l'aspirant en pràctiques sigui conseqüència de lesions sofertes en l'exercici de les seves funcions com a funcionari o funcionària en pràctiques durant el període de pràctiques, l'òrgan responsable en pot proposar el nomenament com a funcionari o funcionària de carrera a l'òrgan competent. En aquest cas, s'ha d'assignar al dit funcionari o funcionària un lloc de treball adequat a les seves capacitats.

Article 105

Addició d'un article a la Llei 10/1994

S'afegeix un article, el 48 bis, a la Llei 10/1994, amb el text següent:

"Article 48 bis

"1. Procedeix declarar en situació d'excedència voluntària els funcionaris que participin com a candidats en eleccions a òrgans representatius públics. La permanència en servei actiu o en segona activitat és causa d'inelegibilitat. Si són elegits per al càrrec, passen a la situació administrativa que legalment els correspongui. En cas contrari, han de sol·licitar el reingrés al servei actiu o a la segona activitat en el termini de quinze dies. Si no ho fan així, passen a la situació d'excedència voluntària per interès particular, sempre que compleixin els requisits exigits.

2. Els funcionaris en la situació d'excedència voluntària a què fa referència l'incís primer de l'apartat 1 no meriten cap retribució mentre estan en aquesta situació. No obstant això, tenen dret a la reserva del lloc de treball, i el temps de permanència és computable a efectes de triennis, consolidació de grau personal i drets passius en els termes que estableixi la normativa corresponent.

Secció onzena

Modificació de la Llei 10/2007, del 30 de juliol, de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Article 106

Modificació de l'article 3 de la Llei 10/2007

Es modifica l'apartat 6 de l'article 3 de la Llei 10/2007, que resta redactat de la manera següent:

6. Correspon a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya homologar els programes formatius dels centres de formació del personal de seguretat privada, d'acord amb la legislació. Així mateix, l'Institut pot acomplir activitats de formació prèvia i de formació permanent del personal de la seguretat privada. Sens perjudici d'aquestes competències, correspon a la direcció general competent en matèria de seguretat privada autoritzar els centres de formació del personal de la seguretat privada i avaluar-ne l'activitat.

Article 107

Derogació d'una lletra de l'article 9.1 de la Llei 10/2007

Es deroga la lletra i de l'apartat 1 de l'article 9 de la Llei 10/2007.

Article 108

Modificació de l'article 13 de la Llei 10/2007

Es modifica l'article 13 de la Llei 10/2007, que resta redactat de la manera següent:

"1. El Consell Pedagògic i Científic és un òrgan col·legiat assessor de naturalesa consultiva de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb funcions de formulació de propostes relatives a l'elaboració i l'aplicació dels programes de les activitats docents i de recerca que es duguin a terme.

"2. El Consell Pedagògic i Científic de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és integrat pels membres següents:

"a) El president o presidenta, que és el director o directora de l'Institut.

"b) Disset vocals designats pel president o presidenta de l'Institut, amb experiència acadèmica o professional en l'àmbit de la seguretat, d'acord amb la distribució següent:

"Primer. Sis vocals de l'àmbit de la seguretat i la policia, en representació de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i de les policies locals, dels quals tres de designats a proposta del director o directora de l'Institut, dos de designats a proposta de les associacions representatives dels municipis i un de designat a proposta de l'alcalde o alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona.

"Segon. Sis vocals de l'àmbit de la prevenció i extinció d'incendis, salvaments i protecció civil, dels quals tres de designats a proposta del director o directora de l'Institut, dos de designats a proposta de les associacions representatives dels municipis i un de designat a proposta de l'alcalde o alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona.

"Tercer. Cinc vocals d'altres àmbits d'actuació a proposta del director o directora de l'Institut.

"3. El Consell Pedagògic i Científic pot constituir comissions per a estudiar assumptes la complexitat dels quals ho requereixi. Poden participar en les comissions persones que no siguin membres del Consell.

4. L'òrgan administratiu responsable de la designació dels membres ha de procurar garantir la presència equilibrada de dones i homes en la composició del Consell Pedagògic i Científic.

Article 109

Modificació de l'article 19 de la Llei 10/2007

Es modifica l'article 19 de la Llei 10/2007, que resta redactat de la manera següent:

"Article 19

"Contractació

"1. El règim jurídic de contractació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, inclosa, en tot cas, la contractació de persones físiques formadores per a la prestació d'activitats docents, és el que estableix la legislació sobre contractes de les administracions públiques.

"2. El director o directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya actua com a òrgan de contractació dins dels límits que estableix la legislació sobre contractes de les administracions públiques.

3. La contractació de persones físiques formadores per a la prestació d'activitats docents s'ha de fer, en tot cas, per mitjà de designació administrativa, que ha d'incorporar les especificacions i limitacions que estableix la legislació sobre contractes de les administracions públiques.

Secció dotzena

Canvi de denominació de l'Institut Català de l'Adopció

Article 110

Canvi de denominació de l'Institut Català de l'Adopció

L'organisme autònom Institut Català de l'Adopció passa a denominar-se Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció.

Secció tretzena

Modificació de la Llei 13/1997, del 19 de novembre, de creació de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Article 111

Modificació de l'article 3 de la Llei 13/1997

Es modifica l'article 3 de la Llei 13/1997, que resta redactat de la manera següent:

"Article 3

"Funcions de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

"Corresponen a l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció les funcions següents:

"a) Fomentar el dret dels infants i adolescents a tenir una família i, per tant, promoure les mesures d'acolliment familiar en família aliena i l'acolliment preadoptiu, amb la finalitat d'atendre adequadament l'infant o adolescent en situació de desemparament, procurar el seu desenvolupament integral i, sempre que sigui possible, afavorir el seu retorn al nucli familiar d'origen.

"b) Gestionar, per mitjà dels equips tècnics competents, els processos de formació i valoració psicosocial de les persones o famílies que s'ofereixen per a l'acolliment, per a l'adopció a Catalunya o per a l'adopció internacional d'un infant o d'un adolescent, i tramitar-ne els expedients.

"c) Vetllar perquè els ciutadans tinguin la informació adequada sobre el procés d'acolliment familiar, tenint en compte les diferents classes d'aquesta, sobre el procés d'adopció a Catalunya i sobre el procés d'adopció internacional. Per a exercir aquesta funció, es pot comptar amb la col·laboració dels pares i mares adoptius i amb la dels acollidors en les qüestions que els concerneixen.

"d) Fer el seguiment, directament o per mitjà de les entitats o institucions acreditades, dels menors que estiguin sota mesures d'acolliment familiar en família aliena o bé en acolliment preadoptiu fins a la constitució de l'adopció.

"e) Fer el seguiment, directament o per mitjà de les entitats o institucions acreditades, de les persones o famílies acollidores i donar suport tècnic a les famílies adoptives.

"f) Tramitar els processos d'adopció internacional, supervisar aquesta tramitació quan estigui delegada a les entitats acreditades i fer-ne el seguiment posterior d'acord amb la legislació de Catalunya i del país d'origen del menor.

"g) Tramitar els processos d'adopció d'infants o adolescents desemparats a Catalunya.

"h) Tramitar i formalitzar els contractes i els convenis de col·laboració amb altres administracions, institucions i entitats, en el marc del seu àmbit d'actuació.

"i) Fer el seguiment i la supervisió de les entitats col·laboradores en adopció internacional i les institucions col·laboradores d'integració familiar.

j) Les altres que li atribueixen les lleis.

Article 112

Modificació de l'article 9 de la Llei 13/1997

Es modifica l'article 9 de la Llei 13/1997, que resta redactat de la manera següent:

"Article 9

"La Direcció

"1. La persona que ocupa la Direcció de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, què té nivell orgànic assimilat a direcció general, és nomenada i separada pel Govern, a proposta del conseller o consellera competent en matèria d'acolliment i adopció.

"2. Corresponen a la Direcció de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció les funcions següents:

"a) Executar els acords del Consell Rector.

"b) Presentar la proposta de programa d'activitats de l'Institut al Consell Rector.

"c) Elaborar o transmetre al Consell Rector la proposta de les taxes o els preus públics.

"d) Presentar al Consell Rector l'avantprojecte de pressupost i la memòria anual.

"e) Ordenar les despeses i els pagaments dins els límits establerts.

"f) Dirigir, organitzar i gestionar l'activitat de l'Institut.

"g) Proposar la contractació de personal per a atendre les necessitats de l'Institut.

"h) Mantenir relacions amb organismes anàlegs o amb responsabilitat en el mateix àmbit.

"i) Resoldre les sol·licituds de declaració d'idoneïtat de les persones o famílies que s'ofereixen a acollir o a adoptar un infant o adolescent.

"j) Proposar a l'òrgan judicial la constitució de les adopcions dels infants o adolescents desemparats, si escau.

"k) Resoldre la constitució dels acolliments familiars en família aliena i la constitució de l'acolliment preadoptiu.

"l) Dirigir les publicacions de l'Institut.

m) Les que li encomanin la Presidència i el Consell Rector.

Secció catorzena

Modificació de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

Article 113

Modificació de la disposició transitòria de la Llei 10/2010

Es modifica l'apartat 1 de la disposició transitòria de la Llei 10/2010, que resta redactat de la manera següent:

1. El Govern, en el termini de tres anys a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, ha d'aprovar els estatuts de l'Agència de Migracions de Catalunya.

Secció quinzena

Modificació de la Llei 9/1991, del 3 de maig, de l'Institut Català de l'Energia

Article 114

Modificació de l'article 6.2 de la Llei 9/1991

Es modifiquen les lletres a, b i c de l'apartat 2 de l'article 6 de la Llei 9/1991, que resten redactades de la manera següent:

"a) El president o presidenta, que és el conseller o consellera competent en matèria d'energia.

"b) El vicepresident o vicepresidenta, que és el director o directora general competent en matèria d'energia, el qual auxilia el president o presidenta i coordina i controla l'exercici de les funcions delegades pel Consell. El vicepresident o vicepresidenta presideix les reunions del Consell en cas d'absència o d'impossibilitat del president o presidenta.

c) Sis vocals en representació de l'Administració de la Generalitat. D'aquests vocals, dos han de pertànyer al departament competent en matèria d'energia; dos, al departament competent en matèria d'indústria; un, al departament competent en matèria de transport i mobilitat, i un, al departament competent en matèria de medi ambient.

Article 115

Modificació de l'article 6.3 de la Llei 9/1991

Es modifica l'apartat 3 de l'article 6 de la Llei 9/1991, que resta redactat de la manera següent:

3. Els vocals del Consell d'Administració són nomenats i separats pel Govern, a proposta del conseller o consellera competent en matèria d'energia. Les persones designades han d'ésser professionals de reconegut prestigi en l'àmbit de l'energia.

Article 116

Modificació de l'article 8.2 de la Llei 9/1991

Es modifiquen les lletres a i b de l'apartat 2 de l'article 8 de la Llei 9/1991, que resten redactades de la manera següent:

"a) El president o presidenta, que és el conseller o consellera competent en matèria d'energia o la persona que aquest designi.

b) El vicepresident o vicepresidenta, que és el director o directora general competent en matèria d'energia, el qual auxilia el president o presidenta. El vicepresident o vicepresidenta presideix les reunions del Consell en cas d'absència o d'impossibilitat del president o presidenta.

Article 117

Modificació de l'article 8.3 de la Llei 9/1991

Es modifica l'apartat 3 de l'article 8 de la Llei 9/1991, que resta redactat de la manera següent:

3. Els vocals del Consell Assessor són nomenats i separats pel conseller o consellera competent en matèria d'energia, una vegada escoltats les entitats, els organismes o les administracions a què pertanyin. El càrrec de membre del Consell Assessor no és remunerat.

Secció setzena

Modificació de la Llei 1/2007, del 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals

Article 118

Addició de dues lletres a l'article 8.2 de la Llei 1/2007

S'afegeixen dues lletres, la e i la f, a l'apartat 2 de l'article 8 de la Llei 1/2007, amb el text següent:

"e) Una comissió de responsabilitat social.

f) Una comissió de l'Observatori del Treball.

Article 119

Modificació de l'article 8.5 de la Llei 1/2007

Es modifica l'apartat 5 de l'article 8 de la Llei 1/2007, que resta redactat de la manera següent:

5. S'han de determinar, mitjançant l'aprovació del reglament corresponent, les línies bàsiques pel que fa a la composició, l'estructura i el funcionament intern de totes les comissions i els grups de treball del Consell de Relacions Laborals. Les comissions i els grups de treball poden ésser integrats per membres del Consell o per persones designades per l'Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives presents al Consell, amb la mateixa proporció i representativitat que la composició del Ple.

Secció dissetena

Modificació de la Llei 23/2009, del 23 de desembre, del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció

Article 120

Modificació de l'article 1 de la Llei 23/2009

Es modifica l'apartat 2 de l'article 1 de la Llei 23/2009, que resta redactat de la manera següent:

2. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció s'adscriu al departament competent en matèria d'execució penal.

Article 121

Modificació de l'article 5 de la Llei 23/2009

Es modifica la lletra b de l'apartat 2 de l'article 5 de la Llei 23/2009, que resta redactada de la manera següent:

b) El vicepresident o vicepresidenta, que és el titular o la titular de la unitat directiva competent en matèria de serveis penitenciaris. El vicepresident o vicepresidenta substitueix el president o presidenta en cas de vacant, absència o malaltia.

Article 122

Modificació de l'article 6 de la Llei 23/2009

 1. Es modifica la lletra f de l'apartat 1 de l'article 6 de la Llei 23/2009, que resta redactada de la manera següent:

  f) Proposar les directrius per a fixar de manera individualitzada les tarifes de referència per a les activitats del Centre que hi estiguin subjectes, d'acord amb l'article 18.2.b.

 2. Es modifiquen les lletres h i i de l'apartat 1 de l'article 6 de la Llei 23/2009, que resten redactades de la manera següent:

  "h) Crear òrgans consultius o taules sectorials en matèria d'inserció sociolaboral de les persones sotmeses a mesures judicials amb participació de les entitats i empreses afectades.

  i) Tractar, per encàrrec dels òrgans competents en matèria d'execució penal, altres assumptes relacionats amb les activitats del Centre.

Article 123

Modificació de l'article 7 de la Llei 23/2009

Es modifica la lletra a de l'apartat 2 de l'article 7 de la Llei 23/2009, que resta redactada de la manera següent:

a) El president o presidenta, que és el titular o la titular de la unitat directiva competent en matèria de serveis penitenciaris.

Article 124

Modificació de l'article 8 de la Llei 23/2009

Es modifica la lletra a de l'apartat 1 de l'article 8 de la Llei 23/2009, que resta redactada de la manera següent:

a) Supervisar el funcionament general del Centre i acordar les actuacions que corresponguin.

Article 125

Modificació de l'article 9 de la Llei 23/2009

Es modifica la lletra d de l'apartat 2 de l'article 9 de la Llei 23/2009, que resta redactada de la manera següent:

"d) Acordar i formalitzar els contractes propis de l'activitat del Centre, dins dels límits que fixin els seus estatuts".

Article 126

Modificació de l'article 10.1 de la Llei 23/2009

Es modifica l'apartat 1 de l'article 10 de la Llei 23/2009, que resta redactat de la manera següent:

1. El Consell Assessor del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció és un òrgan de participació i assessorament del Centre i d'informació i concertació amb les administracions públiques, les organitzacions empresarials i sindicals i altres entitats interessades en matèria d'inserció de les persones sotmeses a mesures judicials.

Article 127

Derogació d'un apartat de l'article 10 de la Llei 23/2009

Es deroga l'apartat 5 de l'article 10 de la Llei 23/2009, i els apartats 6, 7 i 8 passen a ésser els apartats 5, 6 i 7.

Article 128

Modificació dels apartats 5 i 6 de l'article 10 de la Llei 23/2009

Es modifiquen els apartats 5 i 6 de l'article 10 de la Llei 23/2009 que resulten de l'aplicació de l'article 127 d'aquesta llei, els quals resten redactats de la manera següent:

"5. Els estatuts del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció han de regular el règim de reunions i el desenvolupament de les funcions del Consell Assessor.

"6. Corresponen al Consell Assessor del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció les funcions següents:

"a) Impulsar la col·laboració amb les organitzacions empresarials i sindicals per a assolir els objectius d'inserció i rehabilitació socials.

b) Formular al Consell d'Administració recomanacions i propostes relatives a l'acompliment dels objectius del Centre.

Article 129

Modificació de l'article 11 de la Llei 23/2009

Es modifiquen la rúbrica i l'apartat 1 de l'article 11 de la Llei 23/2009, que resten redactats de la manera següent:

"Article 11

"Col·laboració entre el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció i les empreses i entitats d'inserció

1. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció ha de promoure fórmules de col·laboració que permetin de configurar l'itinerari d'inserció dels interns i de garantir-ne la continuïtat fora de la institució penitenciària, amb la participació de les empreses i entitats d'inserció.

Article 130

Modificació de l'article 14 de la Llei 23/2009

Es modifica l'apartat 1 de l'article 14 de la Llei 23/2009, que resta redactat de la manera següent:

1. Els objectius generals i el règim econòmic de l'activitat del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció es poden determinar per mitjà d'un contracte programa o de convenis específics amb el departament al qual és adscrit o amb altres administracions per raó de la seva condició de mitjà propi.

Article 131

Modificació del paràgraf primer de l'article 18.2 de la Llei 23/2009

Es modifica el paràgraf primer de l'apartat 2 de l'article 18 de la Llei 23/2009, que resta redactat de la manera següent:

2. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, en la seva actuació com a mitjà propi de l'Administració de la Generalitat, dels ens locals i del sector públic vinculat o dependent, s'ajusta a les regles següents:

Article 132

Modificació de l'article 18.2.B de la Llei 23/2009

Es modifica la lletra b de l'apartat 2 de l'article 18 de la Llei 23/2009, que resta redactada de la manera següent:

b) Els preus de prestació dels serveis, subministraments i encàrrecs del Centre són aprovats pel conseller o consellera competent en matèria d'execució penal per mitjà de l'aplicació individualitzada o per grups d'articles de les directrius aprovades pel Govern, amb l'informe previ de la Comissió de Govern Local de Catalunya, sempre que el Centre actuï com a mitjà propi de les administracions locals.

Article 133

Addició d'una disposició addicional a la Llei 23/2009

S'afegeix una disposició addicional a la Llei 23/2009, amb el text següent:

"Disposició addicional

"Garantiment del principi de paritat

En la composició dels òrgans que regula aquesta llei, s'ha de procurar garantir el principi de paritat per mitjà de la presència equilibrada de dones i homes.

Secció divuitena

Canvi de denominació de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut

Article 134

Canvi de denominació de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut

L'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut, creada pel Decret llei 4/2010, del 3 d'agost, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, passa a denominar-se Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Totes les referències a l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut fetes pel dit decret llei i per altres disposicions de caràcter general s'han d'entendre fetes a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

Secció dinovena

Modificació del Decret llei 4/2010, del 3 d'agost, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya

Article 135

Modificació de l'article 3 del Decret llei 4/2010

Es modifica la lletra d de l'article 3 del Decret llei 4/2010, que resta redactada de la manera següent:

d) Mesurar, avaluar i difondre de manera pública i transparent els resultats globals assolits en salut i en l'àmbit de l'assistència sanitària pels diferents agents que integren el sistema de salut, a partir de la gestió del Sistema Integrat d'Informació de Salut a Catalunya, configurat per la informació de naturalesa administrativa i estadística que contenen els registres i sistemes d'informació del departament i dels organismes competents en matèria de salut, els dels centres, serveis i establiments sanitaris i els dels professionals sanitaris, per tal de facilitar una presa de decisions coresponsable al servei de la qualitat de l'atenció sanitària prestada als ciutadans. Amb aquesta finalitat, els dits agents han de comunicar al Sistema les dades pertinents per mitjà de llurs òrgans responsables i d'acord amb la normativa vigent en l'àmbit estadístic i de protecció de dades de caràcter personal. No obstant això, la comunicació de dades provinents d'històries clíniques requereix, llevat que el pacient o la pacient hi hagi donat abans el consentiment, la dissociació prèvia de les dades identificadores de la persona titular d'acord amb la normativa reguladora de l'autonomia del pacient i dels drets i les obligacions en matèria d'informació i documentació clíniques.

Article 136

Addició d'una lletra a l'article 3 del Decret llei 4/2010

S'afegeix una lletra, la i bis, a l'article 3 del Decret llei 4/2010, amb el text següent:

i bis) Dissenyar, aprovar, posar en pràctica i supervisar les accions relatives a la seguretat de la informació del departament competent en matèria de salut i dels ens i organismes adscrits.

Article 137

Modificació de l'article 4.2 del Decret llei 4/2010

Es modifica l'apartat 2 de l'article 4 del Decret llei 4/2010, que resta redactat de la manera següent:

2. El Consell d'Administració és l'òrgan superior de govern de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i té la composició que determinen els seus estatuts.

Article 138

Modificació de l'article 4.4 del Decret llei 4/2010

Es modifica l'apartat 4 de l'article 4 del Decret llei 4/2010, que resta redactat de la manera següent:

4. El Consell de Participació de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya és l'òrgan de participació, consulta, debat i proposta de les administracions competents i dels sectors i les organitzacions amb funcions relacionades amb els objectius del millorament de la qualitat del sistema de salut i del desenvolupament de la competència dels seus professionals. Els estatuts de l'Agència han de determinar la composició del Consell.

Article 139

Modificació de l'article 14 del Decret llei 4/2010

Es modifica l'apartat 2 de l'article 14 del Decret llei 4/2010, que resta redactat de la manera següent:

2. El departament competent en matèria d'esports té adscrita una unitat directiva, amb el rang que determini el Govern, encarregada de la direcció de l'administració esportiva de la Generalitat. Aquesta unitat exerceix les funcions de representació i de direcció superior de les polítiques esportives de la Generalitat.

Article 140

Derogació de sis articles del Decret llei 4/2010

Es deroguen els articles 15, 16, 17, 18, 19 i 20 del Decret llei 4/2010.

Article 141

Modificació de l'apartat 1 de la disposició addicional primera del Decret llei 4/2010

Es modifica l'apartat 1 de la disposició addicional primera del Decret llei 4/2010, que resta redactat de la manera següent:

1. Es dissolen les societats mercantils Viatges de Muntanya, SA, i Remodelacions Urbanes, SA. El Govern ha d'adoptar les mesures necessàries per a dissoldre i liquidar aquestes societats mercantils.

Article 142

Modificació de l'apartat 2 de la disposició addicional primera del Decret llei 4/2010

Es modifica l'apartat 2 de la disposició addicional primera del Decret llei 4/2010, que resta redactat de la manera següent:

2. Un cop es faci efectiva la dissolució de les entitats a què fa referència l'apartat 1, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya passa a exercir les funcions de Viatges de Muntanya, SA, i l'Institut Català del Sòl passa a exercir les funcions de Remodelacions Urbanes, SA, i assumeix tots els drets i obligacions de caràcter econòmic, contractual i laboral contrets per Remodelacions Urbanes, SA.

Article 143

Derogació de tres disposicions del Decret llei 4/2010

Es deroguen les disposicions addicionals cinquena i sisena i la disposició transitòria segona del Decret llei 4/2010.

Article 144

Modificació de la disposició derogatòria del Decret llei 4/2010

Es modifica la disposició derogatòria del Decret llei 4/2010, que resta redactada de la manera següent:

"Es deroguen les disposicions següents:

"a) La Llei 7/1985, del 14 de maig, de l'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives.

"b) Els articles 70, 71 i 72 de la Llei 15/1990, del 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, sens perjudici del que estableix la disposició transitòria primera d'aquest decret llei.

c) La disposició addicional dinovena de la Llei 13/1988, del 31 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1989.

Article 145

Derogació d'una disposició final del Decret llei 4/2010

Es deroga la disposició final tercera del Decret llei 4/2010.

Secció vintena

Modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres

Article 146

Modificació de l'article 72 de la Llei 7/2011

Es modifiquen les lletres a, b i c de l'apartat 3 de l'article 72 de la Llei 7/2011, que resten redactades de la manera següent:

"a) Dinamitzar el patrimoni cultural mitjançant la cooperació entre agents públics i privats per a millorar-ne la promoció, la conservació i la gestió, especialment establint estratègies de suport i col·laboració amb els ens locals.

"b) Fomentar la vinculació del patrimoni cultural amb el desenvolupament territorial i paisatgístic i amb el desenvolupament econòmic, per tal de generar nous recursos destinats a la promoció i conservació d'aquest patrimoni.

c) Fomentar l'ús del patrimoni cultural i dels equipaments, prestant una atenció especial a l'educació i al turisme cultural; millorar-ne la vinculació amb la comunitat i la internacionalització, i fomentar les pràctiques associades a la conservació i divulgació d'aquest patrimoni.

Article 147

Addició de dues lletres a l'article 72.3 de la Llei 7/2011

S'afegeixen dues lletres, la c bis i la c ter, a l'apartat 3 de l'article 72 de la Llei 7/2011, amb el text següent:

"c bis) Dur a terme les actuacions corresponents en matèria de protecció, inventari, catalogació i declaració de béns immobles i mobles, de restauració monumental i d'intervencions arqueològiques, especialment les de caràcter preventiu; i també complir les altres atribucions relatives a inspecció i règim sancionador que estableixen la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i les altres normes aplicables.

c ter) Impulsar les diverses xarxes temàtiques i territorials de museus, desplegant territorialment els museus nacionals com a capçaleres temàtiques i configurant serveis de suport comuns d'abast territorial per mitjà dels serveis d'atenció museística, amb l'objectiu d'afavorir la cooperació i la prestació de serveis i recursos compartits entre els mateixos centres.

Article 148

Modificació de l'article 73 de la Llei 7/2011

Es modifica l'article 73 de la Llei 7/2011, que resta redactat de la manera següent:

"Article 73

"Òrgans de govern

"Són òrgans de govern de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural:

"a) El Consell d'Administració.

b) La direcció.

Article 149

Addició d'un article, el 73 bis, a la Llei 7/2011

S'afegeix un article, el 73 bis, a la Llei 7/2011, amb el text següent:

"Article 73 bis

"Consell d'Administració

"1. El Consell d'Administració és l'òrgan superior col·legiat de govern, direcció i control de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

"2. Són membres del Consell d'Administració de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural:

"a) El president o presidenta.

"b) El vicepresident o vicepresidenta.

"c) Nou vocals.

"d) El secretari o secretària, designat a proposta del president o presidenta.

"3. El president o presidenta del Consell d'Administració de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural és el conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura.

"4. El vicepresident o vicepresidenta del Consell d'Administració de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural és la persona titular de la unitat competent en matèria de patrimoni cultural, llevat que aquesta persona sigui el director o directora de l'Agència. En aquest cas el vicepresident o vicepresidenta és el secretari o secretària general del departament competent en matèria de cultura.

5. El conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura nomena els vocals del Consell d'Administració de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, amb la distribució següent: quatre en representació de diversos departaments de la Generalitat, dos en representació de les organitzacions associatives d'ens locals i tres en representació dels sectors professionals, acadèmics i universitaris relacionats amb el patrimoni cultural.

Article 150

Addició d'un article, el 73 ter, a la Llei 7/2011

S'afegeix un article, el 73 ter, a la Llei 7/2011, amb el text següent:

"Article 73 ter

"Funcions del Consell d'Administració

"1. El Consell d'Administració té les més àmplies facultats amb relació al govern, la direcció i el control de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

"2. Corresponen al Consell d'Administració de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural les funcions següents:

"a) Aprovar l'avantprojecte de programa d'actuació, d'inversions i de finançament, i el pressupost d'explotació i de capital.

"b) Aprovar la proposta de contracte programa entre l'Agència i el departament competent en matèria de cultura, i també la seva actualització.

"c) Aprovar els comptes anuals i la liquidació final dels pressupostos de l'exercici i la memòria d'activitats.

"d) Nomenar els directors dels equipaments gestionats per l'Agència que no tinguin la categoria de museus nacionals i elevar la proposta de nomenament dels directors dels museus nacionals, una vegada aprovada, al conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura, a proposta de la Junta de Museus de Catalunya, presentada per l'òrgan de govern del museu nacional o per l'òrgan de selecció determinat pel concurs públic corresponent.

"e) Supervisar la gestió del director o directora.

"f) Aprovar la plantilla i el règim retributiu del personal.

"g) Autoritzar la constitució d'òrgans, organismes o entitats de caràcter públic o privat, qualsevol que en sigui la naturalesa jurídica, o autoritzar que l'Agència hi participi.

h) Les altres que li atorguin els estatuts.

Article 151

Addició d'un article, el 73 quater, a la Llei 7/2011

S'afegeix un article, el 73 quater, a la Llei 7/2011, amb el text següent:

"Article 73 quater

"Estructura i règim dels equipaments gestionats per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural

"1. Els equipaments gestionats per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural gaudeixen d'un règim de gestió desconcentrada que inclou la gestió tècnica i la gestió econòmica. Les característiques d'aquest règim i la relació dels equipaments amb l'Agència s'han d'establir per reglament.

"2. Els equipaments gestionats per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural disposen d'una direcció determinada per un procés de selecció públic amb criteris de professionalitat, transparència, mèrits i capacitat.

"3. Els equipaments gestionats per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural que, d'acord amb la Llei 17/1990, del 2 de novembre, de museus, tenen la categoria de museus nacionals gaudeixen de singularitat pròpia i disposen, en el si de l'Agència, de la màxima capacitat per a projectar-se autònomament, sens perjudici dels serveis que l'Agència assumeixi d'acord amb el contracte programa.

"4. Els equipaments gestionats per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural que, d'acord amb la Llei 17/1990, tenen la categoria de museus nacionals són regits per un òrgan de govern propi presidit pel director o directora de l'Agència, amb una composició que han de determinar els estatuts d'aquesta i que, en tot cas, ha d'incloure representants dels sectors professionals, acadèmics i universitaris relacionats amb la temàtica del museu i representants dels territoris on el museu mantingui seus o seccions.

5. Els equipaments gestionats per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural que no tenen la categoria de museus nacionals poden disposar d'un consell assessor, d'acord amb el que estableixin els estatuts de l'Agència, que ha d'incloure representants dels sectors professionals, acadèmics i universitaris relacionats amb el centre i representants del territori on aquest és emplaçat.

Article 152

Addició d'un article, el 73 quinquies, a la Llei 7/2011

S'afegeix un article, el 73 quinquies, a la Llei 7/2011, amb el text següent:

"Article 73 quinquies

"Estatuts de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural

Correspon al Govern d'aprovar, per mitjà d'un decret, els estatuts de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, els quals han de determinar el règim de funcionament dels òrgans de govern, l'estructura dels equipaments gestionats i llur règim de gestió.

Article 153

Modificació de l'article 76 de la Llei 7/2011

Es modifica l'article 76 de la Llei 7/2011, que resta redactat de la manera següent:

"Article 76

"Règim de personal

"1. El personal de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural es regeix pel dret laboral, sens perjudici de l'adscripció de personal funcionari per a l'exercici de potestats administratives i de les funcions pròpies dels cossos tècnics, d'acord amb el que estableix l'apartat 3 de la disposició addicional setzena.

2. Els llocs de treball de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, inclosos els directius, s'han de cobrir per mitjà de processos de selecció públics, amb criteris de professionalitat, transparència, mèrits i capacitat, sens perjudici del que estableix l'apartat 1.

Títol III

Consell Català de l'Empresa i Agència de Suport a l'Empresa Catalana

Capítol I

Consell Català de l'Empresa

Article 154

Consell Català de l'Empresa

 1. Es crea el Consell Català de l'Empresa com a òrgan d'assessorament i de participació institucional, d'acord amb el que estableix l'article 45 de l'Estatut d'autonomia. En formen part les organitzacions sindicals i empresarials més representatives. També hi participen representants de les institucions, les corporacions de dret públic i les associacions l'activitat de les quals té relació directa amb la innovació, la internacionalització, l'emprenedoria i el desenvolupament empresarial.

 2. El Consell Català de l'Empresa té l'objectiu d'accelerar el procés de transformació empresarial per mitjà d'una política activa, previsora i eficaç que afavoreixi l'adaptació de les empreses dels diversos sectors d'activitat als canvis estructurals i la inversió productiva. El Consell ha de vetllar especialment per les empreses industrials i per mantenir l'esperit industrial de Catalunya i ha de fer presents els interessos dels sectors econòmics i socials implicats a l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana, en els termes que estableixin els estatuts de l'Agència.

 3. S'han d'establir per reglament la composició i les funcions del Consell Català de l'Empresa i la participació dels diferents agents socials, d'acord amb el que estableix l'article 45 de l'Estatut d'autonomia. També s'hi han de determinar les comissions que el Consell consideri pertinent de constituir per a funcionar correctament.

Capítol II

Agència de Suport a l'Empresa Catalana

Article 155

Objecte

L'Agència de Suport a l'Empresa Catalana té per objecte executar les polítiques de la Generalitat en els àmbits de la innovació, la transferència tecnològica, la internacionalització, el foment i la captació d'inversions i l'increment de la productivitat de l'empresa.

Article 156

Finalitats

L'Agència de Suport a l'Empresa Catalana té per finalitat la promoció i el desenvolupament de l'empresa per mitjà de l'execució de les actuacions i el desplegament dels serveis de suport necessaris per a impulsar la competitivitat del sector empresarial, la seva presència en els mercats internacionals i la seva interrelació amb aquests mercats.

Article 157

Naturalesa

 1. L'Agència de Suport a l'Empresa Catalana és adscrita al departament competent en matèria d'indústria, que exerceix el control d'eficàcia i eficiència sobre l'activitat de l'Agència per a garantir la màxima diligència en el compliment de les seves funcions i en la prestació dels seus serveis.

 2. L'Agència de Suport a l'Empresa Catalana és una entitat de dret públic de la Generalitat que actua subjecta al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar, patrimoni propi i plena autonomia funcional i de gestió per a complir les seves funcions.

 3. Participen en els òrgans de govern de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana, en els termes que estableixen aquesta llei i els estatuts de l'Agència, representants de les institucions, les corporacions de dret públic, les associacions i els agents socials l'activitat dels quals té relació directa amb la innovació, la internacionalització, l'emprenedoria i el desenvolupament empresarial.

Article 158

Règim jurídic

 1. L'Agència de Suport a l'Empresa Catalana es regeix per aquesta llei, pels seus estatuts, pel text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovada pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, i per les altres normes aplicables.

 2. L'Agència de Suport a l'Empresa Catalana sotmet la seva activitat en les relacions externes, amb caràcter general, a les normes de dret civil, mercantil i laboral que li són aplicables, llevat dels actes que impliquen l'exercici de potestats públiques, que se sotmeten al dret públic.

 3. L'Agència de Suport a l'Empresa Catalana se sotmet al dret públic en les relacions amb el departament al qual és adscrita, en el règim d'adopció d'acords i en l'organització i el funcionament dels òrgans col·legiats de govern, als quals és aplicable la normativa general sobre òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat. També se sotmet al dret públic en les altres matèries que, d'acord amb aquesta llei, hi són subjectes.

 4. Les resolucions del Consell Rector, del Consell d'Administració i del conseller delegat o consellera delegada de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana exhaureixen la via administrativa. Contra aquestes resolucions es pot interposar un recurs potestatiu de reposició o directament un recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 159

Funcions

 1. Corresponen a l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana les funcions següents:

  1. El foment de la internacionalització, la innovació i l'atracció d'inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes.

  2. La creació d'empreses, el foment de l'emprenedoria i la promoció empresarial en activitats tecnològiques i d'alt valor afegit.

  3. La transferència de coneixement i la incorporació al sector empresarial dels resultats de la recerca i de les noves tecnologies.

  4. L'impuls de la capacitat i la demanda innovadora de les empreses per mitjà d'instruments que reforcin el capital, amb suport directe a la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) i amb l'ús de la compra pública de tecnologia innovadora (CPTI).

  5. L'impuls de la competitivitat empresarial per mitjà de la incorporació d'instruments de la societat de la informació i de millores organitzatives.

  6. L'adaptació de l'organització i la prestació dels seus serveis a les problemàtiques canviants i el garantiment d'una utilització òptima dels mitjans disponibles.

  7. L'afavoriment de l'optimació de la gestió dels recursos humans i financers de les empreses.

  8. Les altres que li encomanin les lleis.

 2. L'Agència de Suport a l'Empresa Catalana ha de determinar els mecanismes necessaris per a complir les seves funcions, que s'han de basar en el rigor, la transparència i l'optimació dels recursos humans i financers, i ha de disposar de l'estructura i els mitjans necessaris per a permetre als òrgans de govern exercir una direcció eficaç i eficient i per a garantir una participació efectiva de tots els implicats.

 3. Els estatuts de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana poden establir la constitució d'una àrea especialitzada de l'Agència que tingui com a objectiu executar les polítiques del Govern en l'àmbit del foment i la captació d'inversions en noves activitats empresarials estratègiques que aportin tecnologia, capacitat continuada d'innovació, complementarietat amb el teixit empresarial, capacitat exportadora, capacitat d'arrossegar altres inversions i ocupació estable i de qualitat, d'acord amb les finalitats d'aquesta llei.

 4. L'Agència de Suport a l'Empresa Catalana pot dur a terme les seves activitats per mitjà de convenis, societats, fundacions o altres fórmules de col·laboració amb les corporacions de dret públic, les associacions, els agents socials i altres entitats públiques o privades, en els termes que estableixen els seus estatuts, el text refós de la Llei 4/1985 i les altres normes aplicables. L'Agència pot constituir el capital de qualsevol entitat que adopti la forma de societat mercantil, o participar-hi, i també de qualsevol altre ens, públic o privat, amb ànim de lucre o sense, l'objecte social del qual estigui relacionat amb l'objecte i les finalitats de l'Agència.

 5. El Govern pot delegar en l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana la representació en els consorcis, els ens o els òrgans mixtos constituïts o que es constitueixin l'objecte dels quals estigui relacionat amb les activitats d'innovació, internacionalització i promoció de l'empresa catalana.

Article 160

Òrgans

 1. Els òrgans de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana es classifiquen en òrgans de govern i òrgans de gestió. Els estatuts de l'Agència poden establir l'existència d'òrgans d'assessorament estratègic i de participació.

 2. Els òrgans de govern de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana són els següents:

  1. El Consell Rector.

  2. El Consell d'Administració.

  3. La Presidència.

 3. L'òrgan de gestió de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana és el conseller delegat o consellera delegada.

Article 161

Consell Rector

El Consell Rector té com a funcions principals planificar, supervisar i controlar l'activitat de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana. El Consell Rector ha d'afavorir, en els termes que estableixin els estatuts de l'Agència, els interessos dels actors econòmics i socials que poden resultar afectats per les polítiques públiques en matèria de suport a l'empresa.

Article 162

Consell d'Administració

 1. Corresponen al Consell d'Administració la decisió i la direcció de l'activitat de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana.

 2. El Consell d'Administració de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana és integrat per un mínim de vuit membres i un màxim de dotze.

 3. Integren el Consell d'Administració de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana, necessàriament, els membres següents:

  1. El conseller o consellera del departament competent en matèria d'indústria, en qualitat de president o presidenta.

  2. El secretari o secretària sectorial o director o directora general en matèria d'indústria del departament competent en matèria d'indústria, en qualitat de vicepresident o vicepresidenta.

  3. El conseller delegat o consellera delegada de l'Agència.

 4. Els estatuts de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana han d'establir la procedència dels membres del Consell d'Administració altres que els que estableix l'apartat 3.

 5. Els membres del Consell d'Administració de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana han de pertànyer, en tots els casos, al Consell Rector.

Article 163

Presidència

 1. La Presidència de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana, que és també la del Consell Rector i la del Consell d'Administració, correspon al conseller o consellera del departament competent en matèria d'indústria.

 2. Les funcions del president o presidenta han d'ésser determinades pels estatuts de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana.

 3. El president o presidenta del Consell d'Administració de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana pot delegar l'exercici de les seves funcions en el vicepresident o vicepresidenta.

Article 164

El conseller delegat o consellera delegada

 1. El conseller delegat o consellera delegada s'encarrega de la direcció general de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana i és nomenat i separat pel Govern a proposta de la Presidència. El càrrec ha de correspondre a una persona amb qualificacions professionals acreditades que tingui competència i experiència per a complir les funcions assignades.

 2. Es pot crear, adscrita al conseller delegat o consellera delegada, una unitat de suport per a l'exercici de les funcions executives d'aquest òrgan, en els termes que determinin els estatuts de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana.

 3. Els estatuts de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana poden establir requisits complementaris per a accedir a la condició de conseller delegat o consellera delegada i han de determinar les funcions atribuïdes a aquest càrrec.

Article 165

Personal

 1. El personal de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana s'hi vincula per mitjà d'una relació de caràcter laboral.

 2. La selecció del personal de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana s'ha de fer d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, d'acord amb la legislació aplicable en aquesta matèria.

 3. L'Agència de Suport a l'Empresa Catalana ha d'elaborar i aprovar la seva relació de llocs de treball.

 4. Correspon al Consell d'Administració aprovar l'estructura organitzativa de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana.

Article 166

Contractació

 1. El règim de contractació de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana és el que estableix la Llei de l'Estat 30/2007, del 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

 2. L'òrgan de contractació de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana és el conseller delegat o consellera delegada.

Article 167

Recursos econòmics

 1. L'Agència de Suport a l'Empresa Catalana disposa dels recursos econòmics següents:

  1. Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, incloses les derivades del contracte de gestió.

  2. Els ingressos propis que percebi com a contraprestació per les activitats que dugui a terme en virtut de contractes o convenis establerts amb altres entitats públiques o privades o amb persones físiques o en virtut de disposicions legals.

  3. Els rendiments procedents de les tarifes aplicades per serveis prestats directament, que tenen la consideració de preus privats.

  4. Les quantitats obtingudes per l'alienació d'actius fixos i pel rendiment dels béns i els valors del seu patrimoni.

  5. Els procedents dels crèdits, els préstecs i les altres operacions financeres que estableixi la llei de pressupostos de la Generalitat.

  6. Les aportacions, si s'escauen, dels membres.

  7. Les subvencions, les donacions i qualsevol altra aportació voluntària d'entitats públiques i privades.

  8. Els ingressos de dret públic o privat que s'autoritzin.

  9. Els ingressos que li siguin atribuïts i siguin compatibles amb la naturalesa i les finalitats de l'Agència.

 2. Els recursos de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana tenen caràcter finalista, atès que es destinen a la consecució dels objectius de l'Agència.

 3. El Consell d'Administració pot acordar de destinar els recursos a què fan referència els apartats 1.d i e que no apareixen inicialment en el pressupost de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana a finançar despeses excepcionals.

 4. El Consell Rector pot acordar de destinar els recursos a què fan referència els apartats 1.f i g que no apareixen inicialment en el pressupost de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana a finançar despeses excepcionals.

 5. L'Agència de Suport a l'Empresa Catalana pot recórrer a l'endeutament d'acord amb la normativa de la Generalitat. No obstant el que estableixen la legislació general i les lleis de pressupostos, l'Agència, per a atendre desfasaments temporals de tresoreria, pot contractar pòlisses de crèdit o préstec, sempre que el saldo viu no superi el 10% del seu pressupost.

 6. L'Agència de Suport a l'Empresa Catalana pot subscriure, en els termes i les condicions que estableix la normativa aplicable a l'Administració de la Generalitat, convenis de col·laboració amb entitats públiques pertanyents a altres administracions en els àmbits d'actuació que, directament o indirectament, li són propis. Així mateix, pot subscriure convenis amb entitats privades que tinguin un interès específic en la realització d'accions vinculades a l'àmbit d'actuació de l'Agència.

Article 168

Pressupost

 1. El Consell d'Administració ha d'elaborar l'avantprojecte de pressupost de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana i l'ha d'elevar al Consell Rector perquè l'aprovi.

 2. L'avantprojecte de pressupost de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana, un cop aprovat pel Consell Rector, s'ha de trametre al departament al qual és adscrita l'Agència perquè aquest el traslladi al departament competent en matèria d'economia i finances. Un cop aprovat per aquest departament, l'avantprojecte s'ha d'incorporar al projecte de llei de pressupostos de la Generalitat perquè el Govern l'aprovi i el trameti al Parlament.

 3. El pressupost de despeses de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana té caràcter limitatiu per a l'import global i caràcter estimatiu per a la distribució dels crèdits en categories econòmiques.

 4. L'autorització de les variacions pressupostàries de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana correspon al departament competent en matèria d'economia i finances en el cas de les variacions de l'import global del pressupost i de les que afecten despeses de personal, a iniciativa del Consell d'Administració i a proposta del Consell Rector. L'autorització de les altres variacions pressupostàries correspon al Consell d'Administració.

 5. Els romanents de crèdit de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana que resultin de la liquidació de l'exercici pressupostari no afectats al finançament de l'exercici següent poden aplicar-se al pressupost d'ingressos i destinar-se a finançar l'increment de despeses per acord del Consell d'Administració, que n'ha de donar compte al Consell Rector.

 6. L'execució del pressupost de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana correspon al Consell d'Administració i al conseller delegat o consellera delegada, que han d'elaborar i trametre al Consell Rector un estat d'execució pressupostària amb la periodicitat que estableixin els estatuts de l'Agència.

 7. Les qüestions relatives al pressupost de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana altres que les regulades pels apartats 1 a 6 es regeixen pel text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre; pel text refós de la Llei 4/1985, i per les successives lleis de pressupostos de la Generalitat.

Article 169

Contracte de gestió

 1. Les relacions de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana amb el departament al qual és adscrita, sens perjudici del que estableix l'article 53 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, s'articulen per mitjà d'un contracte de gestió de caràcter pluriennal.

 2. El contracte de gestió a què fa referència l'apartat 1 ha d'establir els elements que s'han de determinar en els estatuts de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana i ha d'incloure, com a mínim, la definició dels objectius que ha d'assolir l'Agència, la previsió de resultats que ha d'obtenir en la seva gestió i els instruments de seguiment i control a què ha de sotmetre la seva activitat, i les contrapartides de recursos per a desenvolupar el programa previst.

Article 170

Patrimoni

 1. Constitueixen el patrimoni de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana els béns i els drets que li adscrigui l'Administració de la Generalitat i els béns i drets propis, de qualsevol naturalesa, que adquireixi per qualsevol títol, d'acord amb aquesta llei.

 2. L'Agència de Suport a l'Empresa Catalana ha d'establir la comptabilitat i els registres que permetin conèixer la naturalesa, la titularitat i la destinació dels seus béns i drets, propis o adscrits, sens perjudici de les competències dels altres ens i organismes en matèria d'indústria i de serveis destinats a la producció.

 3. Els béns i els drets que l'Administració de la Generalitat adscrigui a l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana s'han de reincorporar al patrimoni de l'Administració de la Generalitat en les mateixes condicions que tenien en el moment de produir-se l'adscripció, en el cas que l'Agència s'extingeixi o modifiqui les seves funcions i sempre que aquesta modificació tingui incidència en els dits béns i drets. Els béns i els drets adscrits per l'Administració de la Generalitat a l'Agència també es reincorporen al patrimoni de l'Administració de la Generalitat si no es dediquen al compliment de les finalitats establertes. En aquest cas, la Generalitat els ha de taxar per a obtenir-ne el valor pericial i ha d'exigir el rescabalament dels detriments avaluats.

 4. La gestió del patrimoni de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana s'ha d'ajustar, amb les excepcions que estableix aquesta llei, al que disposen el text refós de la Llei 4/1985, el text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, i les altres normes aplicables en matèria de patrimoni.

 5. Els béns adscrits a l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana que són béns de domini públic gaudeixen de les exempcions tributàries que corresponen als béns d'aquesta naturalesa. Els béns adquirits d'una altra manera s'han d'incorporar al patrimoni de l'Agència.

 6. Els estatuts de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana poden establir la possibilitat que l'Agència adquireixi béns immobles per a complir les seves finalitats, amb l'autorització prèvia del departament competent en matèria de patrimoni. Així mateix, els estatuts poden establir que l'Agència pugui alienar els béns immobles propis que deixin d'ésser necessaris per al compliment de les seves finalitats, amb l'autorització prèvia del departament competent en matèria d'economia i finances.

Article 171

Comptabilitat

 1. L'Agència de Suport a l'Empresa Catalana està sotmesa al règim de comptabilitat pública que estableix la legislació de finances públiques de la Generalitat, excepte pel que fa als aspectes que regula aquesta llei.

 2. L'Agència de Suport a l'Empresa Catalana ha d'ordenar la seva comptabilitat d'acord amb el Pla general comptable.

 3. L'Agència de Suport a l'Empresa Catalana ha de disposar d'un sistema d'informació econòmica que reflecteixi, per mitjà d'estats de comptes i informes, la situació financera i l'estat, els resultats i l'execució del seu patrimoni, i també la informació de costos sobre la seva activitat. Aquesta informació ha d'ésser suficient per a una adopció de decisions correcta i eficient.

Article 172

Control de la gestió econòmica i financera

 1. El control extern de la gestió econòmica i financera de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana correspon a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, d'acord amb llur normativa específica.

 2. El control intern de la gestió econòmica i financera de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana correspon a la Intervenció General de la Generalitat i es fa pel sistema d'auditories, d'acord amb el que disposa el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

  Disposicions addicionals

  Primera

  Subrogació dels drets i les obligacions del Laboratori General d'Assaigs i Investigació i l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil

 3. L'Administració de la Generalitat subroga, des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, els drets i les obligacions que corresponen al Laboratori General d'Assaigs i Investigació i a l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil, i els exerceix per mitjà del departament competent en matèria d'indústria.

 4. Les referències que la normativa fa a l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil i al Laboratori General d'Assaigs i Investigació s'ha d'entendre que es fan al departament competent en matèria d'indústria.

  Segona

  Adscripció de mitjans a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries

  El Govern, per mitjà d'un decret, ha d'adscriure a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries els mitjans personals i materials adscrits al departament competent en matèria de salut vinculats a les funcions que s'atribueixen a l'Institut.

  Tercera

  Estatuts de l'Institut Català de les Empreses Culturals

  El Decret 100/2001, del 3 d'abril, d'aprovació dels Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals, manté la vigència en tot allò que no s'oposi a la Llei 20/2000, del 29 de desembre, de creació de l'Institut Català de les Indústries Culturals.

  Quarta

  Composició del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

  La composició del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts s'ha d'adequar al que estableix aquesta llei.

  Cinquena

  Denominació de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana

 5. El Govern difon el coneixement i la imatge de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana amb la marca ACC1Ó.

 6. S'autoritza el Govern perquè modifiqui, si escau, la marca que estableix l'apartat 1.

  Disposicions transitòries

  Primera

  Patrimoni i pressupost del Laboratori General d'Assaigs i Investigació

  El patrimoni adscrit al Laboratori General d'Assaigs i Investigació passa a ésser adscrit al departament competent en matèria d'indústria. El Departament d'Empresa i Ocupació assumeix com a propi el pressupost del Laboratori fins al finiment de l'exercici econòmic.

  Segona

  Patrimoni i pressupost de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil

  El patrimoni adscrit a l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil passa a ésser adscrit al departament competent en matèria d'indústria. El Departament d'Empresa i Ocupació assumeix com a propi el pressupost de l'Institut fins al finiment de l'exercici econòmic.

  Tercera

  Junta de Govern i Consell Assessor de la Institució de les Lletres Catalanes

  Mentre no es desplegui per reglament la composició de la Junta de Govern, pel que fa a les vocalies, i del Consell Assessor de la Institució de les Lletres Catalanes, es manté la composició establerta pels articles 5.3 i 9 de la Llei 20/1987, del 12 de novembre, de creació de l'Entitat Autònoma Institució de les Lletres Catalanes, abans de la modificació que hi fa aquesta llei.

  Quarta

  Personal del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i la Institució de les Lletres Catalanes

 7. El personal funcionari i laboral que ocupi llocs de treball en el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts o en la Institució de les Lletres Catalanes, o que tingui suspesa la seva relació jurídica amb aquests organismes per alguna de les causes que estableix la normativa aplicable, i que exerceixi funcions que, d'acord amb aquesta llei, siguin assumides pel Departament de Cultura, passa a prestar serveis en el Departament de Cultura, segons les necessitats del servei o funcionals d'aquest, d'acord amb la relació de llocs de treball que s'aprovi.

 8. El personal funcionari i laboral que ocupi llocs de treball en el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts o en la Institució de les Lletres Catalanes, o que tingui suspesa la seva relació jurídica amb aquests organismes per alguna de les causes que estableix la normativa aplicable, i que exerceixi funcions que, d'acord amb aquesta llei, siguin assumides per l'Institut Català de les Empreses Culturals, passa a prestar serveis en el dit Institut, segons les necessitats de personal d'aquest i d'acord amb la relació de llocs de treball que s'aprovi. El personal laboral s'incorpora a l'Institut d'acord amb el que estableix l'article 44 de l'Estatut dels treballadors. El personal funcionari pot optar per ocupar un lloc de treball previst en la plantilla de personal laboral de l'Institut Català de les Empreses Culturals, en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei. En aquest cas, resta en situació d'excedència voluntària per incompatibilitats en el seu cos d'origen, i se li reconeix l'antiguitat. Altrament, el lloc de treball és declarat a extingir.

  Cinquena

  Aplicació de l'article 4.r de la Llei 6/2008

  El que estableix l'article 4.r de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, d'acord amb la redacció establerta per l'article 63 d'aquesta llei, s'ha de dur a terme en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

  Disposicions derogatòries

  Primera

  Derogació de normes amb rang de llei

  Es deroguen totes les normes amb rang de llei que s'oposin al que estableix aquesta llei, i específicament les següents:

  1. Llei 23/1984, del 28 de desembre, del Laboratori General d'Assaigs i Investigació.

  2. Llei 2/1990, del 8 de gener, de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (Idiada).

  3. Llei 9/2009, del 30 de juny, de política industrial.

  4. La disposició addicional novena de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro.

  5. Els articles 19, 20 i 21 de la Llei 15/2000, del 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

  6. Els articles 36, 37 i 38 de la Llei 21/2001, del 31 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

   Segona

   Derogació de normes amb rang reglamentari

   Es deroguen totes les normes amb rang reglamentari que s'oposin al que estableix aquesta llei, i específicament les següents:

  7. Decret 59/1990, del 20 de febrer, pel qual es determinen els representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el Consell d'Administració de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil.

  8. Decret 204/1994, del 26 de juliol, pel qual s'autoritza l'adscripció, com a institut universitari, a la Universitat Politècnica de Catalunya de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (Idiada).

  9. Decret 304/1994, del 13 de setembre, de modificació del Decret 59/1990, del 20 de febrer, pel qual es determinen els representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el Consell d'Administració de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil.

  10. Decret 324/1996, de l'1 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament del Registre d'Establiments Industrials de Catalunya.

  11. Els articles 3 a 5 del Decret 50/2001, del 6 de febrer, de modificació de la composició dels òrgans rectors i del règim de reunions del Centre d'Innovació i Desenvolupament Professional i del Laboratori General d'Assaigs i Investigació.

  12. Decret 101/2005, del 31 de maig, del Consell Català de Foment de la Pau.

  13. Decret 8/2010, del 26 de gener, del Consell de Política Industrial de Catalunya.

  14. Les lletres c i d de l'apartat 2 de l'article 1 del Decret 352/2011, del 7 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació.

   Disposicions finals

   Primera

   Rang normatiu de la regulació de determinats òrgans administratius

 9. Mantenen llur vigència amb rang reglamentari les disposicions següents, relatives a òrgans administratius:

  1. Els articles 4.e i 9 del Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

  2. La disposició addicional quarta de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

  3. L'article 17.2 de la Llei 4/2003, del 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

  4. L'apartat 1 de la disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis socials.

  5. L'article 14 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

 10. S'han d'entendre fetes a la unitat directiva que determini el Govern les referències següents:

  1. La referència que l'article 6.2 del Decret legislatiu 1/1997 fa a la Secretaria General d'Administració i Funció Pública.

  2. Les referències que el Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, fa a la Direcció General d'Urbanisme.

 11. Les referències que la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, fa a les oficines de gestió ambiental unificada s'ha d'entendre que es fan a l'òrgan que determini el Govern.

 12. Se suprimeixen les referències que la disposició addicional quarta de la Llei 4/2003 fa al Departament de Governació i Relacions Institucionals o al seu titular.

  Segona

  Adaptació dels Estatuts de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries

  El Govern ha d'aprovar, en el termini de sis mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, un text íntegre dels Estatuts de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries per a adequar-los al que estableix aquesta llei.

  Tercera

  Adaptació dels Estatuts de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana

  El Govern, en el termini de nou mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei i a proposta del conseller o consellera del departament al qual és adscrita l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana, ha de modificar el Decret 51/2010, del 6 d'abril, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana, per a adequar-lo al que estableix aquesta llei.

  Quarta

  Mesures de dissolució d'organismes

  El Govern ha d'adoptar les mesures necessàries per a dissoldre els organismes a què fa referència el títol I en el termini de tres mesos, i n'ha de donar compte al Parlament.

  Cinquena

  Aprovació del Reglament de règim interior de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre

  El Govern, a proposta del Consell Rector de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre i havent escoltat el Consell Assessor de l'Institut, ha d'aprovar abans del juny del 2012 el Reglament de règim interior de l'Institut i ha d'establir els criteris per a la designació i la durada del mandat dels membres del Consell Rector i del Consell Assessor, tot garantint la pluralitat i la diversitat de les representacions que el constitueixen.

  Sisena

  Presentació d'un projecte de llei de modificació de la Llei 20/2000

  En el termini d'un any des de la constitució de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, el Govern ha de presentar al Parlament un projecte de llei de modificació de la Llei 20/2000, del 29 de desembre, de creació de l'Institut Català de les Indústries Culturals, a fi d'evitar la coincidència de funcions entre l'Institut Català de les Empreses Culturals i l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

  Setena

  Entrada en vigor

 13. Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

 14. No obstant el que estableix l'apartat 1, l'article 89 entra en vigor al cap de sis mesos de l'endemà de la publicació d'aquesta llei en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 29 de desembre de 2011

  Artur Mas i Gavarró

  President de la Generalitat de Catalunya

  (11.362.096)