DECRET 52/2000, de 26 de gener, de reestructuració de l'Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperació (ICM). (Correcció d'errades en el DOGC núm. 3119, pàg. 4357, de 12.4.2000).

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

52/2000, de 26 de gener, de reestructuració de l’Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació (ICM). (Correcció d'errades en el DOGC núm. 3119, pàg. 4357, de 12.4.2000).

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

Els canvis legislatius produïts amb posterioritat a la promulgació de la Llei 1/1989, de 16 de febrer, amb la finalitat de modificar la denominació de l’Institut i alhora establir una sèrie de funcions que converteixin aquesta entitat en una plataforma efectiva de cooperació, diàleg i suport intermediterrani, aconsellen adaptar el Decret que desplegava la llei originària i dictar una nova reglamentació que, a més d’establir una nova estructura basada en criteris d’eficiència i eficàcia, serveixi com a instrument per assolir fàcilment aquells objectius.

En conseqüència, a proposta del titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 L’Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació es regeix per la Junta de Govern i pel director de l’Institut. L’Institut està assistit per un Consell Assessor.

1.2 L’Institut està adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

2.1 La Junta de Govern està formada per: el president, que és el president de la Generalitat, i que ho serà també de l’Institut; el vicepresident, que és el conseller de Governació i Relacions Institucionals; el director de l’Institut, nomenat per Decret del Govern de la Generalitat; sis vocals en representació dels departaments de la Presidència; de Cultura, d’Indústria, Comerç i Turisme, de Política Territorial i Obres Públiques, d’Ensenyament i un vocal designat en representació del departament competent en matèria d’investigació i recerca, amb categoria mínima de director general, nomenat pel departament respectiu i dos membres del Consell Assessor de l’Institut, delegats per aquest Consell.

2.2 Actuarà com a secretari, sense veu ni vot, un funcionari del Departament de Governació i Relacions Institucionals designat per aquest Departament.

2.3 Podran ser requerits perquè assisteixin a les reunions de la Junta de Govern, amb veu i sense vot, col·laboradors de l’Institut representants del Consell Assessor si la seva presència és considerada convenient per raons d’assessorament o d’informació.

Article 3

3.1 La Junta de Govern, com a òrgan rector de l’Institut, té les facultats de vetllar pel compliment dels objectius de l’entitat, com també tenir cura de la seva correcta gestió.

3.2 Són funcions de la Junta de Govern:

a) Aprovar anualment el pla general d’actuació de l’Institut, un cop escoltat el Consell Assessor.

b) Aprovar anualment la memòria sobre la gestió i l’explotació, i el projecte de pressupost.

c) Exercir l’administració dels béns adscrits a l’Institut.

d) Proposar les plantilles i les necessitats de personal.

e) Projectar i supervisar les activitats de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA