DECRET 9/1999, de 26 de gener, de reestructuració de l'Institut Català del Consum.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 9/1999, de 26 de gener, de reestructuració de l'Institut Català del Consum. Es fa necessari procedir a la reestructuració de l'Institut Català del Consum en el seu conjunt, amb la idea d'ordenar adequadament l'atribució de competències de què disposa entre els seus diversos òrgans de responsabilitat, a fi d'adequar les seves tasques a les necessitats que comporta el bon desenvolupament de les seves funcions. Per tant, d'acord amb la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme i d'acord amb el Govern, Decreto: Article 1 Òrgans de govern Els òrgans de govern de l'Institut són: a) Consell de Direcció. b) President. c) Vicepresident. d) Director. e) Secretari executiu. Article 2 Funcions del Consell de Direcció Les funcions del Consell de Direcció són les següents: a) Aprovar el reglament de règim interior. b) Aprovar les línies generals d'actuació de l'Institut. c) Aprovar els projectes dels plans generals i els programes i elevar-los al Departament d'Indústria, Comerç i Turisme perquè els aprovi definitivament. d) Aprovar els convenis per a l'aplicació dels programes. e) Formular propostes i recomanacions sobre qüestions de consum en relació amb altres organismes i entitats. f) Aprovar els avantprojectes de pressupostos i elevar-los al Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. g) Aprovar els comptes i la memòria anual. Article 3 Funcions del president Les funcions del president de l'Institut Català del Consum són les següents: a) Exercir la màxima representació i la màxima direcció de l'Institut Català del Consum. b) Presidir les reunions del Consell de Direcció de l'Institut Català del Consum. Article 4 Funcions del vicepresident Les funcions del vicepresident de l'Institut Català del Consum són les següents: a) Substituir el president en totes les seves funcions en els supòsits d'absència, malaltia o vacant. b) Exercir les funcions que li delegui el president. c) La facultat de supervisar l'exercici de les funcions que tenen assignades els òrgans directius de l'Institut Català del Consum i les que puguin ser assignades per qualsevol altra normativa. Article 5 Funcions del director 5.1 Les funcions del director de l'Institut Català del Consum són les següents: a) Dirigir l'Institut Català del Consum i fer complir i executar els acords del Consell de Direcció. b) Dirigir la coordinació dels centres d'informació i assistència al consumidor que depenen del Centre Europeu del Consumidor, adscrits a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA