DECRET 157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d'Habitatge, creació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient i Habitatge
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d'Habitatge, creació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

La necessitat de tractar de manera articulada i coherent el creixement i la diversificació de les responsabilitats públiques en matèria d'habitatge ha dut a la creació, per la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. L'Agència neix a l'empara de les competències de la Generalitat en matèria d'habitatge d'acord amb el que disposa l'article 137 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, com a resposta de la Generalitat als reptes actuals existents a Catalunya sobre una matèria tan estratègica com l'habitatge, expressats en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i en el Pacte nacional per a l'habitatge 2007-2016.

Com exposa el preàmbul de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, "l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, d'acord amb les tendències organitzatives del sector públic més recents, garanteix la possibilitat de combinar amb agilitat les diverses tècniques de dret públic i de dret privat que ofereix l'ordenament jurídic. D'aquesta manera, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha de permetre que la Generalitat disposi d'una estructura organitzativa amb prou força per desplegar les polítiques d'habitatge d'acord amb l'objectiu estratègic de plena eficàcia i de màxima proximitat a les diverses parts del territori". I "l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en l'àmbit de les seves funcions, ha d'executar les polítiques i les decisions estratègiques del departament competent en matèria d'habitatge, la qual cosa n'ha d'ésser l'objectiu principal".

La creació de l'Agència representa, per tant, una profunda reordenació de l'actual estructura administrativa vinculada a la gestió de les polítiques d'habitatge, que passa a assentar-se sobre dos pilars essencials: la Secretaria d'Habitatge, com a primer i immediat responsable públic d'aquestes polítiques, inserida en el departament competent en matèria d'habitatge, i l'Agència, com a instrument eficient d'execució, dependent de la Secretaria d'Habitatge. Aquest nou plantejament organitzatiu, i també l'assumpció de les noves responsabilitats establertes a la Llei del dret a l'habitatge, obliga a la redistribució de les competències assignades a la Secretaria d'Habitatge pel Decret 53/2007, de 6 de març, d'estructuració de la Secretaria d'Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

La nova organització implica també la desaparició de l'actual empresa Administració, Promoció i Gestió, SA (Adigsa), que passa a integrar-se a l'Agència, amb la qual cosa resta sense efecte el Decret 2178/1975, de 24 de juliol, pel qual s'encomanava a l'Institut Nacional d'Urbanització la creació de la societat anònima Santa Maria de Gallecs, SA, actual Adigsa.

Fruit d'aquesta visió de conjunt ha estat l'adscripció a l'Agència de diverses unitats administratives procedents de la Secretaria d'Habitatge, que s'incorporen a la seva estructura tot respectant el règim jurídic previst a l'article 9 de la seva Llei de creació. El personal procedent d'aquestes unitats, juntament amb el procedent d'Adigsa, conforma una organització mixta (laboral-funcionarial) jeràrquicament ordenada d'acord amb criteris d'operativitat i eficiència i sotmesa a les previsions legals relatives a l'exercici de potestats públiques. Les places de funcionaris que s'adscriuen a l'Agència conserven la seva condició mentre es mantingui la seva ocupació efectiva per part de les persones que actualment en són titulars.

Els canvis i les adaptacions orgàniques que la creació de l'Agència comporta en l'estructura del departament competent en matèria d'habitatge ja van ser previstos a la mateixa Llei 13/2009, de 22 de juliol, la disposició transitòria primera de la qual habilita la seva realització per mitjà d'un decret del Govern.

D'altra banda, la Llei 13/2009, de 22 de juliol, en la disposició final primera, estableix que el Govern ha d'aprovar els Estatuts de l'Agència, els quals, entre altres continguts, han de regular les seves funcions dins del marc normatiu de la Llei mateixa, inclosos els òrgans o les unitats al capdavant dels quals hi hagi funcionariat, en els termes que disposa l'article 6.7.f), i han d'establir-ne l'estructura, el règim d'organització, el funcionament i les competències dels òrgans centrals i territorials.

Així mateix, la disposició addicional setena de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, determina la necessitat de creació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana, dependent del departament competent en matèria d'habitatge, amb la finalitat de "conèixer la situació en termes quantitatius i qualitatius de l'habitatge en general i de l'habitatge amb protecció oficial en particular, la distribució territorial i la inserció en els respectius teixits urbans, i també per mesurar, d'acord amb els indicadors que s'estableixin reglamentàriament, la segregació urbana existent".

Les funcions previstes de l'Observatori aconsellen la seva constitució com a òrgan col·legiat, dependent de la Secretaria d'Habitatge, cosa que permet integrar en l'Observatori representants de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques i altres organismes públics o privats que es consideri oportú per convertir-lo en un centre altament especialitzat i amb una elevada qualitat científica que cobreixi els àmbits immobiliari, de la construcció i qualitat de l'edificació, de l'exclusió social i de polítiques públiques d'habitatge.

D'altra banda, la disposició addicional tercera de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, determina que l'Agència es dota amb serveis jurídics propis, als efectes del que preveu l'article 6 de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Consegüentment, les funcions corresponents a aquests serveis jurídics seran exercides pels òrgans competents en matèria jurídica previstos en aquests Estatuts i els altres que el Consell d'Administració de l'Agència pugui crear.

Per donar cabuda a aquest conjunt de canvis organitzatius, el Decret que ara s'aprova s'estructura en dos capítols, el primer, de reestructuració de la Secretaria d'Habitatge i regulació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana, i el segon, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que s'incorporen a l'annex que, alhora, es divideix en dues seccions: la primera, relativa a l'estructura orgànica de l'agència, i la segona, relativa al seu funcionament.

La Secretaria d'Habitatge resta integrada per la Subdirecció General de Coordinació i Seguiment dels Programes d'Habitatge, de la qual depèn el Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge; pel Gabinet d'Auditoria i de Control Econòmic, i per l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana.

Pel que fa a l'Agència, s'estructura en la Direcció i quatre direccions sectorials: la de Promoció de l'Habitatge, la de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge, la de Programes Socials d'Habitatge i la de Serveis Centrals i els Serveis de Gestió Jurídica i de Procediment i Règim Disciplinari. I es desplega territorialment mitjançant delegacions territorials. Tots els òrgans i les unitats de l'anterior Secretaria d'Habitatge que integraven les direccions generals de Promoció de l'Habitatge i de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge s'adscriuen a l'Agència i mantenen íntegrament llurs funcions i competències anteriors. Pel que fa als òrgans i les unitats de la Subdirecció General de Coordinació i Seguiment dels Programes d'Habitatge que, per raó del traspàs de funcions i comeses a l'Agència, han de realitzar llur activitat en la nova organització, s'adscriuen a la Direcció de l'Agència o a la Direcció de Serveis Centrals, segons els casos, i també mantenen exactament les funcions descrites en llurs llocs de treball previs.

El Decret que ara s'aprova regula, dins l'àmbit de l'Agència, tots els òrgans i càrrecs de comandament ocupats per personal funcionari, i, amb les úniques excepcions de les direccions sectorials i de les delegacions territorials, deixa el detall d'estructura i funcions dels òrgans ocupats per personal laboral per al Reglament d'estructura organitzativa i de règim interior de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que haurà d'aprovar el seu Consell d'Administració, d'acord amb el que determina l'article 6.7.a) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol.

En els termes establerts a la disposició final segona de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, en relació amb l'article 10 de la mateixa norma, aquest Reglament concreta els òrgans de l'Agència als quals s'atribueix la potestat sancionadora per a la imposició de multes per un import no superior a 25.000 euros, tot mantenint les mateixes potestats sancionadores que han tingut els caps dels serveis territorials d'Habitatge i del Servei de Procediments i Règim Disciplinari, en compliment de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, en el seu article 131.1.d).

Basant-se en aquestes consideracions, en execució i desplegament de les lleis 18/2007, de 28 de desembre, i 13/2009, de 22 de juliol, i en els termes de l'habilitació continguda a la seva disposició final primera , atès el que estableix la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA