DECRET 281/2007, de 24 de desembre, de reestructuració de la Direcció General de Tributs del Departament d'Economia i Finances.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

281/2007, de 24 de desembre, de reestructuració de la Direcció General de Tributs del Departament d'Economia i Finances.

  1. La creació de l'Agència Tributària de Catalunya mitjançant la Llei 7/2007, de 18 de juliol, que assumirà les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributàries en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, fa necessària la redefinició de les funcions de la Direcció General de Tributs i dels serveis territorials del Departament d'Economia i Finances. En aquest nou ordre, a la Direcció General de Tributs li corresponen aquelles funcions relacionades amb el disseny de la política global dels ingressos tributaris, l'elaboració dels projectes normatius en l'àmbit tributari i l'assessorament i l'assistència tècnica en matèria tributària, tant als departaments i organismes de la Generalitat com, en general, a la ciutadania mitjançant la resposta a les seves consultes.

    Pel que fa al disseny de la política fiscal, les tasques que la Direcció General ha de dur a terme es concreten, d'una banda, en la realització d'estudis previs d'ordre econòmic, mitjançant l'avaluació dels resultats i de l'eficàcia de les accions normatives prèvies, la previsió dels efectes econòmics que puguin derivar-se de les eventuals propostes normatives, i la realització de simulacions sobre bases de dades reals, emprant tant dades pròpies com dades obtingudes d'altres fonts i ens amb qui la Direcció General ha de mantenir entorns de coordinació; i d'altra banda, en la realització d'estudis de caràcter jurídic que avaluïn la idoneïtat jurídica de les propostes tant a nivell de la seva legalitat i constitucionalitat com de la seva adequació a la normativa de la Unió Europea.

    Les accions normatives de la Direcció General de Tributs sorgeixen tant dels estudis esmentats en el paràgraf anterior, com de la necessitat de dotar l'Agència Tributària de Catalunya dels instruments necessaris per a executar les tasques de gestió tributària que té encomanades (aprovació de models d'autoliquidació, regulació de presentació i tramitació telemàtica de documents, etc.). I aquesta funció normativa ha de resultar encara més rellevant en la futura assumpció de noves competències normatives en tributs cedits, de conformitat amb el que preveuen l'article 203.3 i les disposicions addicionals 8a i 11a de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

    Cal destacar la continuïtat de les tasques de suport i assistència tècnica que està realitzant la Direcció General de Tributs als departaments de la Generalitat i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA