DECRET 30/2009, de 24 de febrer, de reestructuració parcial del Departament de Treball i del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Data d'entrada en vigor:27 de febrer de 2009
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

DECRET

30/2009, de 24 de febrer, de reestructuració parcial del Departament de Treball i del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Pel Decret 259/1991, de 25 de novembre, es van assignar al Departament de Benestar Social, actual Departament d'Acció Social i Ciutadania, les funcions i els serveis relatius a la integració laboral de les persones amb discapacitat.

La Llei estatal 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social de les persones amb discapacitat, va preveure que la finalitat primordial de la política d'ocupació de les persones amb discapacitats és la seva integració en el sistema ordinari de treball i que subsidiàriament, si això no fos possible, és la seva integració al sistema productiu mitjançant la fórmula especial de treball protegit. El desplegament reglamentari de la Llei va dur a la creació dels centres especials de treball.

Avaluat el funcionament dels centres especials de treball, palesat que la integració laboral de les persones amb discapacitat ha de tenir en compte els principis d'igualtat i de normalització, i atès que el Departament de Treball, mitjançant la Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball, té la funció de promoure mesures per a la integració en el mercat de treball de les persones en situació de risc d'exclusió sociolaboral, així com per a la inserció laboral de persones discapacitades, es fa necessari que la integració laboral de les persones amb discapacitat sigui gestionada pel departament competent en matèria d'ocupació.

Mitjançant el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, s'ajusta l'estructura del Departament de Treball a l'àmbit competencial que li atribueix el Decret 570/2006, de 19 de desembre, i es desplega una nova estructura amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'ocupació i de les condicions de treball, contribuir a l'augment del volum d'oportunitats en el treball i les iniciatives empresarials, modernització de les relacions laborals i l'impuls de la igualtat d'oportunitats en el món de treball.

El Decret 199/2007, de 10 de setembre, crea la Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball a partir de l'experiència obtinguda en el Programa d'Igualtat d'Oportunitats que disposava el Decret 570/2006, de 19 de desembre, d'estructuració del Departament de Treball. Aquesta Direcció General té com a funció principal promoure polítiques d'igualtat en el treball entre dones i homes i per a totes aquelles persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social.

Atesa la necessitat de reunificar en la mesura que sigui possible la normativa que regula l'estructura del Departament de Treball, es considera necessari modificar el Decret 199/2007, de 10 de setembre, per poder derogar completament l'articulat del Decret 570/2006, de 10 de desembre, i així simplificar la normativa reguladora de l'estructura departamental.

Aquestes modificacions abasten a la Unitat d'assistència i suport a la consellera, que és el seu Gabinet, i a una concreció de les funcions de la Direcció General de Relacions Laborals.

A la vegada, i per tal de donar compliment al Pla de Govern pel que fa a apropar l'administració catalana a la ciutadania de Catalunya, es modifica parcialment la normativa reguladora dels òrgans territorials del Departament de Treball, en concret, el Decret 326/1998, de 24 de desembre, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, entre d'altres, sense que afectin aquests últims a la present modificació.

La novetat més destacada en l'àmbit territorial del Departament de Treball és la creació, en els Serveis Territorials del Departament a Barcelona, de la Secció d'Atenció Ciutadana, depenent de la Secretaria Tècnica.

Atesa la necessitat de suprimir de l'estructura del Departament d'Acció Social i Ciutadania els òrgans actius que tenen atribuïdes les funcions en matèria d'integració laboral de les persones amb discapacitat, que, de conformitat amb el que s'ha indicat anteriorment, correspon exercir al Departament de Treball;

En virtut del que s'ha exposat, d'acord amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, a proposta de les conselleres d'Acció Social i Ciutadania, i de Treball, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Modificació del Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball.

Article 1

Es modifiquen els capítols 1, 2, 3, 4 i 6 del Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, de conformitat amb el previst en els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA