DECRET 398/2004, de 5 d'octubre, de reestructuració de la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

398/2004, de 5 d'octubre, de reestructuració de la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

La responsabilitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en l'aplicació de les polítiques comunitàries, que tenen com a una de les seves expressions més directes la gestió dels ajuts i les subvencions que integren un important volum de recursos econòmics, i de la qual el Departament és el primer responsable davant les autoritats comunitàries fan necessari reestructurar el model organitzatiu de la Direcció General de Desenvolupament Rural.

L'estructura actual de l'esmentada Direcció General, definida al capítol 4 del Decret 282/2000, de 31 d'agost, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, modificat pel Decret 113/2003, de 15 d'abril, de reestructuració parcial del Departament, no s'adequa a l'increment de funcions i dimensionament d'algunes de les seves unitats que assumeixen càrregues de treball considerables pel nombre i la complexitat de les actuacions establertes per la normativa vigent.

Aquesta circumstància motiva la necessitat d'establir una nova estructura organitzativa de la Direcció General de Desenvolupament Rural que permetitraslladar als destinataris, amb major eficàcia, les línies polítiques definides a nivell comunitari.

En conseqüència, d'acord amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Funcions i estructura de la Direcció General de Desenvolupament Rural

1.1 Són funcions de la Direcció General de Desenvolupament Rural les següents:

a) Vetllar per la millora de les estructures agràries de producció i la millora de les infraestructures i de la dimensió de les explotacions.

b) Fomentar el desenvolupament de les àrees rurals mitjançant l'anàlisi de les seves necessitats i l'exercici de les accions necessàries per donar-hi resposta.

c) Coordinar el finançament de les mesures d'adaptació i millora de les explotacions agràries i el suport a les seves rendes.

d) Fomentar la promoció i el desenvolupament dels plans i els programes d'actuació del Departament en matèria d'estructures i infraestructures agràries de regadius i d'ordenació territorial agrària i rural.

e) Coordinar la resolució i la gestió de tots els ajuts al sector agrari i agroalimentari: els ajuts a la producció i a les rendes agràries, els ajuts a les estructures de les explotacions, els ajuts a les indústries agroalimentàries, els ajuts a la qualitat alimentària i als programes de sanitat animal i vegetal i els ajuts al desenvolupament rural.

f) Coordinar les actuacions en matèria d'associacionisme agrari, la gestió del Registre de societats agràries de transformació, el foment del cooperativisme agrari i la tutela sobre les cambres agràries.

g) Coordinar, organitzar, programar, impulsar i supervisar les funcions de les unitats que la integren.

1.2 La Direcció General de Desenvolupament Rural s'estructura en els òrgans actius següents:

a) La Subdirecció General d'Infraestructures.

b) La Subdirecció General d'Ajuts per al Desenvolupament Rural.

c) La Subdirecció General d'Ajuts al Sector Agrari.

Article 2

Subdirecció General d'Infraestructures

Són funcions de la Subdirecció General d'Infraestructures les següents:

a) Elaborar, proposar i desenvolupar els plans i els programes d'actuació del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en matèria d'estructures i infraestructures agràries i de regadius; controlar-ne l'execució i l'avaluació dels resultats.

b) Col·laborar en la preparació dels plans i els programes d'ordenació territorial agrària i rural.

c) Supervisar i redactar estudis i projectes, executar i portar el control d'obres i actuacions de foment per a la millora de la infraestructura rural i per a la transformació en regadiu i millora dels regadius existents, cercant l'aprofitament i la conservació de recursos hídrics per a finalitats agràries.

d) Proposar i desenvolupar les actuacions d'ordenació territorial agrària i rural i de concentració parcel·lària, i controlar-ne l'execució.

e) Realitzar actuacions de foment per a la millora del medi rural i l'equipament dels nuclis rurals.

Article 3

Subdirecció General d'Ajuts per al Desenvolupament Rural

3.1 Són funcions de la Subdirecció General d'Ajuts per al Desenvolupament Rural les següents:

a) Coordinar, organitzar, impulsar i supervisar els serveis que la integren i de la resta d'unitats que depenen d'aquest òrgan.

b) Dissenyar els programes i els plans d'actuació en matèria de millora integral i de modernització d'empreses i explotacions agràries i de millora de les condicions de vida i treball dels seus operadors i les seves rendes

c) Estudiar i proposar els ajuts que tenen per objectiu el desenvolupament rural.

d) Proposar la normativa reguladorai la gestió dels expedients dels ajuts en l'àmbit del desenvolupament rural, mitjançant el desenvolupament i la transposició de normativa comunitària i estatal.

e) Dirigir i supervisar l'actuació de les unitats territorials que intervenen en la gestió de les diferents línies d'ajut per al desenvolupament rural.

f) Programar, realitzar el seguiment i l'avaluació dels programes de desenvolupament rural, i altres instruments de programació relacionats amb el desenvolupament rural.

g) Coordinar-se amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya que actuïn en l'àmbit del desenvolupament rural.

h) Portar a terme les actuacions necessàries en matèria d'associacionisme i cooperativisme agrari i la gestió del registre de societats agràries de transformació.

i) Dissenyar i coordinar les actuacions en matèria d'assegurances agràries i de cessament anticipat en l'activitat agrària.

3.2 La Subdirecció General d'Ajuts per al Desenvolupament Rural s'estructura en les unitats administratives següents:

a) Servei d'Ajuts a les Estructures Agràries i Agroalimentàries.

b) Servei de Dinamització de l'Economia Rural.

c) Servei de Mesures d'Acompanyament i Assegurances Agràries.

Article 4

Servei d'Ajuts a les Estructures Agràries i Agroalimentàries

4.1 Són funcions del Servei d'Ajuts a les Estructures Agràries i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA