DECRET 136/2008, d'1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Data d'entrada en vigor:11 de juliol de 2008
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura i Mitjans de Comunicacio
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

136/2008, d'1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

El Decret 271/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, va desplegar la distribució orgànica i funcional d'aquest Departament en tres secretaries i va adequar l'organització de les diferents unitats orgàniques per tal de potenciar la presència del Departament al territori i agilitar la coordinació entre les diverses unitats que l'integren.

L'estudi del desplegament de l'estructura orgànica que determina l'esmentat Decret ha fet palesa la necessitat d'efectuar-hi algunes modificacions, per tal de donar-li més coherència i millorar la gestió de les funcions que les unitats orgàniques tenen encomanades.

Pel que fa a la Secretaria General, es crea la Subdirecció General d'Equipaments Culturals per tal de coordinar l'elaboració del Pla nacional d'equipaments culturals que permeti l'accés des de tot el territori als diversos àmbits de la cultura. D'aquesta Subdirecció depèn el Servei de Planificació d'Equipaments. Així mateix, se suprimeix el Servei de Planificació Estratègica, adscrit al Gabinet Tècnic del Departament.

Pel que fa a la Direcció de Serveis, es fa efectiva una reordenació de les funcions entre els serveis ja existents. La Secció d'Arxiu Central i Registre passa del Servei de Prevenció i Règim Interior al Servei d'Organització, i algunes funcions fins ara exercides pel Servei d'Obres i Gestió Patrimonial, que passa a denominar-se Servei d'Obres, s'adscriuen al Servei de Contractació i Subvencions.

Quant a la Direcció General de Cooperació Cultural, es modifica la Subdirecció General de Biblioteques a fi de millorar-ne la distribució d'àmbits funcionals. El Servei de Planificació Bibliotecària passa a denominar-se Servei del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, la Secció de Planificació Bibliotecària passa a denominar-se Secció de Planificació i Cooperació, el Servei de Cooperació Bibliotecària passa a denominar-se Servei del Sistema Bibliotecari de Catalunya, la Secció d'Innovació Bibliotecària passa a denominar-se Secció de Serveis Digitals. Amb aquests canvis es redistribueixen algunes funcions i se n'assignen de noves. Finalment, es crea la Secció de Cooperació Bibliotecària.

La Secretaria de Mitjans de Comunicació presenta modificacions importants. L'Àrea d'Innovació i Cooperació amb els Mitjans de Cooperació esdevé direcció general, se'n modifiquen les funcions i se li adscriu el Servei d'Innovació i Cooperació. En l'àmbit de Direcció General de Comunicació i Serveis de Difusió Audiovisual i sota la dependència de la Subdirecció General d'Ordenació de l'Espai de Comunicació Audiovisual, es crea el Servei de Tramitació, Inspecció i Control , que assumeix les funcions del Servei d'Inspecció i Control i de l'Àrea de Tramitació i Planificació. Així mateix, l'Àrea de Tecnologies de Comunicació Audiovisual passa a denominar-se Servei de Tecnologies de Comunicació Audiovisual.

Quant a la resta d'unitats orgàniques, se'n modifiquen puntualment determinades funcions.

Finalment, a les disposicions addicionals, s'atribueix rang orgànic de servei a l'Administració del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i es modifica la vicepresidència de la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Cultural de Catalunya, que serà exercida per la persona titular de la Subdirecció General de Museus.

Per raons de tècnica jurídica, s'ha considerat oportú introduir les modificacions esmentades en un únic text únic que, a mode de refosa, derogui el Decret 271/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Estructura del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Article 1

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

1.1 El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, sota la direcció de la persona que n'és titular, s'estructura en les unitats i els òrgans següents:

 1. El Gabinet del/de la Conseller/a.

 2. La Secretaria General.

 3. La Secretaria de Cultura.

 4. La Secretaria de Mitjans de Comunicació.

  1.2 Romanen adscrites al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, en els termes que estableix aquest Decret, les entitats públiques següents:

 5. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

 6. L'Institut Català de les Indústries Culturals.

 7. L'Entitat Autònoma de Difusió Cultural.

 8. La Institució de les Lletres Catalanes.

 9. La Biblioteca de Catalunya.

 10. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

 11. L'Entitat Autònoma Museus d'Arqueologia.

  1.3 La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals està formalment adscrita al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

  1.4 El Consell de l'Audiovisual de Catalunya es relaciona amb el Govern o l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Article 2

Consell de Direcció

És presidit pel/per la conseller/a de Cultura i Mitjans de Comunicació i integrat, a més, pel/per la secretari/ària general, els/les secretaris/àries sectorials, els/les directors/res generals, els/les directors/res dels serveis territorials i la resta de persones que el/la conseller/a designi. Té com a funció assistir el/la conseller/a en l'elaboració de la política del Departament i en el seguiment de l'execució d'aquesta política.

Capítol 2

Unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a

Article 3

Gabinet del/de la Conseller/a

3.1 La unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a és el Gabinet del/de la Conseller/a, del qual depenen:

 1. L'Oficina de Relacions Institucionals.

 2. L'Oficina de Comunicació i Premsa.

 3. L'Oficina de Protocol.

 4. La Secretaria del/de la Conseller/a.

  3.2 Corresponen al Gabinet del/de la Conseller/a les funcions següents:

 5. Donar suport i assistència a les activitats del/de la conseller/a.

 6. Coordinar i supervisar les tasques administratives de suport al/a la conseller/a.

 7. Coordinar les activitats de protocol, els actes públics organitzats pel Departament i els actes en què aquest participa.

 8. Fer el seguiment de l'activitat parlamentària i assessorar el/la conseller/a sobre l'adequació de les iniciatives parlamentàries del Parlament de Catalunya i de les Corts Generals a les línies d'actuació definides pel Govern.

 9. Dirigir la comunicació externa del Departament.

 10. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

  3.3 Corresponen a l'Oficina de Relacions Institucionals les funcions següents:

 11. Assessorar el/la conseller/a en matèria de relacions institucionals en l'àmbit de les competències del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i establir la coordinació necessària amb els diferents organismes i institucions públiques i privades per tal de mantenir les relacions adients.

 12. Fer el seguiment de l'activitat parlamentària del Parlament de Catalunya, de les Corts Generals i de les assemblees legislatives d'altres comunitats autònomes i preparar els instruments necessaris per respondre les iniciatives de control i impuls de l'acció del Govern.

 13. Donar suport a l'organització de les activitats del/de la conseller/a, amb assistència als actes públics que pertoquin per raó de la matèria.

 14. Assistir amb el/la conseller/a a les sessions parlamentàries que es determinin.

 15. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

  3.4 Corresponen a l'Oficina de Comunicació i Premsa les funcions següents:

 16. Planificar la política comunicativa externa del Departament.

 17. Coordinar les relacions amb els mitjans de comunicació quant a la difusió i comunicació de l'acció del Departament.

 18. Elaborar i trametre notes de premsa i preparar entrevistes, rodes de premsa i qualsevol intervenció de càrrecs del Departament en mitjans de comunicació.

 19. Analitzar el contingut informatiu dels mitjans de comunicació i la seva repercussió en el Departament.

 20. Assessorar el/la conseller/a en la matèria que li és pròpia.

 21. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

  3.5 Corresponen a l'Oficina de Protocol les funcions següents:

 22. Donar suport al Gabinet del/de la Conseller/a pel que fa a les activitats de protocol, els actes públics organitzats pel Departament i els actes en què participa.

 23. Assistir amb el/la conseller/a als actes públics en què escaigui.

 24. Assessorar en qüestions de protocol per a l'organització d'actes, congressos, simposis i jornades del Departament, i gestionar-ne la infraestructura.

 25. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.

  3.6 Corresponen...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA