DECRET 190/1991, de 30 de juliol, de reestructuració de la Direcció General d'Atenció a la Infància.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Pel Decret 258/1988, de 19 de setembre, es va crear la DirecciÛ General d'AtenciÛ a la Inf‡ncia, a la qual es va dotar de l'estructura org‡nica necess‡ria mitjanÁant el Decret 380/1988, d'1 de desembre.

Amb posterioritat, mitjanÁant el Decret 345/1989, de 19 de desembre, es va suprimir el Servei de Suport TËcnic i CoordinaciÛ JurÌdica, i les seves funcions es van assignar al Servei de Centres de la DirecciÛ General esmentada.

A conseq¸Ëncia de les competËncies desplegades i assumides per la DirecciÛ General d'AtenciÛ a la Inf‡ncia, cal assegurar, mitjanÁant una estructura jurÌdica idÚnia, totes les actuacions a realitzar davant les inst‡ncies fiscals i judicials que ha de dur a terme aquesta DirecciÛ General, i el suport jurÌdic correcte a les seves actuacions.

Per tot aixÚ, es fa necessari crear el Servei de CoordinaciÛ JurÌdica i assignar-li les funcions que corresponguin.

A proposta del conseller de Benestar Social i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Es crea el Servei de CoordinaciÛ JurÌdica.

Article 2

Aquest Servei tindr‡ les funcions seg¸ents:

  1. Tramitar, resoldre i custodiar els expedients de guardes i tuteles de menors, i tambÈ els d'acolliments familiars i adopcions.

  2. Actuar davant l'autoritat judicial i la fiscalia de menors, dins el marc de la legislaciÛ vigent.

  3. Instar judicialment la constituciÛ de tuteles ordin‡ries i d'acolliments i adopcions, la declaraciÛ d'incapacitacions i la tramitaciÛ d'expedients al Registre civil.

  4. Efectuar el seguiment de tr‡mits judicials en general, i, especialment dels relacionats amb la tutela, l'acolliment i l'adopciÛ dels menors.

  5. Donar assessorament i suport jurÌdic a la DirecciÛ General.

  6. Rebre i diligenciar les notificacions emeses pel jutjat de famÌlia.

  7. Instar els procediments de prestacions econÚmiques a menors sotmesos a guarda i tutela.

  8. Promoure l'acciÛ concertada amb organismes i entitats vinculades a la DirecciÛ General i prestar-los l'assessorament jurÌdic necessari.

Article 3

Dependent del Servei de CoordinaciÛ JurÌdica, es creen les seccions seg¸ents: SecciÛ de Tuteles i Guardes. SecciÛ d'AtenciÛ JurÌdica a Menors i FamÌlies.

Article 4

La SecciÛ de Tuteles i Guardes tindr‡ les funcions seg¸ents:

  1. Tramitar, resoldre i custodiar els expedients de guarda i tutela de menors.

  2. Actuar davant l'autoritat judicial i la fiscalia de menors, dins el marc de la legislaciÛ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA