DECRET 480/2006, de 5 de desembre, de reestructuració del Departament de Governació i Administracions Públiques.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

480/2006, de 5 de desembre, de reestructuració del Departament de Governació i Administracions Públiques.

Mitjançant el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat, s'atribueix al Departament de Governació i Administracions Públiques les competències que li són pròpies.

Amb l'entrada en vigor del Decret esmentat es fa necessari regular l'estructura del Departament per tal de fer-lo operatiu. El Departament de Governació i Administracions Públiques presta serveis externs, adreçats a ciutadans, organitzacions i altres administracions, i serveis interns, adreçats als departaments de l'Administració de la Generalitat. L'estructura del Departament, en aquest Decret, s'articula basant-se en quatre blocs funcionals i orgànics clarament definits: el bloc de la Secretaria General i la prestació dels serveis comuns, amb la incorporació de la Direcció General d'Administració Local; el bloc de la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració; el bloc de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, i el bloc de la Secretaria d'Acció Ciutadana.

La complexitat organitzativa del Departament de Governació i Administracions Públiques fa aconsellable la configuració organitzativa prevista en el Decret, ja que ha de facilitar el funcionament intern del Departament i una prestació de serveis més racional, eficaç i eficient.

De conformitat amb el que s'ha exposat, atès el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Governació i Administracions Públiques i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Organització general del Departament de Governació i Administracions Públiques

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de Governació i Administracions Públiques, sota la direcció del/de la conseller/a, s'estructura en els òrgans següents:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració.

c) La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació.

d) La Secretaria d'Acció Ciutadana.

1.2 Resten adscrits al Departament de Governació i Administracions Públiques els organismes següents:

a) L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, mitjançant la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració.

b) El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, mitjançant la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació.

1.3 Es relacionen amb el Govern de la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Governació i Administracions Públiques els organismes següents:

a) L'Agència Catalana de Protecció de Dades.

b) El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya.

c) L'Institut Europeu de la Mediterrània.

1.4 Els organismes esmentats en els apartats 2 i 3 anteriors d'aquest article es regulen per la normativa vigent aplicable, sens perjudici de les disposicions específiques d'aquest Decret.

Capítol 2

Unitats d'assistència i suport al/a la titular del Departament

Article 2

Unitats d'assistència i suport al/a la conseller/a

2.1 La unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a és l'Oficina del/de la Conseller/a, de la qual depenen:

a) El Gabinet del/de la Conseller/a.

b) El Gabinet de Relacions Institucionals.

c) El Gabinet de Premsa.

2.2 L'Oficina del/de la Conseller/a té les funcions següents:

a) Donar suport i assistència a les activitats del/de la conseller/a.

b) Coordinar les unitats que en depenen.

c) Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a.

2.3 El Gabinet del/de la Conseller/a té les funcions següents:

a) Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport al/a la conseller/a.

b) Donar suport al/a la conseller/a en l'organització de la seva agenda d'activitats.

c) Coordinar les activitats de protocol, els actes públics organitzats pel Departament i els actes en què aquest participa.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

2.4 Del Gabinet del/de la Conseller/a depenen:

a) La Secretaria del/de la Conseller/a.

b) L'Àrea de Protocol.

2.5 La Secretaria del/de la Conseller/a té com a funció donar suport al Gabinet del/de la Conseller/a en l'exercici de les funcions relatives a les tasques administratives, l'organització de l'agenda d'activitats i qualsevol altra de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

2.6 L'Àrea de Protocol té les funcions següents:

a) Donar suport al Gabinet del/de la Conseller/a pel que fa a les activitats de protocol, els actes públics organitzats pel Departament i els actes en què aquest participa.

b) Assistir amb el/la conseller/a als actes públics que escaigui.

c) Assessorar en qüestions de protocol per a l'organització d'actes, congressos, simposis i jornades del Departament, i gestionar-ne la infraestructura.

d) Qualsevol altra de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

2.7 El Gabinet de Relacions Institucionals té les funcions següents:

a) Fer el seguiment i preparar la informació per a les iniciatives del Parlament de Catalunya i dels informes sol·licitats pel Síndic de Greuges, com també el seguiment de l'activitat parlamentària de les Corts Generals i d'altres comunitats autònomes.

b) Assistir amb el/la conseller/a a les sessions parlamentàries que es determini.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

2.8 El Gabinet de Premsa té les funcions següents:

a) Planificar la política comunicativa interna i externa del Departament.

b) Coordinar les relacions amb els mitjans de comunicació.

c) Elaborar i trametre notes de premsa i preparar entrevistes, rodes de premsa i qualsevol intervenció en mitjans de comunicació per part de qualsevol càrrec del Departament.

d) Coordinar, assessorar i supervisar les campanyes publicitàries i les publicacions periòdiques del Departament.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

2.9 Les unitats d'assistència i suport al/a la conseller/a esmentades als apartats anteriors són ocupades per personal subjecte al règim eventual, d'acord amb el que estableix la normativa reguladora d'aquest tipus de personal.

Capítol 3

Secretaria General

Article 3

Secretari/ària general

3.1 El/la secretari/ària general exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les altres que li assigni la resta de la normativa vigent i les encomanades per delegació del/de la titular del Departament.

3.2 El/la secretari/ària general supervisa i fa el seguiment de les polítiques públiques en matèria d'Administració local que siguin competència del Departament.

Article 4

Estructura de la Secretaria General

4.1 Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

a) La Direcció General d'Administració Local.

b) La Direcció de Serveis.

c) L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya.

d) L'Àrea de Processos Electorals.

e) Els serveis territorials.

Aquests òrgans mantenen l'estructura que preveu la normativa vigent aplicable, sens perjudici de l'estructura que preveu expressament aquest Decret.

4.2 Depenen de la Secretaria General:

a) El Jurat d'Expropiació de Catalunya.

b) El Programa per a la creació d'una oficina de lluita contra el frau.

c) L'Oficina de Coordinació de Projectes Transversals.

Article 5

Direcció General d'Administració Local

Corresponen a la Direcció General d'Administració Local les funcions següents:

a) Establir les directrius en relació amb la cooperació i l'assistència als ens locals per part de l'Administració de la Generalitat.

b) Vetllar per la participació dels ens locals en les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya.

c) Dirigir l'elaboració i la gestió dels programes de cooperació i finançament local.

d) Proposar les mesures escaients d'assistència als ens locals en els supòsits de danys catastròfics.

e) Establir les directrius sobre assistència jurídica i econòmica als ens locals.

f) Impulsar la tramitació dels expedients relatius a les alteracions de les demarcacions territorials i ordenar la realització d'estudis sobre la matèria.

g) Donar conformitat a l'adopció dels símbols dels ens locals.

h) Exercir les competències en matèria de personal d'Administració local atribuïdes a la Generalitat que no siguin competència de la persona titular del Departament.

i) Mantenir les relacions de caràcter polític i administratiu entre la Generalitat i el Consell General d'Aran.

j) Impulsar l'anàlisi i l'estudi de les matèries relacionades amb l'Administració local de Catalunya.

k) Qualsevol altra funció que li assigni la normativa vigent.

Article 6

Direcció de Serveis

6.1 La Direcció de Serveis té les funcions previstes a l'article 6.2 del Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

6.2 De la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA