DECRET 25/1997, de 30 de gener, de reestructuració de la Comissió Catalana de Seguretat Viària.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Comissió Catalana de Seguretat Viària ha actuat, durant els darrers anys, com un organisme preocupat fonamentalment per la seguretat viària molt especialment des del punt de vista de l'Institut Català de Seguretat Viària. Ara convé obrir el seu àmbit d'anàlisi i d'actuació des del convenciment que la política de seguretat viària no solament incideix en les competències pròpies del Departament de Governació sinó que té relació amb un conjunt ampli de departaments entre els que destaquen el de Política Territorial i Obres Públiques, el d'Indústria, Comerç i Turisme, el de Sanitat i Seguretat Social i el d'Ensenyament.

Des d'aquesta perspectiva, aquesta Comissió es podrà fer càrrec amb eficàcia del seguiment del desenvolupament del Pla Català de Seguretat Viària que s'aprova cada any i que necessita un sistema de control per garantir el seu èxit. Finalment, cal també ampliar l'abast de l'acció més concreta que fa la Comissió quant a àmbits temàtics o territorials, de manera que pugi acollir, no només aquelles comissions o grups de treball que crea internament sinó també aquells grups que es creen des d'altres administracions com els ajuntaments i els consells comarcals, associacions i entitats i que pot convenir dotar-los d'especial reconeixement institucional des de la Generalitat.

Aquest Decret té, doncs, per objecte reestructurar la Comissió Catalana de Seguretat Viària per tal d'assolir els objectius definits en el paràgraf anterior.

A proposta del conseller de Governació i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1 Disposicions generals

Article 1

La Comissió Catalana de Seguretat Viària es regeix per les disposicions contingudes al títol 2 de la Llei 21/1991, de 25 de novembre, de creació de l'Institut Català de Seguretat Viària, per aquest Decret i per la resta de disposicions aplicables.

Article 2

La Comissió Catalana de Seguretat Viària, organisme consultiu en tot el que té relació amb l'impuls i la millora de la seguretat viària, és adscrita a l'Institut Català de Seguretat Viària, el qual n'aporta la infraestructura i el suport administratiu.

Capítol 2 Composició i organització

Article 3

Els òrgans de la Comissió Catalana de Seguretat Viària són el Ple i el Comitè Permanent.

Secció 1 Del Ple

Article 4

4.1 El Ple, presidit pel conseller de Governació, té com a vicepresident el director de l'Institut Català de Seguretat Viària. 4.2 Són vocals nats del Ple la resta de membres del Consell de Direcció de l'Institut Català de Seguretat Viària i del Comitè Permanent...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA