DECRET 90/2009, de 9 de juny, de modificació del Decret 136/2008, d'1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, i del Decret 187/2002, de 25 de juny, sobre els òrgans de direcció de l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural.

Data d'entrada en vigor:12 de juny de 2009
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura i Mitjans de Comunicacio
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

90/2009, de 9 de juny, de modificació del Decret 136/2008, d'1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, i del Decret 187/2002, de 25 de juny, sobre els òrgans de direcció de l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural.

El Decret 136/2008, d'1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació va desplegar la distribució orgànica i funcional de la Direcció de Serveis en dues subdireccions i un Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

L'estudi del desplegament de l'estructura orgànica que determina l'esmentat Decret ha fet palesa la necessitat d'efectuar-hi algunes modificacions en els àmbits funcionals de les subdireccions, per tal de donar-los més coherència i millorar la gestió de les funcions que tenen encomanades.

Les modificacions se centren en l'atribució de les funcions corresponents a obres, instal·lacions i manteniment a la Subdirecció General de Recursos Humans i Organització, la qual cosa comporta l'adscripció del Servei d'Obres a aquesta unitat i la modificació d'alguna de les seves funcions. Així mateix, s'aprofita per a atribuir al Servei d'Informació i Difusió una funció vinculada a l'àmbit de les publicacions i per a modificar, mitjançant disposició addicional, el Decret 187/2002, de 25 de juny, sobre els òrgans de direcció de l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural, al qual s'afegeix un article que regula el rang orgànic de la Gerència de l'Entitat.

Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Subdirecció General de Recursos Humans i Organització

1.1 Es modifica l'article 7 del Decret 136/2008, d'1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, que passa a tenir el redactat següent:

.Article 7

.7.1. Corresponen a la Subdirecció General de Recursos Humans i .Organització les funcions següents:

.a) Supervisar i coordinar l'aplicació de les polítiques del Govern en matèria de recursos humans, i la gestió i l'administració del personal del Departament.

.b) Supervisar i controlar el règim econòmic, administratiu i disciplinari del personal.

.c) Coordinar i supervisar els plans de formació, i els processos de provisió i de selecció del personal del Departament.

.d) Supervisar i fer el seguiment de la negociació laboral en què participi el Departament i l'aplicació dels convenis subscrits.

.e) Supervisar l'actuació del Departament en matèria de prevenció de riscos laborals.

.f) Supervisar l'organització dels serveis de règim interior i administratius del Departament.

.g) Supervisar el funcionament del registre general i de l'arxiu central administratiu del Departament.

.h) Coordinar els projectes de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA